Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η στρατηγική της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση έως το 2020 εστιάζει στη διά βίου μάθηση και κινητικότητα, την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης, την ισότητα και την καινοτομία.

Περισσότερα σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση έως το 2020

Στόχοι

Με το στρατηγικό πλαίσιο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, οι χώρες της ΕΕ έθεσαν τέσσερις κοινούς στόχους για το 2020:

 • να εφαρμοστούν στην πράξη η διά βίου μάθηση και η κινητικότητα
 • να βελτιωθούν η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
 • να προωθηθούν η ισότητα, η κοινωνική συνοχή και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών
 • να ενισχυθούν η δημιουργικότητα και η καινοτομία, καθώς και το επιχειρηματικό πνεύμα, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης.     
Ποσοτικοί στόχοι

Μέχρι το 2020, η ΕΕ έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τα εξής:

 • το 95 % των παιδιών θα πρέπει να λαμβάνει προσχολική εκπαίδευση
 • πρέπει να μειωθεί κάτω από το 15% το ποσοστό των παιδιών 15 ετών με χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες
 • πρέπει να μειωθεί κάτω από το 10% το ποσοστό των νέων ηλικίας 18-24 ετών που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση
 • το 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών πρέπει να έχει ολοκληρώσει κάποιο κύκλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • το 15% των ενηλίκων πρέπει να μετέχει στη διά βίου μάθηση
 • το 20% των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 6% των ατόμων ηλικίας 18-34 ετών με αρχική επαγγελματική κατάρτιση θα πρέπει να έχουν περάσει κάποιο διάστημα σπουδών ή κατάρτισης στο εξωτερικό
 • το ποσοστό των απασχολούμενων νέων πτυχιούχων πρέπει να είναι τουλάχιστον 82%