Επικαιρότητα

Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για τη δημιουργία μιας ένωσης κεφαλαιαγορών - ένα εγχείρημα-ορόσημο για την απελευθέρωση δυνατοτήτων χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την τόνωση της ανάπτυξης στις χώρες της ΕΕ χάρη στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς κεφαλαίων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί επίσης την αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων που θεσπίστηκαν μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση και καταβάλλει προσπάθειες για την καλύτερη λειτουργία των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προς όφελος των καταναλωτών και των μικροεπενδυτών.

Στόχοι

Η ένωση κεφαλαιαγορών στοχεύει στα εξής:

  • ανάπτυξη ενός πιο διαφοροποιημένου χρηματοπιστωτικού συστήματος που θα συμπληρώνει την τραπεζική χρηματοδότηση χάρη στην εμβάθυνση και περαιτέρω ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών
  • «ξεκλείδωμα» των κεφαλαίων σε όλη την Ευρώπη, τα οποία επί του παρόντος είναι παγωμένα, και αξιοποίησή τους προς όφελος της οικονομίας, δίνοντας στους αποταμιευτές περισσότερες επενδυτικές επιλογές και προσφέροντας στις επιχειρήσεις μεγαλύτερες δυνατότητες χρηματοδότησης με χαμηλότερο κόστος
  • καθιέρωση μιας κεφαλαιαγοράς στην ΕΕ όπου οι επενδυτές θα μπορούν να επενδύουν κεφάλαια πέραν των εθνικών τους συνόρων χωρίς εμπόδια και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα κεφάλαια από ποικίλες πηγές, ανεξαρτήτως τόπου εγκατάστασης.

Οι νέοι κανόνες για τις τράπεζες και την τραπεζική ένωση έχουν ως στόχο:

  • να εξασφαλίσουν την καλύτερη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τόσο στην Ευρωζώνη όσο και σε ολόκληρη την ΕΕ
  • να διασφαλίσουν την καλύτερη κεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τον καλύτερο έλεγχο των κινδύνων
  • να προστατεύουν τους καταθέτες και τους ιδιώτες επενδυτές
  • να δημιουργήσουν μηχανισμούς εξυγίανσης για τις προβληματικές τράπεζες, οι οποίοι θέτουν τέλος στην εποχή των μαζικών διασώσεων που πλήρωναν οι φορολογούμενοι