Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στόχοι
  • παροχή βοήθειας στους γεωργούς, ώστε να παράγουν επαρκείς ποσότητες ασφαλών τροφίμων τηρώντας τους κανόνες της ΕΕ για την αειφορία, το περιβάλλον, την καλή μεταχείριση των ζώων, την ανιχνευσιμότητα κ.λπ.
  • εφοδιασμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με συστήματα στήριξης με στόχο τη σταθεροποίηση των εισοδημάτων τους σε λιγότερο προβλέψιμες συνθήκες παραγωγής
  • διευκόλυνση των επενδύσεων για έναν βιώσιμο, σύγχρονο γεωργικό τομέα 
  • διατήρηση βιώσιμων αγροτικών κοινοτήτων με ποικίλες οικονομικές δραστηριότητες
  • δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα