Co w tej dziedzinie robi Komisja?

Budżet Unii Europejskiej powstaje w oparciu o wieloletnie ramy finansowe. Jest ustalany corocznie przez Parlament Europejski i Radę (ministrowie krajów członkowskich) na podstawie propozycji Komisji. W imieniu Komisji zarządza nim Dyrekcja Generalna ds. Budżetu.

Cele
  • zapewnienie środków finansowych niezbędnych do wdrażania unijnej polityki, w oparciu o efektywne programowanie finansowe
  • w imieniu UE pożycza fundusze na rynkach kapitałowych w celu sfinansowania ożywienia gospodarczego w ramach instrumentu NextGenerationEU
  • czuwanie nad dochodami i wydatkami budżetowymi
  • zarządzanie ramami prawnymi dotyczącymi budżetu
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych instytucji UE
  • propagowanie należytego zarządzania finansami w Komisji
  • przedstawianie sprawozdania w sprawie wykonania budżetu i koordynowanie procedury udzielania absolutorium, od przygotowania po działania następcze w związku z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie absolutorium