Какво представлява стратегическото прогнозиране

Прогнозирането e процес на проучване, предвиждане и оформяне на облика на бъдещето, за да се допринесе за изграждането и използването на колективна интелигентност по структуриран, систематичен и системен начин с цел предвиждане на промените. Стратегическото прогнозиране, от своя страна, има за цел включване на прогнозирането в процеса на определяне на политиките на Европейския съюз.

Чрез стратегическото прогнозиране ще се:

  • предвиждат тенденциите, възникващите проблеми и свързаните с тях потенциални последици и възможности, за да се извлича полезна информация за стратегическото планиране, определянето на политиките и готовността; Това е целта и на специалния бюлетин Foresight On, чрез който се подкрепя ориентираното към бъдещото мислене сред създателите на политики и се вдъхновяват стратегии за дългосрочни политики;
  • осигурява информация при разработването на нови инициативи и преразглеждането на съществуващи инициативи в съответствие с обновения инструментариум на Комисията за по-добро регулиране;
  • изгражда колективна интелигентност по структуриран и систематичен начин с цел по-добро разработване на възможни пътища за преход, подготовка на ЕС за устояване на сътресения и оформяне на бъдещето, което искаме.

При стратегическото прогнозиране не става въпрос за предсказване на бъдещето, а за разглеждане на различни варианти за бъдещето заедно с възможностите и предизвикателствата, които те могат да породят. В крайна сметка то ще ни помогне да действаме в настоящето, за да оформим бъдещето, което искаме.

Основни участници

Заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович е първият комисар, отговарящ за стратегическото прогнозиране. Част от неговия мандат в Комисията е да ръководи усилията за поставяне на стратегическото прогнозиране в центъра на изготвянето на политиките на ЕС. Генералният секретариат и Съвместният изследователски център ръководят изпълнението на мандата (последният използва своя вътрешен капацитет за прогнозиране). Мрежата за стратегическо прогнозиране на Комисията осигурява дългосрочна координация на политиките между всички генерални дирекции. Комисията изгражда тясно сътрудничество и партньорства за прогнозиране с други институции на ЕС, по-специално в контекста на Европейската система за стратегически и политически анализ (ESPAS). Тя също така работи с международни партньори и развива партньорства, при които се използва публичният капацитет за прогнозиране на държавите членки, чрез общоевропейската мрежа за прогнозиране.

Подкрепа за изготвянето на политиките на ЕС

Стратегическото прогнозиране помага да се подобри разработването на политиките, да се изготвят адаптирани към бъдещето стратегии и да се гарантира, че краткосрочните действия отговарят на дългосрочните цели, като се използват редица различни техники, включително:

landscape

Оглеждане на хоризонта: систематичен преглед и събиране на данни за събития и тенденции, като резултатът е „ландшафт на бъдещето“ или визуално картографиране на новите сигнали за промяна.

megatrends

Анализ на мегатенденциите: анализ и обсъждане на променящи се модели и взаимодействащи си тенденции, като резултатът е история за бъдещето и план за действие.

frames

Планиране на сценарии: интерактивен и повтарящ се процес, включващ интервюта, анализи и моделиране, като резултатът е набор от истории за правдоподобни варианти за бъдещето, независимо дали ни харесват или не, и как те могат да се случат.

objective

Разработване на визия: определяне на предпочитана посока, като резултатът е споделено разбиране и ясно описание на предпочитаното бъдеще и средносрочна пътна карта, в която подробно се описват конкретни действия за постигане на напредък по пътя към визията.

Стратегическото прогнозиране ще дава насоки на Комисията за постигане на шестте основни амбициозни цели на председателя Фон дер Лайен чрез:

  • извършване на дейности по прогнозиране във връзка с ориентирани към бъдещето въпроси с цел проучване на начините за постигане на стремежите, посочени в политическите приоритети на Комисията, анализиране на ключови тенденции и възникващи проблеми и определяне на теми от съществен интерес за ЕС. Тези дейности ще включват публикуването на годишен доклад за стратегическото прогнозиране. От 2021 г. нататък неговото изготвяне ще се основава на пълни цикли на прогнозиране, които имат за цел предоставяне на насоки за определяне на приоритетите в речта за годишното състояние на Съюза, последващите работни програми на Комисията и многогодишното програмиране;
  • подкрепа за работната програма на Комисията като част от преразгледаната програма за по-добро регулиране. При разработването на основните политически инициативи следва да се използва информация от стратегическото прогнозиране, гарантирайки, че политиките на ЕС се основават на ясно разбиране на бъдещите тенденции и възникващите проблеми, възможните сценарии и свързаните с тях предизвикателства и възможности.
  • укрепване на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка, с която се идентифицират възможности за намаляване на регулаторната тежест в Европа и се предоставя информация, която да послужи при оценката дали действащите закони на ЕС са „пригодни за бъдещето“.

Доклад за стратегическото прогнозиране

Това е първият от ежегодните доклади на Комисията относно стратегическото прогнозиране. В своето съобщение „Стратегическото прогнозиране — очертаване на курса към по-издръжлива Европа“ Комисията представя своята стратегия за включване на стратегическото прогнозиране в процеса на определяне на политиките на ЕС. В него се разглеждат първите структурни поуки, извлечени от кризата с COVID-19, и се обяснява как прогнозирането може да помогне за укрепване на дългосрочната издръжливост на Европа в епоха на фундаментални и бързи промени. В тази връзка се анализират четири измерения на издръжливостта на Европа: социално и икономическо, геополитическо, екологично и цифрово.

Доклад за стратегическото прогнозиране от 2020 г.

Обща за ЕС мрежа за прогнозиране

Стартирането на общоевропейска мрежа за прогнозиране бе обявено в доклада за стратегическото прогнозиране, изготвен от Комисията през 2020 г.

Мрежата има за цел развиване на партньорство, при което се използва капацитетът за прогнозиране на публичните администрации, като се обединяват експертни познания и опит от всички държави членки и Европейската комисия за стратегически обмен и сътрудничество по ориентирани към бъдещето въпроси от значение за Европа. Това включва теми като отворена стратегическа автономност, устойчивост и капацитет за постигане на екологичен, цифров и справедлив преход. Общоевропейската мрежа за прогнозиране има две нива. Група от министри, определени от всяка държава членка по покана на заместник-председателя Шефчович — Министри за бъдещето — се среща неофициално поне веднъж годишно. Тяхната основна роля е да обсъждат и съгласуват с Комисията основните стратегически приоритети за програмата на Комисията за стратегическо прогнозиране, да правят преглед на напредъка, да разглеждат ключови въпроси от значение за бъдещето на Европа и да се договарят за последващите действия. Тази работа ще бъде включена в стратегическото програмиране на ЕС.

Работата на министрите се подпомага от мрежа от висши служители от националните администрации, които заседават поне два пъти годишно, за да подготвят срещите на министрите и да направят преглед на последващите действия във връзка с техните заключения.

Следващи стъпки

  • Годишен доклад за стратегическото прогнозиране през 2021 г.
  • По-нататъшно разработване на информационни табла за издръжливостта
  • Изпълнение на програмата за стратегическо прогнозиране
  • Годишната конференция на Европейската система за стратегически и политически анализ (ESPAS)

За контакти

Ако имате въпроси, моля, пишете ни на следните адреси: SG-FORESIGHT@ec.europa.eu; JRC-FORESIGHT@ec.europa.eu

Документи

СвалиPDF - 2.3 MB
СвалиPDF - 578.3 KB