Pracovný program Európskej komisie

Pracovný program Európskej komisie

V pracovnom programe Komisie sa vytyčuje plán činnosti na nasledujúcich 12 mesiacov. Vysvetľuje sa v ňom, ako sa politické priority budú realizovať v praxi.

Strategické plány/plány riadenia

Strategické plány/plány riadenia

Každý útvar Komisie uverejňuje viacročný strategický plán a ročný plán riadenia na základe politických priorít Komisie.

Výročné správy o činnosti

Výročné správy o činnosti

Na konci roka vypracovávajú všetky útvary výročné správy o tom, ako sa im darilo plniť ciele stanovené v ich strategických plánoch a plánoch riadenia.

Výročné správy o hospodárení a výkonnosti

Výročné správy o hospodárení a výkonnosti

Komisia každý rok vypracúva správu o hospodárení s rozpočtom EÚ v predchádzajúcom roku a o výsledkoch, ktoré sa v rámci neho dosiahli.

Dokumenty