Mitä strategisella ennakoinnilla tarkoitetaan?

Ennakoinnilla tarkoitetaan tulevaisuuden tutkimista, siihen valmistautumista ja sen muovaamista. Sen tavoitteena on auttaa luomaan ja käyttämään kollektiivista älykkyyttä jäsennellyllä ja järjestelmällisellä tavalla kehityskulkujen ennakoimiseksi. Strategisella ennakoinnilla pyritään sisällyttämään tällainen ennakointi Euroopan unionin päätöksentekoon. Sen avulla luodaan kollektiivista älykkyyttä jäsennellyllä ja järjestelmällisellä tavalla, jotta voidaan paremmin kehittää mahdollisia siirtymäväyliä, parantaa EU:n häiriönkestävyyttä ja muovata tulevaisuutta haluttuun suuntaan.

Strategisella ennakoinnilla

  • kartoitetaan kehityssuuntauksia ja riskejä sekä esiin nousevia kysymyksiä, niiden mahdollisia vaikutuksia ja niihin sisältyviä mahdollisuuksia. Näin voidaan saada hyödyllistä tietoa strategista suunnittelua, päätöksentekoa ja varautumista varten.
  • pohjustetaan Euroopan komission uusien aloitteiden suunnittelua ja käynnissä olevien toimien uudelleentarkastelua komission uudistetun paremman sääntelyn välineistön mukaisesti.

Strategisessa ennakoinnissa ei ole kyse tulevaisuuden ennustamisesta vaan mahdollisten tulevaisuudennäkymien ja niihin liittyvien mahdollisuuksien ja haasteiden tutkimisesta. Se auttaa toimimaan nykyhetkessä, jotta voisimme muovata tulevaisuutta haluamaamme suuntaan.

Keskeiset toimijat

Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič on ensimmäinen strategisesta ennakoinnista vastaava komission kollegion jäsen. Yksi varapuheenjohtajan tehtävistä komissiossa on johtaa strategisen ennakoinnin sisällyttämistä EU:n päätöksentekoon. Pääsihteeristö ja Yhteinen tutkimuskeskus johtavat toimeksiannon täytäntöönpanoa (jälkimmäinen hyödyntää omaa sisäistä ennakointikapasiteettiaan). Komission strategisen ennakoinnin verkosto varmistaa toimintapolitiikan pitkän aikavälin koordinoinnin kaikkien pääosastojen välillä. Komissio rakentaa parhaillaan tiivistä ennakointiyhteistyötä ja liittoutumia muiden EU:n toimielinten kanssa, erityisesti EU:n strategian ja politiikan analysointijärjestelmän (ESPAS) puitteissa. Se tekee myös yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa ja luo kumppanuuksia, joissa hyödynnetään jäsenmaiden julkisia ennakointivalmiuksia EU:n laajuisen ennakointiverkoston välityksellä.

Strategiset ennakointiraportit

Komissio laatii vuosittain strategisen ennakointiraportin, jota hyödynnetään komission työohjelmissa ja monivuotisessa ohjelmasuunnittelussa. Tämä työ perustuu osallistavaan ja monialaiseen ennakointiprosessiin, jota johtavat komission yksiköt kuulevat jäsenmaita sekä käyvät keskusteluja EU:n strategian ja politiikan analysointijärjestelmän (ESPAS) puitteissa ja myös ulkoisten sidosryhmien kanssa. 

Tämänvuotisessa strategisessa ennakointiraportissa ”EU:n toimintakyky ja -vapaus” esitetään tulevaisuuteen suuntautuva ja monialainen näkökulma keskeisiin kehityssuuntauksiin, jotka vaikuttavat EU:hun vuoden 2050 tähtäimellä. Niitä ovat mm. ilmastonmuutos ja muut haasteet, teknologinen muutos, demokratiaan ja arvoihin kohdistuva paine sekä muutokset maailmanjärjestyksessä ja väestörakenteessa. Raportissa yksilöidään kymmenen strategista toiminta-alaa, joilla EU voi vahvistaa toimintavalmiuksiaan ja -vapauttaan.

Strateginen ennakointiraportti 2021

Vuoden 2020 strategisessa ennakointiraportissa ”Edellytysten luominen Euroopan selviytymiskyvyn parantamiseksi” käsiteltiin covid-19-kriisistä saatuja ensimmäisiä rakenteellisia kokemuksia ja selitettiin, miten ennakoinnilla voidaan lujittaa Euroopan pitkän aikavälin selviytymiskykyä perustavanlaatuisen ja nopean muutoksen aikakaudella. Siinä analysoitiin EU:n selviytymiskykyä neljästä näkökulmasta: sosiaalinen ja taloudellinen selviytymiskyky, geopoliittinen selviytymiskyky, ympäristön kestokyky ja digitaalinen häiriönsietokyky. Raportin myötä otettiin käyttöön selviytymiskykyä kuvaavat tulostaulut, joita päätöksentekijät voivat hyödyntää seurantavälineinä.

Strateginen ennakointiraportti 2020

EU:n laajuinen ennakointiverkosto

EU:n laajuisen ennakointiverkoston perustamisesta ilmoitettiin komission vuoden 2020 strategisessa ennakointiraportissa. Sen tavoitteena on luoda julkishallinnon ennakointivalmiuksiin perustuvia synergioita kokoamalla yhteen osaamista ja ennakointiasiantuntemusta kaikista jäsenmaista ja Euroopan komissiosta. Verkostossa keskustellaan strategioista ja tehdään yhteistyötä Euroopan kannalta keskeisissä tulevaisuuteen suuntautuvissa kysymyksissä. Näitä kysymyksiä ovat muun muassa avoin strateginen riippumattomuus, selviytymiskyky ja EU:n kyky saavuttaa vihreä, digitaalinen ja oikeudenmukainen siirtymä.

EU:n laajuisessa ennakointiverkostossa on kaksi tasoa. Kunkin jäsenmaan nimittämät nk. tulevaisuusministerit kokoontuvat epävirallisesti varapuheenjohtaja Šefčovičin kutsusta vähintään kerran vuodessa. Heidän tehtävänään on keskustella ja sopia komission kanssa tärkeimmistä strategisista painopisteistä komission strategista ennakointisuunnitelmaa varten, arvioida saavutettua edistystä, keskustella Euroopan kannalta keskeisistä kysymyksistä ja sopia jatkotoimista. Tätä työtä hyödynnetään EU:n strategisessa ohjelmasuunnittelussa.

Kansallisten hallintojen johtavien virkamiesten muodostama verkosto tukee tulevaisuusministerien työtä. Virkamiehet kokoontuvat vähintään kahdesti vuodessa valmistelemaan ministerikokouksia, suunnittelemaan niiden päätelmien jatkotoimia ja tekemään yhteistyötä työryhmissä.

.

EU:n päätöksenteon tukeminen

Strateginen ennakointi auttaa parantamaan politiikan suunnittelua, kehittämään tulevaisuuden huomioon ottavia strategioita ja varmistamaan, että lyhyen aikavälin toimet ovat sopusoinnussa pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa. Työn tukena ovat muun muassa seuraavat tekniikat:

landscape

Tulevaisuuden kartoitus: tapahtumien ja kehityssuuntausten järjestelmällinen kartoitus ja kokoaminen, joiden tuloksena syntyy tulevaisuusnäkymä tai visuaalinen kartoitus uusista muutoksen merkeistä

megatrends

Megatrendien analysointi: mallien muuttumisen ja toisiinsa vaikuttavien kehityssuuntausten analysointi ja niistä keskusteleminen, minkä tuloksena syntyy kertomus (yhdestä) tulevaisuudesta ja toimintasuunnitelma

frames

Skenaarioon perustuva suunnittelu: interaktiivinen ja iteratiivinen prosessi, johon kuuluu haastatteluja, analysointia ja mallintamista, joiden tuloksena syntyy tarinoita mahdollisista tulevaisuuksista, pidimmepä niistä tai emme, ja niiden mahdollisesta toteutumisesta

objective

Visiointi: halutun suunnan määrittäminen, jonka tuloksena on yhteisymmärrys ja selkeä kuvaus halutusta tulevaisuudesta ja keskipitkän aikavälin etenemissuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaisesti erityistoimet vision toteuttamiseksi

Strateginen ennakointi ohjaa Euroopan komissiota seuraavin tavoin sen pyrkiessä saavuttamaan puheenjohtaja Ursula von der Leyenin kuusi kunnianhimoista tavoitetta:

  • Tulevaisuuteen suuntautuvien kysymysten suhteen toteutetaan ennakointitoimia, joiden tarkoituksena on tarkastella keinoja saavuttaa komission poliittisissa painopisteissä esitetyt tavoitteet, analysoida keskeisiä kehityssuuntauksia ja riskejä sekä tulevia esiin nousevia kysymyksiä ja määrittää EU:n kannalta ratkaisevan tärkeitä aiheita. Näihin toimiin sisältyy vuotuisen strategisen ennakointiraportin julkaiseminen. Vuodesta 2021 alkaen sen valmistelu perustuu täysiin ennakointisykleihin, jotka ovat yhteydessä puheenjohtajan unionin tilaa koskevissa puheissa vahvistamiin painopisteisiin, komission työohjelmiin ja monivuotiseen ohjelmasuunnitteluun.
  • Ennakoinnilla tuetaan komission työohjelmaa osana tarkistettua paremman sääntelyn agendaa. Keskeisissä poliittisissa aloitteissa olisi otettava huomioon strateginen ennakointi ja varmistettava, että EU:n politiikkatoimet perustuvat selkeään käsitykseen tulevista kehityssuuntauksista ja esiin nousevista kysymyksistä, mahdollisista skenaarioista ja niihin liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Komissio on esimerkiksi laatinut ennakointiskenaarioita, joissa esitetään mahdollisia tulevaisuudenkuvia vuodelle 2040. Näitä skenaarioita hyödynnetään laadittaessa komission tiedonantoa EU:n maaseutualueita koskevasta pitkän aikavälin visiosta.
  • Ennakointi tukee päättäjien tulevaisuuteen suuntautuvaa ajatustyötä ja toimii pitkän aikavälin toimintapoliittisten strategioiden innoittajana Foresight ON -uutiskirjeiden avulla. Näissä julkaisuissa käsitellään muun muassa tekoälyä ja digitalisaatiota, raaka-aineita, turvallisuutta, terveyttä sekä siviili-, puolustus- ja avaruusteollisuuden ja Euroopan alueiden välisiä synergioita. Uutiskirjeiden lisäksi komissio laatii erityisiä ennakointiraportteja eri aiheista, esimerkiksi viljelijöiden tulevista ammatillisista rooleista vuoden 2040 tähtäimellä ja tullin tulevaisuudesta EU:ssa.
  • Ennakoinnin pohjalta laaditaan sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan ohjelman mukaisia arviointeja. Tässä nk. REFIT-ohjelmassa tarkastellaan, miten EU:ssa voitaisiin vähentää sääntelytaakkaa, ja arvioidaan, onko voimassa oleva EU:n lainsäädäntö edelleen tarkoituksenmukaista.

Seuraavat vaiheet

Yhteydenotot

Lisätietoja: SG-FORESIGHT@ec.europa.eu; JRC-FORESIGHT@ec.europa.eu.

Asiakirjat

LataaPDF - 10.4 MB
LataaPDF - 2.3 MB
LataaPDF - 578.3 KB