Kako nastaju strategije EU-a

Cjelokupnu političku strategiju EU-a zajednički razvijaju:

  • Europsko vijeće – nacionalni čelnici iz 28 država članica EU-a,
  • predsjednik Europskog vijeća i
  • predsjednik Komisije.

Komisija predlaže politike i zakonodavstvo za provedbu te strategije.

Ciklus strateškog planiranja i programiranja – kako nastaju politike EU-a

12-mjesečni akcijski planovi

Na kraju svake kalendarske godine u programu rada Komisije utvrđuje se akcijski plan za sljedećih 12 mjeseci. U njemu se opisuje na koji će se način politički prioriteti odraziti u konkretnim mjerama.

Program rada za 2016. Govor predsjednika Komisije Jean-Claudea Junckera o stanju Unije 2015.

Bolja regulativa: kako i zašto

U okviru plana za bolju regulativu Komisija kreira i ocjenjuje politike i zakone EU-a kako bi se ciljevi navedeni u njima ostvarili na najučinkovitiji i najdjelotvorniji mogući način.

Na koji način EU izrađuje bolje zakone

Strategija do 2019.

Svakih pet godina, na početku novog mandata Komisije predsjednik Komisije utvrđuje prioritetna područja na koja se potrebno usmjeriti tijekom tog mandata. Ta se područja temelje na strateškom programu Vijeća i raspravama s političkim skupinama Europskog parlamenta.

Prioriteti u radu EU-a do 2019.:
Strateški program za Uniju u vrijeme promjena [109 KB]
(Europsko vijeće, 2014.)

Političke smjernice za Komisiju do 2019.: 
Novi početak za Europu: zapošljavanje, rast, pravednost i demokratske promjene [1,8 MB]
(Europska komisija, 2014.)

10 prioriteta Komisije za razdoblje 2015. – 2019.

Planu ulaganja

Komisija je predložila plan ulaganja u okviru kojeg će se od 2015. do 2017. u javnim i privatnim ulaganjima osloboditi najmanje 315 milijardi eura. Usmjeren je i na smanjivanje propisa i pametniju uporabu postojećih financijskih sredstava.

Više o planu ulaganja