Eiropas Komisijas darba programma

Komisijas darba programmā izklāsta rīcības plānu nākamajiem 12 mēnešiem. Tajā izskaidro, kā politiskās prioritātes radīs izpausmi konkrētos pasākumos.

Stratēģiskie plāni un vadības plāni

Ikviens Komisijas dienests publicē daudzgadu stratēģisko plānu un ikgadējo vadības plānu, pamatojoties uz Komisijas politiskajām prioritātēm.

Gada darbības pārskati

Gada beigās visas struktūrvienības sagatavo gada darbības pārskatu par to, ciktāl tās sasniegušas savus mērķus, kas noteikti to stratēģiskajos un vadības plānos.

Gada pārvaldības un snieguma ziņojums

Katru gadu Komisija publicē ziņojumu par rezultātiem, kas gūti ar ES budžetu, un par iepriekšējā gada budžeta pārvaldību.

Dokumenti

  • 21 November 2018

    Governance in the European Commission

    The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.