Výročné správy o činnosti

Na konci roka vypracovávajú odbory Komisie výročné správy o tom, ako sa im darilo plniť ciele stanovené v ich strategických plánoch a plánoch riadenia.

Výročné správy o riadení a výkonnosti

Komisia každoročne vypracúva správu o výsledkoch dosiahnutých pomocou prostriedkov z rozpočtu EÚ a hospodárení s ním za predchádzajúci rok.

Dokumenty

  • 21 November 2018

    Governance in the European Commission

    The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.