Πώς καταρτίζεται η στρατηγική της ΕΕ

Η συνολική στρατηγική της ΕΕ χαράσσεται από κοινού από τους εξής θεσμούς:

  • το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (εθνικοί ηγέτες των 28 χωρών της ΕΕ)
  • τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
  • τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Για τη υλοποίηση αυτής της στρατηγικής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πολιτικές και νόμους.

Κύκλος στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμούΠώς διαμορφώνονται οι πολιτικές της ΕΕ

Δωδεκάμηνα σχέδια δράσης

Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, καταρτίζεται το σχέδιο δράσης για τους επόμενους 12 μήνες στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το εν λόγω σχέδιο δράσης περιγράφει πώς οι πολιτικές προτεραιότητες μετουσιώνονται σε συγκεκριμένες δράσεις.

Πρόγραμμα εργασίας για το 2016Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης 2016 - του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ

Βελτίωση της νομοθεσίας: γιατί και πώς

Μέσω του θεματολογίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει και αξιολογεί τις νομοθετικές πράξεις και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι τους όσο γίνεται αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα.

Πώς η ΕΕ διαμορφώνει καλύτερες νομοθετικές πράξεις
Στρατηγική ανά τομέα πολιτικής

Στρατηγική μέχρι το 2019

Κάθε 5 χρόνια, με την έναρξη της νέας θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο πρόεδρός της καθορίζει σε ποιους τομείς προτεραιότητας πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες καθόλη τη διάρκεια της θητείας αυτής. Οι συγκεκριμένοι τομείς καθορίζονται σύμφωνα με το στρατηγικό θεματολόγιο του Συμβουλίου και τις συζητήσεις με τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άξονες προτεραιότητας των εργασιών της ΕΕ μέχρι το 2019:
Στρατηγικό θεματολόγιο για την Ένωση σε εποχή αλλαγών [109 KB]
(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2014)

Πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι το 2019: 
Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη: απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή [1,8 MB]
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014)

10 προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2015-19

Επενδυτικό σχέδιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ένα επενδυτικό σχέδιο, το οποίο θα κινητοποιήσει τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις κατά την περίοδο 2015-2017. Επιδιώκει επίσης τη μείωση των νομοθετικών ρυθμίσεων και την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πόρων.

Περισσότερα σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο

To Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

Η ΕΕ θέσπισε το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο το 2010 με σκοπό τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ ώστε να αντιμετωπίζονται καλύτερα οι παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις.

Περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο