Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές - το όραμα της ευρωπαϊκής πολιτικής για τους καταναλωτές εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2012:

  • ενισχύει την ασφάλεια των καταναλωτών: για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα τρόφιμα, με την ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου και την αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς,
  • ενισχύει τη γνώση: για να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των αγορών, δεδομένου ότι οι καταναλωτές χρειάζονται τα σωστά εργαλεία και πληροφορίες για να κατανοήσουν τα πάντα, από το κόστος της καταναλωτικής πίστης μέχρι τον τρόπο υποβολής καταγγελιών
  • βελτιώνει την επιβολή και διασφάλιση της έννομης προστασίας, χωρίς την οποία δεν υφίστανται δικαιώματα
  • εναρμονίζει την πολιτική με τις εκάστοτε κοινωνικές αλλαγές, συνδέοντάς τη με την καθημερινότητα, ώστε να προσαρμοστεί η νομοθεσία για τους καταναλωτές στην ψηφιακή εποχή και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αυτοί αντιμετωπίζουν στο διαδίκτυο· να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ευάλωτων καταναλωτών· να διευκολύνονται οι βιώσιμες επιλογές.
Στόχοι
  • προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών μέσω της νομοθεσίας, μεταξύ άλλων, με την παροχή βοήθειας για γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση των διαφορών με τους εμπόρους (π.χ. μέσω της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και των ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών)
  • διασφάλιση της προσαρμογής των δικαιωμάτων στις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, ιδίως στον ψηφιακό τομέα, τον τομέα της ενέργειας και τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
  • εγγύηση της ασφάλειας των προϊόντων στην ενιαία αγορά
  • βοήθεια στους καταναλωτές ώστε να κάνουν τις επιλογές τους με βάση σαφείς, ακριβείς και συνεκτικές πληροφορίες, π.χ. για τις αγορές μέσω διαδικτύου