Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθορίζει ένα σχέδιο δράσης για τους επόμενους 12 μήνες. Περιγράφει πώς οι πολιτικές προτεραιότητες θα μετουσιωθούν σε συγκεκριμένες δράσεις.

Στρατηγικά σχέδια / Σχέδια διαχείρισης

Στρατηγικά σχέδια / Σχέδια διαχείρισης

Κάθε υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιεύει ένα πολυετές στρατηγικό σχέδιο και ένα ετήσιο σχέδιο διαχείρισης με βάση τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων

Ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων

Στο τέλος του έτους, όλες οι υπηρεσίες καταρτίζουν ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων με θέμα τις επιδόσεις τους όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στα στρατηγικά σχέδια και τα σχέδια διαχείρισής τους.

Ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης και επιδόσεων

Ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης και επιδόσεων

Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει έκθεση για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με τους πόρους του προϋπολογισμού της ΕΕ, καθώς και για τη διαχείριση του προϋπολογισμού του προηγουμένου έτους.

Έγγραφα