Работна програма на Европейската комисия

Работна програма на Европейската комисия

В работната програма на Комисията се определя план за действие за следващите 12 месеца. В него се описва как политическите приоритети ще бъдат претворени в конкретни действия.

Стратегически планове / планове за управление

Стратегически планове / планове за управление

Всяко ведомство на Комисията публикува многогодишен стратегически план и годишен план за управление въз основа на политическите приоритети на Комисията.

Годишни доклади за дейността

Годишни доклади за дейността

В края на годината всяко ведомство изготвя годишен отчет за дейността си, в който се разглеждат постигнатите резултати по отношение на целите в неговия стратегически план и план за управление.

Годишни доклади за изпълнението и управлението

Годишни доклади за изпълнението и управлението

Всяка година Комисията изготвя доклад относно резултатите, постигнати с бюджета на ЕС, и относно начина, по който е бил управляван бюджетът за предходната година.

Документи