Aké opatrenia prijíma Komisia?

Rozpočet Európskej únie odráža viacročný finančný rámec. Každoročne ho stanovujú Európsky parlament a Rada (ministri členských štátov) na základe návrhov Komisie. Za Komisiu ho riadi Generálne riaditeľstvo pre rozpočet.

Ciele
  • zabezpečovanie zdrojov potrebných na vykonávanie politík EÚ na základe účinného finančného plánovania
  • uskutočňovanie príjmov a výdavkov v rozpočte
  • riadenie regulačného rámca pre rozpočet
  • vypracovávanie ročných účtovných závierok inštitúcií EÚ
  • podpora riadneho finančného hospodárenia v rámci Komisie
  • podávanie správ o vykonávaní rozpočtu a koordinácia postupu udeľovania absolutória od prípravy až po opatrenia nadväzujúce na odporúčania Európskeho parlamentu a Rady v súvislosti s udelením absolutória