Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie 31. januára 2020 po 47 rokoch členstva.

Spojené kráľovstvo prišlo o všetky práva a výhody, ktoré malo ako členský štát EÚ, a už nie je súčasťou jednotného trhu a colnej únie EÚ. Už sa naň nevzťahujú medzinárodné dohody EÚ.

Vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom upravujú štyri zmluvy:

  • dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, ktorá nadobudla platnosť 1. februára 2020 a ktorou sa zabezpečilo, aby Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ riadnym spôsobom a aby sa chránili práva občanov EÚ a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, finančné záujmy EÚ a mier a stabilita na ostrove Írsko;
  • dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktorá sa začala predbežne vykonávať 1. januára 2021 a ktorá sa vzťahuje na viaceré oblasti spoločného záujmu EÚ a Spojeného kráľovstva, pričom pozostáva z dohody o voľnom obchode, ambicióznej spolupráce v hospodárskych, sociálnych, environmentálnych a rybárskych otázkach a z úzkeho partnerstva pre bezpečnosť našich občanov, na ktoré sa vzťahuje kapitola o silnej správe vecí verejných so záväzným presadzovaním, účinnými mechanizmami urovnávania sporov a ochrannými opatreniami v prípade nesplnenia povinností.;
  • dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o bezpečnosti utajovaných skutočností, ktorá je prepojená s inštitucionálnou štruktúrou dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, predbežne sa uplatňuje od 1. januára 2021 a ktorá umožňuje EÚ a Spojenému kráľovstvu vymieňať si utajované skutočnosti, pričom sa uplatňujú silné záruky týkajúce sa nakladania s vymieňanými informáciami a ich ochrany,

Pri podpise dohôd vydali zmluvné strany sériu vyhlásení.

No aj napriek týmto zmluvám má vzniknutá situácia pre občanov, podniky, orgány verejnej správy a zainteresované strany v EÚ i v Spojenom kráľovstve rozsiahle a ďalekosiahle dôsledky. Na ich zmiernenie vydala Komisia rozsiahle usmernenia, ktoré by mali všetkým dotknutým zainteresovaným stranám pomôcť pripraviť sa. Komisia zároveň podnikla kroky potrebné na prispôsobenie právneho rámca EÚ novej situácii.

StiahnuťPDF - 309.1 KB
StiahnuťPDF - 253.2 KB
StiahnuťPDF - 298.7 KB

Osobitná skupina pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom (UKTF)

Osobitná skupina Európskej komisie pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom (UKTF) koordinuje prácu na všetkých strategických, prevádzkových, právnych a finančných otázkach súvisiacich s vystúpením Spojeného kráľovstva a jeho budúcich vzťahov s Európskou úniou. Vedúcim tejto osobitnej skupiny je Michel Barnier.