Kā ES izstrādā savu stratēģiju

ES vispārējo politisko stratēģiju kopīgi izstrādā:

  • Eiropadome (ES 28 valstu vadītāji);
  • Eiropadomes priekšsēdētājs;
  • Komisijas priekšsēdētājs.

Komisija ierosina iniciatīvas un tiesību aktus, kas īsteno šo stratēģiju.

Kā nosaka prioritātesLēmumu pieņemšanaStratēģijas dokumenti

 

Labāks regulējums: kālab un kā

Savas labāka regulējuma programmas ietvaros Komisija izstrādā un novērtē ES politiku un tiesību aktus tā, lai tie visefektīvākajā veidā sasniegtu mērķus.

Kā ES uzlabo tiesību aktu izstrādi

12 mēnešu rīcības plāni

Katra kalendārā gada beigās Komisijas darba programmā tiek izklāstīts rīcības plāns 12 nākamajiem mēnešiem. Tas izskaidro, kā politiskās prioritātes radīs izpausmi konkrētos pasākumos.

Darba programmaEiropas Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera 2016. gada runa par stāvokli Savienībā


Igltspējīgas attīstības mērķi

Komisija ir pilnībā apņēmusies izpildīt 2030. gada programmu 

Ilgtspējīgas attīstības mērķi

ES solidaritāte

Eiropas Solidaritātes korpuss dod jauniem cilvēkiem 18-30 gadu vecumā iespēju veikt brīvprātīgo vai atalgotu darbu, lai palīdzētu citiem un sabiedrībai plašākā nozīmē, vienlaikus iegūstot nenovērtējamas prasmes un pieredzi.

Vairāk par ES solidaritāti

Digitālais vienotais tirgus

Eiropas Komisija ciparu tehnoloģijām atvēlējusi centrālo vietu savā stratēģijā, nosakot digitālo vienoto tirgu par vienu no tās 10 prioritātēm. Šī stratēģija piedāvā jaunas perspektīvas privātpersonām un uzņēmumiem informācijas tehnoloģiju nozarē un nostiprina Eiropas kā viena no pasaules līderiem pozīcijas digitālās ekonomikas jomā.

Vairāk par digitālo vienoto tirgu

Stratēģija līdz 2019. gadam

Ik pēc pieciem gadiem katras jaunās Komisijas pilnvaru termiņa sākumā priekšsēdētājs sagatavo prioritāro jomu sarakstu, kurām ir jāpievēršas pastiprināti. Šīs jomas izriet no Padomes stratēģiskās programmas un diskusijām, ko risina ar Eiropas Parlamenta politiskajām grupām.

ES darba prioritārie virzieni līdz 2019. gadam:
Savienības stratēģiskā programma pārmaiņu laikā 
(Eiropadome, 2014. gads)

Politiskās nostādnes Komisijai līdz 2019. gadam 
“Jauns sākums Eiropai — mana programma nodarbinātībai, izaugsmei, taisnīgumam un demokrātiskām pārmaiņām” [1.8 MB]
(Eiropas Komisija, 2014.g.)

Komisijas 10 prioritātes 2015.–2019. g.

Investīciju plāns

Komisija ir ieviesusi investīciju plānu, kas ļaus piesaistīt vismaz 315 miljardus eiro publiskām un privātām investīcijām 2015.–2017. gadā. Tā arī strādā pie tā, lai samazinātu regulējumu un esošie finanšu resursi tiktu izmantoti apdomīgāk.

Vairāk par investīciju plānu

Eiropas pusgads

Eiropas Savienība (ES) ieviesa Eiropas pusgadu 2010. gadā, lai būtu iespējama ES dalībvalstu ekonomiskās politikas koordinēšana un līdz ar to labāk varētu stāties pretī globāliem ekonomiskiem izaicinājumiem.

Vairāk par Eiropas pusgadu