Što je strateško predviđanje?

Predviđanje je disciplina koja se bavi razmatranjem, prognoziranjem i oblikovanjem budućnosti i tako doprinosi razvoju kolektivne inteligencije te njezinu strukturiranom i sistemskom korištenju u svrhu predviđanja promjena. Strateško predviđanje trebalo bi postati dio postupka oblikovanja politika EU-a. Ono se na sustavan i strukturiran način koristi kolektivnom inteligencijom te pomaže u boljem planiranju mogućih načina tranzicije, jačanju otpornosti EU-a na buduće šokove i oblikovanju budućnosti kakvu želimo.

Strateško predviđanje:

  • identificira trendove, rizike, nove probleme te njihove moguće posljedice i prilike koje iz njih proizlaze kako bi se dobio koristan uvid u strateško planiranje, donošenje politika i pripravnost
  • temelj je za nove inicijative Komisije i preispitivanje postojećih politika, u skladu s poboljšanim Komisijinim paketom instrumenata za bolju regulativu.

Strateško predviđanje nije predviđanje budućnosti već je riječ o razmatranju različitih mogućih scenarija te s njima povezanih prilika i izazova. Pomoći će nam da djelujemo već sada kako bismo oblikovali željenu budućnost.

Glavni akteri

Potpredsjednik Maroš Šefčovič prvi je član kolegija povjerenika zadužen za strateško predviđanje. Dio je njegove misije predvođenje rada na tome da strateško predviđanje postane okosnica politika EU-a. Na čelu provedbe mandata su Glavno tajništvo i Zajednički istraživački centar, koji se oslanja na interne kapacitete za predviđanje, dok Komisijina mreža za strateška predviđanja osigurava dugoročnu koordinaciju politika među svim glavnim upravama. Komisija u području predviđanja uspostavlja blisku suradnju i saveze s drugim institucijama EU-a, posebno u kontekstu Europskog sustava strateške analize i analize politika (ESPAS). Surađuje i s međunarodnim partnerima te putem mreže za predviđanja na razini EU-a razvija partnerstva koja se temelje na javnim kapacitetima država članica za predviđanje.

Izvješća o strateškim predviđanjima

Komisija sastavlja godišnje izvješće o strateškim predviđanjima, koje je jedan od temelja programa rada Komisije i višegodišnjeg planiranja programa. To se planiranje temelji na participativnom i međusektorskom postupku predviđanja kojim upravljaju službe Komisije, pri čemu se savjetuju s državama članicama te o njima raspravljaju s Europskim sustavom strateške analize i analize politika (ESPAS) i vanjskim dionicima. 

Izvješće o strateškim predviđanjima 2022.: „Povezivanje zelene i digitalne tranzicije u novom geopolitičkom kontekstu” govori o međudjelovanju zelene i digitalne tranzicije Europe, uzimajući u obzir i disruptivno i promjenjivo geopolitičko okruženje u kojem se te tranzicije odvijaju. U njemu se naglašava važna uloga digitalnih tehnologija u pet europskih strateških sektora, koji su odgovorni za najviše emisija: energetici, prometu, industriji, građevini i poljoprivredi. Navodi se i 10 ključnih područja djelovanja za maksimalno povećanje sinergija i smanjivanje oprečnosti među tim dvjema tranzicijama do 2050.

Izvješće o strateškim predviđanjima 2022.

Izvješće o strateškim predviđanjima 2021., naslovljeno „Sposobnost i sloboda djelovanja EU-a”, okrenuto je budućnosti i u njemu se predstavlja multidisciplinarna perspektiva važnih trendova koji će utjecati na EU do 2050., uključujući klimatske promjene i druge izazove, tehnološke promjene, pritisak na demokraciju i vrijednosti te promjene u globalnom poretku i demografiji. Utvrđeno je i deset područja u kojima EU može ojačati svoje kapacitete i slobodu djelovanja.

Izvješće o strateškim predviđanjima 2021.

U Izvješću o strateškim predviđanjima 2020., „Put prema otpornijoj Europi”, govori se o prvim strukturnim poukama izvučenima iz krize uzrokovane bolešću COVID-19 i objašnjava kako predviđanja mogu pomoći u jačanju dugoročne otpornosti Europe u ovo doba dubinskih i brzih promjena. U njemu se analiziraju četiri dimenzije otpornosti Europe: socijalna i gospodarska, geopolitička, zelena i digitalna. U izvješću su predstavljeni pregledi pokazatelja otpornosti, koji služe kao alati za praćenje za oblikovatelje politika.

Izvješće o strateškim predviđanjima 2020.

Mreža za predviđanja na razini EU-a

Pokretanje mreže za predviđanja na razini EU-a najavljeno je u Komisijinu Izvješću o strateškim predviđanjima 2020. Njezin je cilj razviti sinergije koje se oslanjaju na kapacitete javne uprave u području predviđanja, odnosno objedinjavaju inteligenciju i stručno znanje o predviđanjima iz svih država članica i Europske komisije radi strateške razmjene i suradnje u pitanjima okrenutima budućnosti koja su važna za Europu. To uključuje teme kao što su otvorena strateška autonomija, otpornost i naša sposobnost da ostvarimo zelenu, digitalnu i pravednu tranziciju.

Mreža za predviđanja na razini EU-a ima dvije razine. „Ministri za budućnost”, koje svaka država članica imenuje na poziv potpredsjednika Šefčoviča, sastaju se neformalno najmanje jednom godišnje. Njihova je misija raspravljati i postići sporazum s Komisijom o glavnim strateškim prioritetima Komisijina programa strateškog predviđanja, analizirati postignuti napredak, raspravljati o pitanjima ključnima za budućnost Europe i dogovoriti se o daljnjem postupanju. Taj rad doprinosi strateškim programima EU-a.

Rad ministara za budućnost podupire mreža viših dužnosnika iz nacionalnih uprava koji se sastaju najmanje dvaput godišnje kako bi pripremili sastanke ministara, analizirali korake poduzete na temelju njihovih zaključaka i sudjelovali u radnim skupinama.

Pružanje potpore oblikovanju politika EU-a

Strateško predviđanje doprinosi boljem oblikovanju politika, izradi strategija koje će biti održive u budućnosti i usklađenosti kratkoročnih mjera s dugoročnim ciljevima. Pritom se koristi različitim tehnikama, kao što su:

landscape

sagledavanje perspektive: sustavno sagledavanje i prikupljanje podataka o događajima i trendovima radi predviđanja budućih kretanja ili vizualnog mapiranja novih znakova promjena

megatrends

analiza megatrendova: analiza promjena obrazaca i interakcije trendova te rasprava o njima radi dobivanja (jednog) modela budućnosti i plana djelovanja

frames

planiranje scenarija: interaktivan i iterativan proces, koji uključuje intervjue, analize i modeliranje, a njegov je rezultat niz mogućih scenarija (poželjnih ili nepoželjnih) i putova koji do njih vode

objective

razvoj vizije: utvrđivanje preferiranog smjera, a rezultat je zajedničko razumijevanje i jasan opis poželjne budućnosti te srednjoročni plan u kojem se navode konkretni koraci prema ostvarivanju vizije

Postizanje šest glavnih ciljeva predsjednice von der Leyen oslanja se na strateško predviđanje, u okviru kojeg će se:

  • provoditi postupci predviđanja pitanja važnih u budućnosti kako bi se istražili načini postizanja političkih prioriteta Komisije, analizirati novi trendovi, rizici i izazovi te utvrđivati teme najvažnije za EU. To uključuje i objavljivanje godišnjeg izvješća o strateškim predviđanjima. Od 2021. izrada izvješća temeljit će se na cjelovitim ciklusima predviđanja, koji su povezani s prioritetnim temama godišnjih govora o stanju Unije, programima rada Komisije i višegodišnjim planiranjem  
  • podupirati program rada Komisije u okviru revidirane agende za bolju regulativu. Strateško predviđanje trebalo bi biti temelj za najvažnije političke inicijative i osigurati da se politike EU-a oslanjaju na jasno razumijevanje budućih trendova i novih problema, mogućih scenarija te povezanih izazova i prilika. Komisija je, primjerice, razvila scenarije predviđanja koji pokazuju kako bi budućnost mogla izgledati 2040., a izravno se odražavaju u komunikaciji Komisije o dugoročnoj viziji za ruralna područja
  • poticati oblikovatelje politika na daljnje promišljanje i nadahnjivati dugoročne strategije za ključne politike putem posebne serije biltena „Foresight ON” na temu, npr., umjetne inteligencije i digitalne transformacije, sirovina, sigurnosti, zdravlja, sinergije civilne, obrambene i svemirske industrije te europskih područja.  Osim biltena, Komisija izdaje i posebna izvješća o predviđanjima, čije su teme primjerice buduće profesionalne uloge poljoprivrednika do 2040., budućnost carinskog sustava u EU-u i zelena budućnost radnih mjesta.
  • doprinositi preispitivanjima u okviru programa za primjerenost i učinkovitost propisa, koji služi za identificiranje prilika za smanjenje regulatornog opterećenja u EU-u i na kojem se temelji procjena prilagođenosti sadašnjih propisa EU-a budućim potrebama.

Sljedeći koraci

  • razvijanje suradnje u okviru mreže za predviđanja na razini EU-a kako bi se izgradili kapaciteti za predviđanje u upravama država članica u cijelom EU-u
  • konferencija Europskog sustava strateške analize i analize politika (ESPAS) 2022.
  • provedba Komisijina programa strateškog predviđanja u ovom ciklusu politike i doprinos inicijativama u programu rada Komisije
  • Priprema Izvješća o strateškim predviđanjima 2022.

Kontakt

Imate li pitanja, obratite nam se na SG-FORESIGHT@ec.europa.eu; JRC-FORESIGHT@ec.europa.eu

Dokumenti

PreuzimanjePDF - 10.4 MB
PreuzimanjePDF - 2.3 MB
PreuzimanjePDF - 578.3 KB