Какво прави Комисията?

В момента Европейската комисия работи по съюза на капиталовите пазари – исторически проект за мобилизиране на средства за европейските предприятия и насърчаване на растежа в страните от ЕС чрез създаване на истински единен пазар на капитали.

Комисията също така наблюдава ефективността на реформите, извършени в резултат на финансовата криза, и работи за подобряване на функционирането на финансовите услуги на дребно в полза на потребителите и дребните инвеститори.

Цели

Съюзът на капиталовите пазари има за цел:

  • развитие на по-диверсифицирана финансова система, която да допълва банковото финансиране с дълбоко интегрирани и развити капиталови пазари
  • мобилизиране на капиталите в Европа, които понастоящем не се използват, и вливането им в икономиката, като се предоставя по-голям избор на спестителите, а на предприятията се предлагат повече възможности за финансиране на по-ниска цена
  • създаване на европейски капиталов пазар, на който инвеститорите могат безпрепятствено да инвестират средства през границите, а предприятията могат да набавят необходимите им средства от разнообразни източници, независимо от местоположението си.

Новите правила за банките и банковия съюз имат за цел:

  • осигуряване на по-добро регулиране и надзор на финансовите институции в еврозоната и в ЕС като цяло
  • подобряване на капитализацията на банките и на контрола върху рисковете
  • защита на вложителите и на индивидуалните инвеститори
  • създаване на механизми за преструктуриране на банки в затруднение, които ще сложат край на масовото спасяване на банки с парите на данъкоплатците.