An chaoi a socraítear straitéis an Aontais Eorpaigh

Is iad seo a leanas a dhéanann straitéis pholaitiúil fhoriomlán an Aontais Eorpaigh a leagan amach, agus iad ag obair le chéile:

  • An Chomhairle Eorpach – ceannairí náisiúnta na 28 mBallstát
  • Uachtarán na Comhairle Eorpaí
  • Uachtarán an Choimisiúin

Molann an Coimisiún beartais agus dlíthe chun an straitéis sin a chur chun feidhme.

Timthriall na pleanála straitéisí agus an chlársceidealaithe straitéisighAn chaoi a socraítear straitéis an Aontais Eorpaigh

Na pleananna gníomhaíochta 12 mhí

Ag deireadh gach bliana féilire, leagtar amach an plean gníomhaíochta don 12 mhí atá le teacht i gclár oibre an Choimisiúin. Déantar cur síos ann ar an gcaoi a ndéanfar gníomhaíochtaí nithiúla de na tosaíochtaí polaitiúla.

Clár oibre 2016Aitheasc 2015 ar Staid an Aontais ó Uachtarán an Choimisiún Jean-Claude Juncker

Rialáil níos fearr cén fáth agus cén chaoi

Trí bhíthin an chláir oibre maidir le rialáil níos fearr, déanann an Coimisiún beartais agus dlíthe a dhearadh agus a mheas sa chaoi agus go mbainfidh siad amach a gcuid cuspóirí ar an mbealach is éifeachtaí agus is éifeachtúla is féidir.

An chaoi a ndéanann an tAontas dlíthe níos fearr

An dlúthpháirtíocht san Aontas Eorpach

Tugann an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach deis do dhaoine idir 18 agus 30 bliain d'aois obair dheonach nó obair íoctha a dhéanamh ar mhaithe lena bpobal féin agus leis an tsochaí i gcoitinne, agus, ag an am céanna, scileanna fíorúsáideacha a fhorbairt agus taithí luachmhar a fháil.

Tuilleadh eolais faoin dlúthpháirtíocht san Aontas Eorpach
Straitéis de réir réimse beartais

Straitéis as seo go 2019

Gach cúig bliana, ag tús théarma nua an Choimisiúin, leagann Uachtarán an Choimisiúin amach na réimsí tosaíochta a ndíreofar orthu i rith an téarma sin. Tá na réimsí sin bunaithe ar chlár oibre straitéiseach na Comhairle agus ar phlé leis na grúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa.

Tosaíochtaí a threoraíonn obair an Aontais go dtí 2019:
Clár straitéiseach don Aontas i dtráth seo an athraithe [109 KB]
(An Chomhairle Eorpach, 2014)

Treoirlínte polaitiúla don Choimisiún go dtí 2019: 
Tús nua don Eoraip: poist, fás, cothrom na Féinne agus athrú daonlathach [1.8 MB]
(An Coimisiún Eorpach, 2014)

10 dtosaíocht an Choimisiún don tréimhse 2015-19

An Seimeastar Eorpach

Bhunaigh an tAontas Eorpach an Seimeastar Eorpach in 2010 d'fhonn beartais eacnamaíocha Bhallstáit an Aontais a chomhordú sa chaoi is gurbh fhusa dóibh dul i ngleic le dúshláin eacnamaíocha dhomhanda.

Tuilleadh eolais faoin Seimeastar Eorpach