Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» βοηθά τους επαγγελματίες των οπτικοακουστικών, πολιτιστικών και δημιουργικών κλάδων να διευρύνουν το κοινό τους και στηρίζει την ανάπτυξη διασυνοριακής συνεργασίας και δικτύων.

Στόχοι
  • παρέχει βοήθεια στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας, ώστε να αξιοποιούν τις ευκαιρίες της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιακής εποχής
  • στηρίζει τους κλάδους του πολιτισμού και των μέσων επικοινωνίας, ώστε να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή στην ΕΕ
  • βοηθά τους κλάδους του πολιτισμού και των μέσων επικοινωνίας της Ευρώπης να αποκτούν πρόσβαση σε νέες διεθνείς ευκαιρίες, αγορές και ακροατήρια

Βλ. τι κάνουν τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ για τους τομείς του πολιτισμού και των μέσων επικοινωνίας