Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στόχοι

Επί του παρόντος, η τελωνειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικεντρώνεται στα εξής:

  • αναθεώρηση της διακυβέρνησης της Τελωνειακής Ένωσης
  • εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης τομέων όπως η διαχείριση των κινδύνων και η ασφάλεια
  • επέκταση της χρήσης των Ευρωπαϊκών Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πληροφοριών
  • παροχή στήριξης για τη βελτίωση της Ενιαίας Αγοράς στον τομέα της διεκπεραίωσης των τελωνειακών διατυπώσεων για εμπορεύματα