Kā ES izstrādā savu stratēģiju

ES vispārējo politisko stratēģiju kopīgi izstrādā:

  • Eiropadome (ES 28 valstu vadītāji);
  • Eiropadomes priekšsēdētājs;
  • Komisijas priekšsēdētājs.

Komisija ierosina iniciatīvas un tiesību aktus, lai īstenotu šo stratēģiju.

Stratēģiskās plānošanas un programmēšanas cikls Kā tiek sagatavota ES politika

12 mēnešu rīcības plāni

Katra kalendārā gada beigās Komisijas darba programmā tiek izklāstīts rīcības plāns 12 nākamajiem mēnešiem. Tas izskaidro, kā politiskās prioritātes radīs izpausmi konkrētos pasākumos.

Darba programma 2016. gadam Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera 2016. gada runa par stāvokli Savienībā

Labāks regulējums: kālab un kā

Labāka regulējuma programmas ietvaros Komisija izstrādā un novērtē ES politiku un tiesību aktus tā, lai tie pēc iespējas efektīvāk sasniegtu savus mērķus.

Kā ES uzlabo tiesību aktu izstrādi

ES solidaritāte

Eiropas Solidaritātes korpuss piedāvā 18–30 gadus veciem jauniešiem iespēju veikt brīvprātīgo vai algotu darbu, palīdzot vietējai un plašākai sabiedrībai un vienlaikus iegūstot vērtīgu pieredzi un prasmes.

Vēl par ES solidaritāti
Stratēģija pa politikas jomām

Stratēģija līdz 2019. gadam

Ik pēc pieciem gadiem katras jaunās Komisijas mandāta sākumā priekšsēdētājs sagatavo prioritāro jomu sarakstu, kurā ir jāpievēršas pastiprināti. Šīs jomas izriet no Padomes stratēģiskās programmas un diskusijām, ko risina ar Eiropas Parlamenta politiskajām grupām.

ES darba prioritārie virzieni līdz 2019. gadam:
Stratēģiskā programma Savienībai pārmaiņu laikmetā [109 KB]
(Eiropadome, 2014. g.)

Politiskās nostādnes Komisijai līdz 2019. gadam 
Jauns sākums Eiropai — mana programma nodarbinātībai, izaugsmei, taisnīgumam un demokrātiskām pārmaiņām [1,8 MB]
(Eiropas Komisija, 2014. g.)

Komisijas 10 prioritātes 2015.–2019. g.

Investīciju plānu

Komisija ir ierosinājusi investīciju plānu, kas nākamajos trijos gados (2015.–2017.g) ļaus piesaistīt vismaz 315 miljardus eiro publiskā un privātā sektora ieguldījumu. Tā arī cenšas samazināt regulējumu un labāk izmantot esošos finanšu resursus.

Vairāk par investīciju plānu

Eiropas pusgads

ES 2010. gadā ieviesa Eiropas pusgadu, lai varētu saskaņot ES dalībvalstu ekonomikas politiku un labāk sagatavoties globālajiem ekonomikas izaicinājumiem.

Lasiet vēl par Eiropas pusgadu