Dohoda o vystoupení uzavřená mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím stanoví podmínky spořádaného odchodu Spojeného království z EU v souladu s článkem 50 Smlouvy o Evropské unii.

Dohoda o vystoupení vstoupila v platnost 1. února 2020 (dohodnuta byla 17. října 2019). Je v ní rovněž zahrnut protokol o Irsku a Severním Irsku.

StáhnoutPDF - 1.6 MB

Na co se dohoda o vystoupení vztahuje

 • Společná ustanovení: stanoví standardní doložky pro řádné chápání dohody o vystoupení a její uplatňování
 • Občanská práva: více než 4 miliony občanů EU ve Spojeném království a více než 1 milion státních příslušníků Spojeného království v zemích EU nesmějí doplatit na to, kde se rozhodli žít, budou mít zaručena svá práva na pobyt a bude zajištěno, aby se mohli i nadále podílet na životě ve svých obcích
 • Ustanovení o rozluce: zajištěno bezproblémového ukončení dosavadních ujednání a umožněno řádné vystoupení Spojeného království, mimo jiné např.: 
  • zboží, které bylo uvedeno na trh před koncem přechodného období, bude moci pokračovat do svého místa určení
  • budou ochráněna stávající práva duševního vlastnictví, včetně zeměpisných označení
  • probíhající policejní a justiční spolupráce v trestních věcech a ostatních správních a soudních řízení byla postupně ukončena
  • bylo vyřešeno používání údajů a informací vyměňovaných před uplynutím přechodného období
  • byly vyřešeny otázky týkající se Euratomu
 • Přechodné období (1. února – 31. prosince 2020), během kterého EU postupovala, jako by Spojené království bylo členským státem, s výjimkou účasti v orgánech EU a řídicích strukturách. EU a Spojené království využily těchto měsíců k jednání o dohodě o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím.
 • Finanční vypořádání: zajistí, že Spojené království a EU splní všechny finanční závazky přijaté v době, kdy bylo Spojené království členským státem Unie
 • Celková struktura správy a řízení dohody o vystoupení: zajistí účinnou správu, provádění a vymáhání dohody, včetně vhodných mechanismů pro urovnávání sporů
 • Irsko: právně funkční řešení, které zabraňuje vzniku tvrdé hranice na irském ostrově, chrání celoostrovní hospodářství a Velkopáteční (Belfastskou) dohodu ve všech jejích aspektech a zajišťuje integritu jednotného trhu EU
 • Kypr: protokol o výsostných oblastech Spojeného království na Kypru, který chrání zájmy kyperských občanů žijících a pracujících ve výsostných oblastech Spojeného království na Kypru po vystoupení Spojeného království z Unie
 • Gibraltar: protokol o Gibraltaru usnadňující úzkou spolupráci mezi Španělskem a Spojeným královstvím týkající se Gibraltaru v souvislosti s uplatňováním práv občanů v rámci dohody o vystoupení. Protokol se také dotýká správní spolupráce mezi příslušnými orgány v řadě oblastí politiky

Provádění dohody o vystoupení vyžaduje opatření jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států.