Genomförandet av utträdesavtalet kräver åtgärder både på EU-nivå och i medlemsländerna.

Ett avtal är bra endast i den mån det verkligen genomförs. För att kunna genomföra utträdesavtalet måste EU, medlemsländerna och Storbritannien anta rättsakter, införa strategier och vidta åtgärder i samband med det brittiska utträdet ur EU. Det innebär också ansvar för att övervaka båda parters genomförande och efterlevnad.

Sedan den 1 januari 2021 krävs stora insatser på bland annat följande områden:

  • Den gemensamma kommittén kommer att fortsätta att övervaka utträdesavtalets genomförande. Kommittén består av företrädare för EU och Storbritannien och parterna delar på ordförandeskapet.

  • Protokollet om Irland och Nordirland ska genomföras, vilket kräver helt nya arrangemang på flera områden, bland annat när det gäller tullar och veterinära och fytosanitära åtgärder.

  • Storbritannien och EU ska genomföra den ekonomiska uppgörelsen och fullgöra de ekonomiska förpliktelser som ingicks när Storbritannien var med i EU.