Ko dara Komisija?

Eiropas Savienības budžets atbilst ES daudzgadu finanšu shēmai. Budžetu katru gadu nosaka Eiropas Parlaments un Padome (valstu ministri), pamatojoties uz Komisijas priekšlikumiem. Komisijas uzdevumā budžetu pārvalda tās Budžeta ģenerāldirektorāts.

Mērķi
  • Nodrošināt ES politikas īstenošanai vajadzīgos resursus, pamatojoties uz finanšu efektīvu plānošanu.
  • ES vārdā aizņemties līdzekļus kapitāla tirgos, lai finansētu atveseļošanu saskaņā ar instrumentu NextGenerationEU.
  • Nodrošināt budžetā paredzēto ieņēmumu un izdevumu izpildi.
  • Pārvaldīt budžeta regulējumu.
  • Sagatavot ES iestāžu gada pārskatus.
  • Veicināt pareizu finanšu pārvaldību Komisijā.
  • Atskaitīties par budžeta izpildi un koordinēt budžeta izpildes apstiprinājuma procedūru — sākot ar sagatavošanos un beidzot ar turpmākiem pasākumiem saistībā ar Parlamenta un Padomes ieteikumiem.