Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικατοπτρίζει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Καθορίζεται ετησίως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (τους υπουργούς κάθε κράτους μέλους) με βάση τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον προϋπολογισμό διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχοι
  • διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ βάσει ενός αποτελεσματικού δημοσιονομικού προγραμματισμού
  • Εξ ονόματος της ΕΕ, δανείζονται κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές για τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης στο πλαίσιο του μέσου NextGenerationEU
  • εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες
  • διαχείριση του κανονιστικού πλαισίου του προϋπολογισμού
  • κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ
  • προώθηση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και συντονισμός της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής, από την προετοιμασία μέχρι την παρακολούθηση των σχετικών συστάσεων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου