Tulevikusuundade strateegiline analüüs ja ELi poliitika kujundamine

Tulevikusuundade strateegilise analüüsi lõimimine ELi poliitika kujundamisse võimaldab Euroopa Komisjonil

 • kasvatada ja kasutada kollektiivset arukust, et sündmuste arengut ette näha ja valmistuda uuteks võimalusteks ja probleemideks varem ja tulemuslikumalt;
 • tagada, et tulevikusuundade strateegiline analüüs on lahutamatu osa komisjoni parema õigusloome vahenditest, sealhulgas mõju eelhindamisest, ning toetab õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi;
 • analüüsida põhjalikult ja osaluspõhiselt peamisi algatusi, millele tuginevad igal aastal peetav kõne Euroopa Liidu olukorrast, komisjoni tööprogrammid ja mitmeaastane programmitöö;
 • edendada tulevikusuundade analüüsimisel koostööd ja sidemeid teiste ELi institutsioonide ja partnerite, liikmesriikide ja muude peamiste sidusrühmadega.

Toimetulekuvõime – ELi poliitika uus kandev element

COVID-19 kriis on selgelt näidanud, et EL peab suurendama oma toimetulekuvõimet. See ei ole mitte ainult suutlikkus pidada vastu katsumustele ja nendega toime tulla, vaid ka oskus käia muutustega ümber jätkusuutlikul, õiglasel ja demokraatlikul viisil. Teatises selgitatakse, kuidas tulevikku vaatav poliitika, mida toetab tulevikusuundade strateegiline analüüs, aitab toimetulekuvõimet tugevdada.

Tulevikusuundade strateegiline analüüs võib anda panuse toimetulekuvõimet tugevdavate strateegiate kujundamisse neljas mõõtmes. See võib aidata ette näha sündmusi, millel on tõenäoliselt kahjulik mõju, ja tugevdada toimetulekuvõimet struktuurimuudatuste kaudu ning võttes arvesse praeguste ja tulevaste kriiside mõju asjaomastele megatrendidele ja tekkivatele probleemidele. Tulevikusuundade strateegilise analüüsi tulemusi arvestavad strateegiad suudavad kriisis esile tulnud haavatavust paremini leevendada ja suutlikkust tõhusamalt suurendada. Sellega avanevad uued võimalused ja tugevneb Euroopa toimetulekuvõime.

Peamised järeldused

digital

Sotsiaalne ja majanduslik toimetulekuvõime

Pandeemia on süvendanud ebavõrdsust, suurendanud demograafilist tasakaalustamatust ja vaesust, kiirendanud automatiseerimist ning avaldanud ebaproportsionaalset mõju teenustesektori töökohtadele. Tulevikusuundade strateegilise analüüsi abil saab teha kindlaks tulevikus vajatavad oskused, millesse tuleb investeerida praegu, ning algatada laiema ühiskondliku arutelu ühiskondliku ja maksuleppe ajakohastamise üle.

doors opening on a digital scenario

Geopoliitiline toimetulekuvõime

Kriis on näidanud, et EL sõltub liigselt kolmandatest riikidest pärit kriitilise tähtsusega toorainetest, mis on hädavajalikud olulise tehnoloogia jaoks, mida on vaja CO2-neutraalse ja digitaalse ühiskonna saavutamiseks. Tulevikusuundade strateegilise analüüsi abil võib selgitada välja võimalikud stsenaariumid ning teha kindlaks strateegilised võimalused ELi avatud strateegilise autonoomia edendamiseks.

tree

Rohetoimetulekuvõime

Üleminek rohelisemale majandusele võib luua maailmas 24 miljonit uut töökohta ja avaldada COVID-19 kriisist taastumisele arvatust tunduvalt suuremat mõju. Tulevikusuundade strateegiline analüüs võib aidata uurida muutusi mõjutavaid tegureid, mõista tööturu tulevasi struktuurimuutusi ning juhtida nende inimeste ümberõpet, kes on kriisi ajal töö kaotanud või kaotavad tõenäoliselt oma töö tulevikus tehnoloogiliste muutuste ja automatiseerimise tõttu.

digital numbers

Digitoimetulekuvõime

Kriis on kiirendanud hüperühendatust ja uute tehnoloogiate integreerimist, mõjutades inimesi ja meie eluviisi. Tulevikusuundade strateegiline analüüs võib aidata näha ette, kuidas oluline kujunemisjärgus tehnoloogia võib areneda, samuti selle mõju kõigile eluvaldkondadele ja viise tekkivate võimaluste ärakasutamiseks.

Tulevikusuundade strateegilise analüüsi tegevuskava

2020. aasta aruanne tulevikusuundade strateegilise analüüsi kohta näitab, et tegevuspõhine tulevikusuundade strateegiline analüüs on sobiv vahend andmaks teavet, mida otsustajad peaksid arvesse võtma, et edendada rohe- ja digipööret ning tugevdada ELi toimetulekuvõimet. Selleks on teatises esitatud järgmised sammud.

 • Toimetulekuvõime tulemustabelite prototüüp, mis on näide sellest, kuidas saab toimetulekuvõimet jälgida. Tulemustabelite prototüüpi arendatakse edasi ja see luuakse ettevalmistavate arutelude käigus ühiselt koos liikmesriikide ja muude peamiste sidusrühmadega. Selles töös keskendutakse keskmisele kuni pikale perspektiivile, et luua parimad tingimused tulevikusuundade analüüsile tugineva poliitika jaoks, mille eesmärk on leevendada haavatavust ja suurendada suutlikkust.
 • Komisjoni tulevikusuundade strateegilise analüüsi tegevuskava, mis toetab üldiseid poliitilisi prioriteete. See hõlmab sihtotstarbelisi tulevikusuundade analüüse, millega antakse panus komisjoni tööprogrammis kavandatud algatustesse ning valdkondadevahelistesse küsimustesse, millel on suur mõju. Näiteks võib tuua avatud strateegilise autonoomia, roheliste töökohtade ja oskuste tuleviku ning digi- ja rohepöörde mestimise süvendamise kõigi poliitikavaldkondade ja strateegiate lõikes.
 • Euroopa strateegia ja poliitilise analüüsi süsteemi (ESPAS) iga-aastane konverents, mis peaks toimuma 2020. aasta novembris. Komisjon kasutab seda võimalust, et arutada järgmise aasta tulevikusuundade strateegilise analüüsi aruande teemat. Lisaks kavatseb komisjon kasutada Euroopa strateegia ja poliitilise analüüsi süsteemi konverentsi, et luua kogu ELi hõlmav tulevikuanalüüsi võrgustik, mis hõlmab liikmesriikide tulevikuanalüüsi suutlikkust, mõttekodasid, akadeemilisi ringkondi, tööstusharu sidusrühmi ja kodanikuühiskonda.
 • Tulevikustsenaariumid, millele tuginevad tulevased poliitilised arutelud ning mis tagavad poliitikavaldkondade sidususe ja ühise, tulevikku suunatud raamistiku poliitikaettepanekutele. Stsenaariumid aitavad teha kindlaks rohe- ja digipöörde võimalused. Samuti võivad need anda panuse Euroopa tulevikku käsitlevasse konverentsi.

Järgmised sammud

 • Euroopa strateegia ja poliitilise analüüsi süsteemi (ESPAS) iga-aastane konverents
 • Toimetulekuvõime tulemustabelite arendamine
 • 2021. aasta aruanne tulevikusuundade strateegilise analüüsi kohta
 • Tulevikusuundade strateegilise analüüsi tegevuskava rakendamine

Kontaktandmed

Päringud palume saata aadressil SG-FORESIGHT@ec.europa.eu; JRC-FORESIGHT@ec.europa.eu.

Dokumendid

Laadi allaPDF - 2.3 MB
Laadi allaPDF - 1.2 MB

Accompanying technical papers

Laadi allaPDF - 922.4 KB
Laadi allaPDF - 1.5 MB