Vad gör kommissionen?

EU:s budget bestäms av den fleråriga budgetramen. Budgeten fastställs årligen av Europaparlamentet och ministerrådet på grundval av kommissionens förslag och förvaltas av generaldirektoratet för budget.

Mål
  • Se till att det finns resurser för att genomföra EU:s politik med hjälp av en effektiv budgetplanering.
  • På EU:s vägnar låna medel på kapitalmarknaderna för att finansiera återhämtningen inom ramen för NextGenerationEU-instrumentet.
  • Ansvara för genomförandet av inkomster och utgifter i budgeten.
  • Ansvara för regelverket för budgeten.
  • Upprätta EU-institutionernas årsredovisning.
  • Främja en sund ekonomisk förvaltning inom kommissionen.
  • Rapportera om budgetens genomförande och samordna förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, från beredningen till uppföljningen av Europaparlamentets och rådets rekommendationer.