Prognozowanie strategiczne i kształtowanie polityki UE

Włączenie prognozowania strategicznego do kształtowania polityki UE umożliwi Komisji Europejskiej:

 • budowanie i wykorzystanie inteligencji zbiorowej, aby przewidzieć zmiany oraz wcześniej i skuteczniej przygotować się na nowe możliwości i wyzwania
 • uczynienie prognoz strategicznych nieodłączną częścią zbioru instrumentów służących lepszemu stanowieniu prawa (wraz z ocenami skutków ex ante) oraz wykorzystanie ich w realizacji programu sprawności i wydajności regulacyjnej
 • prowadzenie szczegółowych, partycypacyjnych analiz prognostycznych najważniejszych inicjatyw, aby zapewnić odpowiednie informacje na potrzeby orędzia o stanie Unii, programów prac Komisji oraz programowania wieloletniego;
 • promowanie współpracy w dziedzinie prognozowania oraz sojuszy z instytucjami i partnerami Unii, państwami członkowskimi oraz innymi zainteresowanymi stronami.

Odporność nowym kompasem strategii politycznych UE

Kryzys związany z COVID-19 pokazał, że Europa musi poprawić swoją odporność, która nie jest tylko zdolnością do stawienia czoła wyzwaniom i radzenia sobie z nimi, ale także do przechodzenia przez zmiany w sposób zrównoważony, sprawiedliwy i demokratyczny. W komunikacie tym pokazano, w jaki sposób przyczyni się do tego perspektywiczna polityka poparta prognozami strategicznymi.

Prognozowanie strategiczne może być podstawą tworzenia lepszych polityk zwiększających odporność w czterech wymiarach. Może pomóc przewidzieć zmiany o potencjalnie negatywnych skutkach, wskazując obszary odporności wymagające wzmocnienia w drodze zmian strukturalnych, a także uwzględnić wpływ bieżących i przyszłych kryzysów na megatrendy i nowe zagadnienia. Dzięki polityce opracowanej z wykorzystaniem prognoz strategicznych można skuteczniej niwelować słabości i wzmacniać zdolności ujawnione w wyniku kryzysu, otwierając nowe możliwości i zwiększając odporność Europy.

Najważniejsze ustalenia

digital

Odporność społeczna i gospodarcza

Pandemia spowodowała pogłębienie nierówności, zwiększenie luki demograficznej i ubóstwa, przyśpieszenie automatyzacji oraz miała nieproporcjonalny wpływ na miejsca pracy w sektorze usług. Prognozowanie strategiczne można wykorzystać do określenia umiejętności, które będą przydatne w przyszłości i w które teraz musimy inwestować, a także w celu podjęcia szerszego dialogu społecznego na temat uaktualnienia umowy społecznej i fiskalnej.

doors opening on a digital scenario

Odporność geopolityczna

Kryzys uwydatnił nadmierne uzależnienie UE od państw trzecich, jeżeli chodzi o surowce krytyczne o kluczowym znaczeniu dla najważniejszych technologii niezbędnych do osiągnięcia celu, jakim jest neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla i cyfrowe społeczeństwo. Prognozowanie strategiczne pomoże w określeniu możliwych scenariuszy i strategicznych możliwości, a w związku z tym we wzmocnieniu otwartej strategicznej autonomii UE.

tree

Odporność ekologiczna

Przejście na bardziej ekologiczną gospodarkę mogłoby przyczynić się do stworzenia 24 mln nowych miejsc pracy na całym świecie, a jego wpływ na odbudowę gospodarki po kryzysie związanym z COVID-19 może być znacznie większy niż sądzono. Prognozowanie strategiczne może pomóc nam odkrywać czynniki stymulujące zmiany i zrozumieć zmiany strukturalne, które zajdą w przyszłości na rynku pracy. Z prognozowania strategicznego mogą płynąć również korzyści polegające na odpowiednim przekwalifikowaniu osób, które podczas kryzysu straciły pracę lub które prawdopodobnie stracą pracę w przyszłości ze względu na rozwój technologiczny i automatyzację.

digital numbers

Odporność cyfrowa

Kryzys spowodował przyśpieszenie hiper-łączności i integracji nowych technologii wpływających na kondycję człowieka i nasz sposób życia. Prognozowanie strategiczne może pomóc nam przewidzieć, w jaki sposób będą rozwijać się najważniejsze nowe technologie i jaki będą one miały wpływ na wszystkie dziedziny życia, a także w jaki sposób można wykorzystać pojawiające się możliwości.

Plan prognozy strategicznej

Ze sprawozdania dotyczącego prognozy strategicznej 2020 wynika, że prognozowanie strategiczne w oparciu o działania wyjątkowo dobrze odpowiada potrzebom informacyjnym decydentów, aby mogli kierować dwojaką transformacją i wzmacniać odporność UE. W tym celu w komunikacie przedstawiono kolejne działania. Są to:

 • Prototypowe tabele wskaźników odporności jako przykład sposobu monitorowania odporności. Prototypowe tabele będą dalej opracowywane i współtworzone w ramach dyskusji przygotowawczych z państwami członkowskimi i innymi zainteresowanymi stronami. Prace te będą realizowane w średnim bądź długim horyzoncie czasowym, co ma na celu zapewnienie najlepszych warunków dla ograniczenia słabości i wzmacniania zdolności dzięki strategiom politycznym opartym na prognozowaniu.
 • Plan prognozy strategicznej Komisji wspierający nadrzędne priorytety polityczne. Będzie on obejmował prognozowanie ad hoc w celu zapewnienia koniecznych informacji na potrzeby największych inicjatyw planowanych w programie prac Komisji, a także na potrzeby najważniejszych przekrojowych kwestii. Przykłady: otwarta strategiczna autonomia, przyszłość zielonych miejsc pracy i umiejętności ekologicznych oraz pogłębianie wymiarów dwojakiej transformacji – ekologicznej i cyfrowej – we wszystkich politykach i strategiach.
 • Coroczna konferencja ESPAS planowana na listopad 2020 r. Komisja wykorzysta tę możliwość do omówienia tematu przyszłorocznego sprawozdania dotyczącego prognozy strategicznej. Komisja planuje także wykorzystać konferencję ESPAS, aby uruchomić ogólnounijną sieć prognozowania z wykorzystaniem publicznych zdolności prognostycznych państw członkowskich, z ich ośrodkami analitycznymi, społecznością akademicką oraz przedstawicielami przedsiębiorców i społeczeństwa obywatelskiego.
 • Scenariusze prognostyczne, których celem jest zapewnianie informacji na potrzeby przyszłej debaty politycznej oraz spójności między strategiami politycznymi. Scenariusze te mają stanowić wspólne przyszłościowe ramy wniosków dotyczących polityki. Pomogą one w określeniu potencjalnych dróg dwojakiej transformacji. Prace nad nimi mogą również zapewnić wkład na potrzeby konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Kolejne działania

 • Coroczna konferencja europejskiego systemu analiz strategicznych i politycznych (ESPAS)
 • Dalsze prace nad tabelami wskaźników odporności
 • Sprawozdanie roczne dotyczące prognozy strategicznej 2021
 • Wdrożenie planu prognozy strategicznej

Kontakt

W przypadku pytań proszę skontaktować się z nami pod adresem: SG-FORESIGHT@ec.europa.eu; JRC-FORESIGHT@ec.europa.eu

Dokumenty

PobierzPDF - 2.3 MB
PobierzPDF - 1.2 MB

Accompanying technical papers

PobierzPDF - 922.4 KB
PobierzPDF - 1.5 MB