Ko dara Komisija?

2015. gada decembrī Parīzē tika noslēgts jauns starptautisks līgums par klimata aizsardzību, un tas stāsies spēkā 2020. gadā. ES ir sniedz savu ieguldījumu globālajos centienos ierobežot klimata pārmaiņas.

Eiropas Komisija meklē izmaksu ziņā efektīvus veidus, kā Eiropas ekonomiku padarīt videi nekaitīgāku un tādu, kas patērē mazāk enerģijas.  Līdz 2050. gadam Eiropas Savienība varētu panākt, ka vairs netiek radīta lielākā daļa tās pašreizējo siltumnīcefekta gāzu izmešu.

Klimata aizsardzības principi ir ņemti vērā visā ES budžetā. No 2014. līdz 2020. gadam 20 % ES budžeta iegulda pasākumos, kas saistīti ar klimata politiku.

ES klimata stratēģija laikam līdz 2050. gadam

Kvantitatīvi mērķi

ES mērķi, kas jāsasniedz līdz 2020. gadam:

  • par 20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni;
  • 20 % no visas patērētās enerģijas iegūt no atjaunojamiem avotiem;
  • par 20 % uzlabot energoefektivitāti salīdzinājumā ar līdzšinējiem rādītājiem.

ES mērķi, kas jāsasniedz līdz 2030. gadam:

  • vismaz par 40 % samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni;
  • vismaz 27 % no visas patērētās enerģijas iegūt no atjaunojamiem avotiem;
  • vismaz par 27 % uzlabot energoefektivitāti salīdzinājumā ar līdzšinējiem rādītājiem.