Izstāšanās līguma īstenošanai ir vajadzīga rīcība gan ES, gan dalībvalstu līmenī.

Jebkura nolīguma efektivitāte ir atkarīga no tā, cik efektīvi tas tiek īstenots. Izstāšanās līguma īstenošana nozīmē, ka Eiropas Savienība, tās dalībvalstis un Apvienotā Karaliste pieņem tiesību aktus un tos īsteno, pieņemot politiku un pasākumus saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos. Tas ietver arī pienākumu uzraudzīt abu pušu veikto īstenošanu un nodrošināt atbilstību.

Dažas jomas no 2021. gada 1. janvāra būs īpaši darbietilpīgas, proti:

  • apvienotās komitejas turpmākais darbs, lai pārraudzītu izstāšanās līguma piemērošanu. Apvienoto komiteju kopīgi vadīs ES un Apvienotā Karaliste, un tajā darbosies abu pušu pārstāvji;

  • protokola par Īriju/Ziemeļīriju īstenošana, kas paredz bezprecedenta kārtību vairākās jomās, konkrētāk, saistībā ar muitu un veterinārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem;

  • noteikumu par pilsoņu tiesībām īstenošana, kam arī nepieciešama cieša Eiropas Komisijas uzraudzība;

  • noteikumu par finansiālo norēķinu īstenošana, kas nodrošina, ka Apvienotā Karaliste un ES izpildīs visas finanšu saistības, kuras tās uzņēmās, kamēr Apvienotā Karaliste bija ES dalībvalsts.