Mitä strategisella ennakoinnilla tarkoitetaan?

Ennakoinnilla tarkoitetaan tulevaisuuden tutkimista, ennakointia ja muokkaamista. Ennakoinnin tavoitteena on auttaa luomaan ja käyttämään kollektiivista älykkyyttä jäsennellyllä, järjestelmällisellä ja systeemisellä tavalla kehityskulkujen ennakoimiseksi. Toisaalta strategisella ennakoinnilla pyritään sisällyttämään ennakointi Euroopan unionin päätöksentekoon.

Strategisella ennakoinnilla

  • kartoitetaan suuntauksia sekä esiin nousevia kysymyksiä, niiden mahdollisia vaikutuksia ja niihin sisältyviä mahdollisuuksia. Näin voidaan saada hyödyllistä tietoa strategista suunnittelua, päätöksentekoa ja varautumista varten;
  • pohjustetaan uusien aloitteiden suunnittelua ja käynnissä olevien aloitteiden uudelleentarkastelua Euroopan komission uudistetun paremman sääntelyn välineistön mukaisesti;
  • luodaan kollektiivista älykkyyttä jäsennellyllä ja järjestelmällisellä tavalla, jotta voidaan paremmin kehittää mahdollisia siirtymäreittejä, valmistaa EU:ta kestämään häiriöitä ja muokata tulevaisuudesta halutun mukaista.

Strategisessa ennakoinnissa ei ole kyse tulevaisuuden ennustamisesta vaan mahdollisten tulevaisuudennäkymien ja niihin liittyvien mahdollisuuksien ja haasteiden tutkimisesta. Se auttaa meitä toimimaan nykyhetkessä halutunlaisen tulevaisuuden muovaamiseksi.

Keskeiset toimijat

Varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič toimii parempaa sääntelyä ja ennakointia käsittelevän komissaarien projektiryhmän puheenjohtajana. Ryhmä tarjoaa poliittista ohjausta strategista ennakointia koskevan toimeksiannon toteuttamiselle Euroopan komissiossa. Pääsihteeristö ja Yhteinen tutkimuskeskus johtavat toimeksiannon täytäntöönpanoa (jälkimmäinen hyödyntää sisäisiä ennakointivalmiuksiaan). Komission strategisen ennakoinnin verkosto varmistaa toimintapolitiikan pitkän aikavälin koordinoinnin kaikkien pääosastojen välillä. Komissio aikoo rakentaa tiivistä ennakointiyhteistyötä ja liittoutumia muiden EU:n toimielinten kanssa, erityisesti EU:n strategian ja politiikan analysointijärjestelmän (ESPAS) puitteissa, pitää yhteyttä kansainvälisiin kumppaneihin ja käynnistää EU:n laajuisen ennakointiverkoston sellaisten kumppanuuksien luomiseksi, joissa hyödynnetään jäsenvaltioiden julkisia ennakointivalmiuksia, ajatushautomoita, tiedeyhteisöjä ja kansalaisyhteiskuntaa.

EU:n päätöksenteon tukeminen

Strateginen ennakointi auttaa parantamaan politiikan suunnittelua, kehittämään tulevaisuuden huomioon ottavia strategioita ja varmistamaan, että lyhyen aikavälin toimet ovat johdonmukaisia pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa käyttämällä muun muassa seuraavia tekniikoita:

landscape

Tulevaisuuden kartoitus: järjestelmällinen kartoitus sekä tapahtumien ja suuntausten kokoaminen, joiden tuloksena syntyy tulevaisuusnäkymä tai visuaalinen kartoitus uusista muutoksen merkeistä

megatrends

Megatrendien analysointi: mallien muuttumisen ja toisiinsa vaikuttavien suuntausten analysointi ja niistä keskusteleminen, minkä tuloksena syntyy kertomus (yhdestä) tulevaisuudesta ja toimintasuunnitelma

frames

Skenaarioon perustuva suunnittelu: interaktiivinen ja iteratiivinen prosessi, johon kuuluu haastatteluja, analysointia ja mallintamista, joiden tuloksena syntyy tarinoita mahdollisista tulevaisuuksista, pidimmepä niistä tai emme, ja niiden mahdollisesta toteutumisesta

objective

Visiointi: halutun suunnan määrittäminen, jonka tuloksena on yhteisymmärrys ja selkeä kuvaus halutusta tulevaisuudesta ja keskipitkän aikavälin etenemissuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaisesti erityistoimet vision toteuttamiseksi

Strateginen ennakointi ohjaa Euroopan komissiota sen pyrkiessä saavuttamaan puheenjohtaja Ursula von der Leyenin kuusi yleistavoitetta

  • harjoittamalla tulevaisuuteen suuntautuvien kysymysten ennakointia, jonka tavoitteena on tutkia keinoja saavuttaa komission poliittisissa painopisteissä esitetyt tavoitteet, analysoida keskeisiä suuntauksia ja tulevia esiin nousevia kysymyksiä ja määrittää EU:n kannalta ratkaisevan tärkeitä aiheita. Näihin toimiin sisältyy vuotuisen strategisen ennakointiraportin julkaiseminen. Vuodesta 2021 alkaen sen valmistelu perustuu täydellisiin ennakointisykleihin, joiden tarkoituksena on toimia unionin tilaa koskevien puheiden, niitä seuraavien komission työohjelmien ja monivuotisen ohjelmasuunnittelun ohjenuorana;
  • tukemalla komission työohjelmaa osana tarkistettua paremman sääntelyn agendaa. Keskeisissä poliittisissa aloitteissa olisi otettava huomioon strateginen ennakointi ja varmistettava, että EU:n politiikkatoimet perustuvat selkeään käsitykseen tulevista suuntauksista ja esiin nousevista kysymyksistä, mahdollisista skenaarioista ja niihin liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista;
  • lujittamalla sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevaa ohjelmaa, jossa määritetään mahdollisuuksia vähentää Euroopan sääntelytaakkaa ja joka toimii perustana arviolle siitä, onko voimassa oleva EU:n lainsäädäntö edelleen tarkoituksenmukaista.

Strategista ennakointia koskeva raportti

Nyt julkaistu raportti on Euroopan komission ensimmäinen vuotuinen strateginen ennakointiraportti. Strategista ennakointia koskevassa tiedonannossaan ”Strateginen ennakointi – edellytysten luominen Euroopan selviytymiskyvyn parantamiseksi” komissio esittelee toimintasuunnitelmansa strategisen ennakoinnin sisällyttämiseksi EU:n päätöksentekoon. Siinä käsitellään covid-19-kriisistä saatuja ensimmäisiä rakenteellisia kokemuksia ja selitetään, miten ennakoinnilla voidaan lujittaa Euroopan pitkän aikavälin selviytymiskykyä perustavanlaatuisen ja nopean muutoksen aikakaudella. EU:n selviytymiskykyä analysoidaan neljästä ulottuvuudesta: sosiaalinen ja taloudellinen selviytymiskyky, geopoliittinen selviytymiskyky, ympäristön kestokyky ja digitaalinen häiriönsietokyky.

Strateginen ennakointiraportti 2020

Seuraavat vaiheet

  • vuotuinen EU:n strategian ja politiikan analysointijärjestelmää (ESPAS) koskeva konferenssi
  • selviytymiskykyä kuvaavien tulostaulujen kehittäminen edelleen
  • Vuotuinen strateginen ennakointiraportti 2021
  • strategisen ennakointisuunnitelman täytäntöönpano

Yhteydenotot

Lisätietoja voi pyytää osoitteesta SG-FORESIGHT@ec.europa.eu; JRC-FORESIGHT@ec.europa.eu

Asiakirjat

LataaPDF - 2.3 MB
LataaPDF - 578.3 KB