Prosto gibanje oseb je eden od temeljev Evropske unije in številni državljani EU in Združenega kraljestva so se v času, ko je bilo Združeno kraljestvo še del EU, zaradi dela, študija ali upokojitve preselili v tujino. 

Zaščita ljudi, ki so se preselili v tujino, je prednostna naloga že od samega začetka pogajanj.

  • Več kot pet milijonov državljanov EU je pridobilo nov status prebivanja v Združenem kraljestvu (večina iz Poljske, Romunije, Italije, Portugalske, Španije in Bolgarije).
  • Po trenutnih ocenah v državah članicah EU prebiva več kot 1 060 000 državljanov Združenega kraljestva (večinoma v Španiji, Franciji, na Irskem, v Nemčiji in na Nizozemskem).

 

Kaj vsebuje sporazum o izstopu

Sporazum o izstopu zagotavlja državljanom in njihovim družinskim članom na splošno enake pravice, kot so jih imeli pred izstopom Združenega kraljestva iz EU: še naprej lahko prosto živijo, študirajo, delajo in potujejo med Združenim kraljestvom in EU.

Enako velja za vse državljane EU, ki so se preselili v Združeno kraljestvo, ali državljane Združenega kraljestva, ki so se preselili v državo članico EU med prehodnim obdobjem.

 

Kdo je zaščiten s sporazumom o izstopu

Sporazum o izstopu ščiti državljane EU, ki ob koncu prehodnega obdobja zakonito prebivajo v Združenem kraljestvu, in državljane Združenega kraljestva, ki ob koncu prehodnega obdobja zakonito prebivajo v eni od 27 držav članic EU.

Ščiti tudi družinske člane, ki imajo v skladu s pravom EU pravico (kot so trenutni zakonci in registrirani partnerji, starši, stari starši, otroci, vnuki in oseba v obstoječem trajnem razmerju), da se v prihodnosti pridružijo svojemu družinskemu članu.

Otroci bodo zaščiteni s sporazumom o izstopu ne glede na to, kje so bili rojeni pred izstopom Združenega kraljestva iz EU ali po njem, in ne glede na to, ali so bili rojeni znotraj ali zunaj države gostiteljice, v kateri prebivajo državljani EU ali Združenega kraljestva.

Edina izjema se nanaša na otroke, rojene po izstopu Združenega kraljestva, za katere ima v skladu z veljavnim družinskim pravom izključno pravico do varstva in vzgoje starš, ki ga sporazum o izstopu ne pokriva. 

 

Socialna varnost

 

Sporazum o izstopu ščiti vse državljane EU, ki so bili ob koncu prehodnega obdobja v položaju, ki hkrati vključuje Združeno kraljestvo in državo članico. Njihovi družinski člani in preživele osebe so prav tako zaščiteni.

 

Pravica do prebivanja

 

Materialni pogoji prebivanja so in bodo ostali enaki pogojem na podlagi veljavnega prava EU o prostem gibanju.

Državljani EU in Združenega kraljestva izpolnjujejo te pogoje, če

  • so delavci ali samozaposlene osebe;
  • imajo zadostna sredstva in zdravstveno zavarovanje;
  • so družinski člani druge osebe, ki izpolnjuje te pogoje;
  • so že pridobili pravico do stalnega prebivanja in zato za njih ne veljajo več nobeni pogoji.

V skladu s sporazumom o izstopu ni potrebna fizična prisotnost v državi gostiteljici ob koncu prehodnega obdobja, pri čemer so začasne odsotnosti, ki ne vplivajo na pravico do prebivanja, in daljše odsotnosti, ki ne vplivajo na pravico do stalnega prebivanja, sprejemljive.

Osebe, ki so zaščitene s Sporazumom o izstopu in ki še niso pridobile pravice do stalnega prebivališča (če v državi gostiteljici niso prebivale vsaj pet let), bodo v celoti zaščitene s Sporazumom o izstopu ter bodo lahko še naprej prebivale v državi gostiteljici in pridobile pravice do stalnega prebivališča v državi gostiteljici po petih letih zakonitega prebivanja.

Državljani EU in Združenega kraljestva, ki so prispeli v državo gostiteljico pred 1. januarjem 2021, imajo na podlagi sporazuma o izstopu enake pravice in obveznosti kot tisti, ki so prispeli v državo gostiteljico pred 1. februarjem 2020.

Pravice državljanov Združenega kraljestva do prebivanja v EU-27

Da bi imeli državljani koristi od teh pravic, bodo morda morali zaprositi za nov status prebivanja v skladu z odločitvijo vsake države za tako imenovani konstitutivni ali deklarativni sistem.

V spodnji datoteki so informacije o odločitvah, ki so jih posamezne države sprejele za svoj sistem prebivanja, in rokih, v katerih morajo državljani Združenega kraljestva in njihovi družinski člani, ki prebivajo v državah s konstitutivnim sistemom, zaprositi za nov status prebivanja, pa tudi informacije o ključnih nacionalnih spletiščih.

PrenesiPDF - 538.2 KB

Upoštevajte, da informacije, navedene v tej datoteki, ne odražajo uradnega mnenja Komisije. Za navedene informacije in izražena mnenja so v celoti odgovorni pristojni nacionalni organi držav članic, ki so prva kontaktna točka za državljane Združenega kraljestva. Upoštevajte tudi, da se razmere spreminjajo, zato redno preverjajte najnovejše informacije in novice na navedenih nacionalnih spletiščih. Komisija bo informacije na tej spletni strani še naprej posodabljala z najnovejšimi prispevki držav članic EU-27.

Evropska komisija je 12. maja 2020 sprejela smernice, ki bodo bistvenega pomena za nacionalne organe pri ustreznem izvajanju dela sporazuma o izstopu, ki se nanaša na pravice državljanov.

V spodnjem dokumentu so navedene pravice državljanov Združenega kraljestva v njihovi državi gostiteljici EU v okviru sporazuma o izstopu. Njihov namen ni opis pravic državljanov Združenega kraljestva v skladu z nacionalnimi pravili, ki jih je sprejela država gostiteljica EU za uveljavitev sporazuma o izstopu.

PrenesiPDF - 627.2 KB
PrenesiPDF - 394.6 KB
25 February 2021

Q&A for UK nationals' residence rights in the EU

Q&A for UK nationals' residence rights in the EU

Na posebnem spletišču so na voljo informacije o nacionalnih shemah prebivanja in ukrepih pomoči ter povezave do najpomembnejših spletnih strani po državah EU.

Shema EU za pridobitev statusa v Združenem kraljestvu

V spodnjem dokumentu so navedene pravice državljanov EU v Združenem kraljestvu v okviru sporazuma o izstopu, njegov namen pa ni opis pravic, ki jih imajo državljani EU v skladu z nacionalnim predpisi Združenega kraljestva, sprejetimi za uveljavitev sporazuma o izstopu.

 

PrenesiPDF - 475.2 KB

 

Izvajanje in spremljanje: pravice državljanov

Na besedilo sporazuma o izstopu, ki se nanaša na pravice državljanov, se lahko državljani EU neposredno sklicujejo na britanskih sodiščih, državljani Združenega kraljestva pa na sodiščih držav članic EU. Določbe nacionalnega prava, ki niso v skladu z določbami sporazuma o izstopu, bo treba prenehati uporabljati.

V obdobju osmih let, ki se je začelo 31. decembra 2020, se bodo lahko sodišča Združenega kraljestva obrnila na Sodišče EU s predhodnimi vprašanji glede razlage dela sporazuma o izstopu, ki se nanaša na pravice državljanov. Za vprašanja v zvezi z vlogo za pridobljeni status v Združenem kraljestvu se je osemletno obdobje začelo 30. marca 2019.

Izvajanje in uporabo pravic državljanov v EU spremlja Komisija, ki deluje v skladu s Pogodbama Unije.

Državljani Združenega kraljestva, ki menijo, da nacionalni organi države EU niso spoštovali pravic iz sporazuma o izstopu, lahko uveljavljajo pravno varstvo na nacionalni ravni ali ravni EU.

Spodnji dokument navaja rešitev, ki jo lahko državljani Združenega kraljestva, zajeti s sporazumom o izstopu, uporabijo za zaščito svojih pravic.

PrenesiPDF - 112.5 KB

Neodvisni nadzorni organ Združenega kraljestva dobi enaka pooblastila, kot jih ima Evropska komisija, za:

  • sprejemanje in preiskovanje pritožb državljanov Unije in njihovih družinskih članov;
  • opravljanje poizvedb na lastno pobudo ter
  • vložitev tožb pred sodišči Združenega kraljestva v zvezi z domnevnimi kršitvami obveznosti, ki jih imajo upravni organi Združenega kraljestva na podlagi dela sporazuma o izstopu, ki se nanaša na pravice državljanov.

Nadzorni organ in Evropska komisija se vsako leto prek skupnega odbora, ustanovljenega v okviru sporazuma o izstopu, obvestita o ukrepih, sprejetih za izvajanje in uveljavljanje pravic državljanov na podlagi sporazuma. Te informacije bi morale vključevati zlasti število in vrsto pritožb, ki se obravnavajo, ter vse nadaljnje ukrepe. 

Skupna poročila o izvajanju pravic do prebivanja

Skupna poročila vsebujejo pregled napredka pri izvajanju v zvezi z novim statusom prebivanja in izdajo dokumentov za prebivanje, ki dokazujejo tak status za državljane EU v Združenem kraljestvu in državljane Združenega kraljestva v državah članicah EU.

21 December 2020

Second joint report on the implementation of residence rights under part two of the Withdrawal Agreement

Second joint report on the implementation of residence rights under part two of the Withdrawal Agreement
23 October 2020

First joint report on the implementation of residence rights under part two of the withdrawal agreement

First joint report on the implementation of residence rights under part two of the withdrawal agreement

Več informacij

PrenesiPDF - 932.9 KB
PrenesiPDF - 350.1 KB

Zadnja posodobitev: 20. april 2021