Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

H Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος (DEFIS) είναι αρμόδια για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, διασφαλίζοντας την εξέλιξη μιας ισχυρής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης.

Στόχοι
  • υλοποίηση και εποπτεία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας
  • ενθάρρυνση συνεργατικών έργων που εστιάζουν στη δημιουργία μιας ανοικτής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού
  • επιβολή των κανόνων της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας
  • εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα