I utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien finns villkoren för ett ordnat brittiskt utträde från EU i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget.

Parterna enades om utträdesavtalet den 17 oktober 2019 och det trädde i kraft den 1 februari 2020. Avtalet innehåller också ett protokoll om Irland och Nordirland.

Ladda nerPDF - 1.6 MB

Vad omfattar utträdesavtalet?

 • Gemensamma bestämmelser – standardklausuler om utträdesavtalets tolkning och tillämpning.
 • Medborgarnas rättigheter – skyddar över fyra miljoner EU-medborgare i Storbritannien och över en miljon brittiska medborgare i EU-länderna, så att de kan bo kvar och fortsätta att bidra till samhället.
 • Separationsfrågor – garanterade en smidig avveckling och ett ordnat utträde för Storbritannien, bland annat för att 
  • se till att varor som släpptes ut på marknaden före slutet av övergångsperioden enligt EU:s regler kunde fortsätta till sin destination
  • skydda gällande immateriella rättigheter, till exempel geografiska beteckningar
  • avveckla pågående polisiära och rättsliga samarbetsförfaranden i brottsfall och andra administrativa och rättsliga förfaranden
  • lösa frågor om behandling och skydd av data och information som utbyttes före övergångsperiodens slut
  • lösa frågor som gäller Euratom.
 • En övergångsperiod (1 februari–31 december 2020) då EU behandlade Storbritannien som ett medlemsland, utom när det gällde arbetet i EU:s institutioner och förvaltningsstrukturer. EU och Storbritannien använde dessa månader till att förhandla fram ett handels- och samarbetsavtal.
 • En ekonomisk uppgörelse – innebär att Storbritannien och EU fullgör de ekonomiska förpliktelser som ingicks när Storbritannien var med i EU.
 • Förvaltning av utträdesavtalet – institutionella arrangemang för att garantera att avtalet förvaltas, genomförs och verkställs effektivt, bland annat med mekanismer för tvistlösning.
 • Irland – en rättsligt bindande operativ lösning för att undvika en hård gräns på ön Irland ska skydda hela öns ekonomi och alla delar av långfredagsavtalet (Belfastavtalet) och bevara EU:s inre marknad odelad.
 • Cypern – ett protokoll om de suveräna basområdena på Cypern, som skyddar intressena för de cyprioter som bor och arbetar i de suveräna basområdena efter det brittiska EU-utträdet.
 • Gibraltar – ett protokoll om Gibraltar som ska underlätta ett nära samarbete mellan Spanien och Storbritannien när det gäller tillämpningen av medborgarnas rättigheter i utträdesavtalet. Protokollet gäller också det administrativa samarbetet mellan myndigheter på ett antal områden.

Genomförandet av utträdesavtalet kräver åtgärder både på EU-nivå och i medlemsländerna.