Čo je strategický výhľad

Výhľad je disciplína skúmania, predvídania a formovania budúcnosti s cieľom prispieť k budovaniu a využívaniu kolektívnej inteligencie štruktúrovaným, systematickým a systémovým spôsobom na predvídanie vývoja. Cieľom strategického výhľadu je na druhej strane začlenenie výhľadu do tvorby politík Európskej únie.

Strategický výhľad bude:

  • predvídať trendy, vznikajúce problémy a ich potenciálne dôsledky a príležitosti s cieľom získať užitočné informácie na účely strategického plánovania, tvorby politík a pripravenosti. Týmito otázkami sa zaoberá aj špeciálny spravodajca „Foresight On“ zameriavajúci sa na tvorcov politík, ktorých chce inšpirovať k vytváraniu dlhodobých politických stratégií;
  • poskytovať informácie pri tvorbe nových iniciatív a preskúmaní tých existujúcich v súlade s vylepšeným súborom nástrojov Komisie pre lepšiu právnu reguláciu;
  • budovať kolektívnu inteligenciu štruktúrovaným a systematickým spôsobom s cieľom lepšie rozvíjať možné spôsoby transformácie, pripraviť EÚ, aby odolala otrasom a formovala budúcnosť, ktorú chceme.

Strategický výhľad nie je o predpovedaní budúcnosti; ide o skúmanie rôznych možných budúcností spolu s príležitosťami a výzvami, ktoré so sebou môžu priniesť. Napokon nám pomôže konať v prítomnosti, aby sme vytvorili budúcnosť, ktorú chceme.

Kľúčoví aktéri

Historicky prvým členom kolégia komisárov zodpovedným za strategický výhľad bude podpredseda Komisie Maroš Šefčovič. Jednou z jeho úloh v Komisii bude stáť na čele úsilia o to, aby sa strategický výhľad stal jadrom tvorby politiky EÚ. Vykonávanie mandátu riadi Generálny sekretariát a Spoločné výskumné centrum (pričom Spoločné výskumné centrum využíva svoje vnútorné kapacity v oblasti výhľadu). Sieť Komisie pre strategický výhľad zabezpečuje dlhodobú koordináciu politiky medzi všetkými generálnymi riaditeľstvami. Komisia plánuje v oblasti výhľadu úzku spoluprácu s ostatnými inštitúciami EÚ, najmä v rámci Európskeho systému strategických a politických analýz (ESPAS). Spolupracuje aj s medzinárodnými partnermi a prostredníctvom celoúnijnej siete pre strategický výhľad rozvíja partnerstvá, ktoré nadväzujú na celoúnijnú sieť pre strategický výhľad.

Podpora tvorby politík EÚ

Strategický výhľad pomáha zlepšovať tvorbu politík, vyvíjať nadčasové stratégie a zabezpečovať, aby boli krátkodobé opatrenia v súlade s dlhodobými cieľmi použitím niekoľkých rôznych techník vrátane týchto:

landscape

Monitorovanie situácie: systematické monitorovanie a zhromažďovanie udalostí a trendov, čoho výsledkom je panoráma budúcnosti či vizuálne mapovanie nových signálov zmien

megatrends

Analýza megatrendov: analýza zmien v modeloch a vzájomne pôsobiacich trendov a diskusia o nich, čoho výsledkom je príbeh (jedinej) budúcnosti a akčný plán

frames

Plánovanie scenárov: interaktívny a iteračný proces zahŕňajúci rozhovory, analýzy a modelovanie, čoho výsledkom je súbor príbehov vierohodných verzií budúcností, či sa nám páčia alebo nie, a to, ako by mohli nastať

objective

Projektovanie vízií: identifikácia uprednostňovaného smeru, čoho výsledkom je spoločné porozumenie a výslovný opis uprednostňovanej budúcnosti a strednodobý plán, ktorý podrobne opisuje konkrétne opatrenia na dosiahnutie pokroku smerom k vízii

Strategický výhľad bude Komisiu usmerňovať pri plnení šiestich hlavných cieľov predsedníčky von der Leyenovej tým, že:

  • bude zabezpečovať výhľadové plánovanie týkajúce sa otázok budúcnosti s cieľom skúmať spôsoby, ako dosiahnuť ambície, ktoré sú uvedené v politických prioritách Komisie, analyzovať kľúčové trendy a vznikajúce problémy a definovať témy, o ktoré sa EÚ významne zaujíma. Toto plánovanie bude zahŕňať uverejnenie výročnej správy o strategickom výhľade. Od roku 2021 bude jej príprava vypracovaná na základe kompletných cyklov výhľadu, ktorých cieľom je usmerňovať priority výročných správ o stave Únie, následných ročných pracovných programov Komisie a viacročného plánovania.
  • bude podporovať pracovný program Komisie ako súčasť revidovaného programu lepšej právnej regulácie. Strategický výhľad by mal byť zdrojom informácií pre hlavné politické iniciatívy, čím sa zabezpečí, že politiky EÚ budú vychádzať z jasného porozumenia budúcich trendov a vznikajúcich problémov, možných scenárov a s nimi spojených výziev a príležitostí.
  • bude posilňovať Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti, ktorý identifikuje príležitosti na zníženie regulačného zaťaženia Európy a ktorý je východiskom pre posúdenie toho, či sú existujúce právne predpisy EÚ naďalej „vhodné pre budúcnosť“.

Správa o strategickom výhľade

Táto správa je prvou výročnou správou Komisie o strategickom výhľade. Komisia vo svojom  oznámení s názvom Strategický výhľad – cesta k odolnejšej Európe predstavuje svoju stratégiu, ktorej cieľom je začleniť strategický výhľad do tvorby politík EÚ. Rozoberajú sa v ňom prvé štrukturálne poznatky získané z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a vysvetľuje sa v ňom, ako môže strategický výhľad pomôcť posilniť dlhodobú odolnosť Európy v dobe zásadných a rýchlych zmien. Robí to analýzou odolnosti EÚ vo všetkých štyroch rozmeroch: sociálno-ekonomickom, geopolitickom, zelenom a digitálnom.

Správa o strategickom výhľade z roku 2020

Celoúnijná sieť pre strategický výhľad

Zriadenie celoúnijnej siete pre strategický výhľad bolo oznámené vo výročnej správe Komisie o strategickom výhľade na rok 2020.

Účelom siete je rozvíjať partnerstvá medzi orgánmi verejnej správy v oblasti prognóz. Snahou je prepojiť spravodajské a prognostické odborné znalostí všetkých členských štátov a Európskej komisie na účely strategickej výmeny a spolupráce v otázkach zameraných na budúcnosť, ktoré sú pre Európu dôležité. Patria sem témy ako otvorená strategická autonómia, odolnosť a naša schopnosť dosiahnuť ekologickú, digitálnu a spravodlivú transformáciu. Celoúnijná sieť pre strategický výhľad má dve úrovne Najmenej raz ročne sa na pozvanie podpredsedu EK Šefčoviča, neformálne stretávajú „ministri pre budúcnosť“. Ich hlavnou úlohou je diskutovať a dohodnúť sa s Komisiou na hlavných strategických prioritách programu Komisie pre strategický výhľad. Spoločne vyhodnocujú pokrok, diskutujú o kľúčových otázkach týkajúcich sa budúcnosti Európy a snažia sa dohodnúť na následných opatreniach. Výsledky týchto rokovaní prirodzene prispejú k strategickému plánovaniu EÚ.

Prácu „ministrov pre budúcnosť“ podporuje sieť vyšších úradníkov z vnútroštátnych orgánov, ktorí sa stretávajú aspoň dvakrát ročne, aby tieto zasadnutia ministrov pripravili a zhodnotili opatrenia nadväzujúce na ich závery.

Ďalšie kroky

  • Výročná správa o strategickom výhľade z roku 2021
  • Ďalší rozvoj prehľadov odolnosti
  • Vykonávanie agendy v oblasti strategického výhľadu
  • Každoročná konferencia Európsky systém stratégie a politickej analýzy (ESPAS)

Kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na SG-FORESIGHT@ec.europa.eu; JRC-FORESIGHT@ec.europa.eu

Dokumenty

StiahnuťPDF - 1.4 MB
StiahnuťPDF - 10.4 MB
StiahnuťPDF - 2.3 MB
StiahnuťPDF - 578.3 KB