Pārvietošanās brīvība ir viens no Eiropas Savienības pamatu pamatiem, un daudzi ES pilsoņi un Apvienotās Karalistes valstspiederīgie laikā, kad Apvienotā Karaliste bija ES dalībvalsts, pārcēlās uz ārvalstīm, lai tur dzīvotu, strādātu vai studētu. 

Šo personu izvēles aizsardzība ir bijusi galvenā prioritāte jau kopš sarunu sākuma.

  • Vairāk nekā 4 miljoniem ES pilsoņu (galvenokārt no Polijas, Rumānijas, Portugāles, Spānijas un Bulgārijas) Apvienotajā Karalistē ir piešķirts jauns uzturēšanās statuss.
  • ES dalībvalstis pašlaik lēš, ka ES dzīvo vairāk nekā 850 000 Apvienotās Karalistes valstspiederīgo (lielākoties Spānijā, Francijā, Īrijā, Vācijā un Nīderlandē).

Kas paredzēts izstāšanās līgumā

Izstāšanās līgums kopumā garantē šiem pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem tādas pašas tiesības kā tās, kas viņiem bija, pirms AK izstājās no ES: viņi var arī turpmāk dzīvot, studēt, strādāt un brīvi ceļot Apvienotajā Karalistē un ES.

Tas pats attiecas uz ikvienu ES pilsoni, kas pārejas periodā pārcēlās uz Apvienoto Karalisti, vai Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem, kuri pārejas periodā pārcēlās uz kādu no ES dalībvalstīm.

Ko aizsargā izstāšanās līgums

Izstāšanās līgums gādā par to, lai pārejas perioda beigās būtu aizsargāti ES pilsoņi, kuri likumīgi uzturas Apvienotajā Karalistē, un Apvienotās Karalistes valstspiederīgie, kas likumīgi uzturas kādā no 27 ES dalībvalstīm.

Tas arī aizsargā ģimenes locekļus, kuriem saskaņā ar ES tiesību aktiem ir piešķirtas tiesības nākotnē pievienoties savam ģimenes loceklim (piemēram, pašreizējie laulātie un reģistrētie partneri, vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni un personas pastāvošās ilgstošās attiecībās).

Izstāšanās līgums aizsargās bērnus neatkarīgi no tā, vai viņi ir dzimuši pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES vai pēc tam, uzņēmējvalstī, kur mitinās ES pilsonis vai Apvienotās Karalistes valstspiederīgais, vai citur.

Vienīgais izņēmums ir bērni, kuri dzimuši pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās un kuri saskaņā ar piemērojamajām ģimenes tiesībām ir tāda vecāka pilnīgā aizgādībā, uz kuru neattiecas izstāšanās līgums. 

Sociālais nodrošinājums

Izstāšanās līgums aizsargā visus tos ES pilsoņus, kuri pārejas perioda beigās atrodas tādā situācijā, kurā iesaistīta gan Apvienotā Karaliste, gan kāda dalībvalsts. Tiek aizsargāti arī viņu ģimenes locekļi un viņu apgādību zaudējušās personas.

Uzturēšanās tiesības

Materiāltiesiskie uzturēšanās nosacījumi ir un paliks tādi paši, kādi ir paredzēti pašreizējos ES tiesību aktos par brīvu pārvietošanos.

Principā ES pilsoņi un Apvienotās Karalistes valstspiederīgie atbilst šiem nosacījumiem, ja:

  • viņi ir darba ņēmēji vai pašnodarbinātas personas;
  • viņiem ir pietiekami līdzekļi un veselības apdrošināšana;
  • viņi ir šiem nosacījumiem atbilstošas personas ģimenes locekļi;
  • viņi jau ir ieguvuši pastāvīgas uzturēšanās tiesības, un tāpēc viņiem vairs nav piemērojami nekādi nosacījumi.

Izstāšanās līgumā nav pieprasīta fiziska klātbūtne uzņēmējvalstī pārejas perioda beigās – tiek pieļauta pagaidu prombūtne, kas neietekmē uzturēšanās tiesības, un ilgāka prombūtne, kas neietekmē pastāvīgas uzturēšanās tiesības.

Ar izstāšanās līgumu aizsargātajām personām, kuras vēl nav ieguvušas pastāvīgas uzturēšanās tiesības, jo uzņēmējvalstī nav nodzīvojušas vismaz piecus gadus, šis līgums nodrošina pilnu aizsardzību, un tās varēs turpināt dzīvot uzņēmējvalstī un iegūt pastāvīgas uzturēšanās tiesības uzņēmējvalstī pēc piecu gadu uzturēšanās.

Uz ES pilsoņiem un Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem, kas uzņēmējvalstī ieradās pirms 2021. gada 1. janvāra, attieksies tādas pašas izstāšanās līgumā paredzētās tiesības un pienākumi kā uz personām, kuras uzņēmējvalstī ieradušās pirms 2020. gada 1. februāra.

Apvienotās Karalistes valstspiederīgo uzturēšanās tiesības 27 ES dalībvalstīs

Atkarībā no tā, vai dalībvalsts būs izvēlējusies piemērot konstitutīvo vai deklaratīvo sistēmu, pilsoņiem šo tiesību izmantošanai, iespējams, būs jāpiesakās jaunam uzturēšanās statusam.

Zemāk norādītajā dokumentā ir katras attiecīgās valsts lēmumi par uzturēšanās tiesībām un svarīgākās nacionālās tīmekļa vietnes, kā arī termiņi, kas Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem ar dzīvesvietu valstīs, kurās ir konstitutīva sistēma, ir jāievēro jauna uzturēšanās statusa pieprasīšanā.

LejupielādētPDF - 538.2 KB

Ņemiet vērā, ka informācija, ko satur augstāk norādītais dokuments, neatspoguļo Komisijas oficiālo viedokli. Par tajā pausto informāciju un viedokļiem pilnībā atbild dalībvalstu kompetentās iestādes, kuras ir pirmais kontaktpunkts Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem. Ņemiet vērā arī to, ka situācija turpina attīstīties: regulāri iepazīstieties ar jaunāko informāciju minētajās nacionālajās tīmekļa vietnēs. Komisija turpinās atjaunināt informāciju šajā tīmekļa lapā ar ES-27 dalībvalstu sniegto jaunāko informāciju.

2020. gada 12. maijā Eiropas Komisija pieņēma norādījumus, kas palīdzēs valstu iestādēm pareizi īstenot izstāšanās līguma sadaļu “Pilsoņu tiesības”.

Dokumentos, kas pieejami zemāk, ir aprakstītas tiesības, kas Apvienotās Karalistes pilsoņiem saskaņā ar izstāšanās līgumu ir ES valstī, kur viņi dzīvo. Tajos nav aprakstītas tiesības, kas Apvienotās Karalistes pilsoņiem ir saskaņā iekšējiem noteikumiem, ko ES valsts, kurā viņi dzīvo, ir pieņēmusi, lai īstenotu izstāšanās līgumu.

25 February 2021

Q&A for UK nationals' residence rights in the EU

Q&A for UK nationals' residence rights in the EU

ES pilsoņu uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēma Apvienotajā Karalistē

Turpmāk sniegtajā dokumentā ir aprakstītas tiesības, kas ES pilsoņiem Apvienotajā Karalistē ir saskaņā ar izstāšanās līgumu; tajā nav aprakstītas tiesības, kas ES pilsoņiem ir saskaņā ar AK iekšējiem noteikumiem, kuri pieņemti, lai īstenotu izstāšanās līgumu.

LejupielādētPDF - 546.3 KB

Īstenošana un uzraudzība: pilsoņu tiesības

Uz izstāšanās līguma tekstu par pilsoņu tiesībām ES pilsoņi var tiešā veidā atsaukties Apvienotās Karalistes tiesās, bet Apvienotās Karalistes valstspiederīgie – ES dalībvalstu tiesās. Visas valstu tiesību normas, kas neatbilst izstāšanās līguma noteikumiem, būs jābeidz piemērot.

Apvienotās Karalistes tiesas astoņus gadus, sākot no 2020. gada 31. decembra, varēs ES Tiesai uzdot prejudiciālus jautājumus par izstāšanās līguma pilsoņu tiesību daļas interpretāciju. Jautājumos, kas saistīti ar pieteikumiem uz nostiprinātu uzturēšanās statusu Apvienotajā Karalistē, minētais astoņu gadu periods sākās 2019. gada 30. martā.

Pilsoņu tiesību īstenošanu un piemērošanu Eiropas Savienībā uzrauga Komisija, rīkodamās saskaņā ar ES Līgumiem.

Apvienotās Karalistes pilsoņi, kas uzskata, ka kādas ES valsts iestādes nav ievērojušas no izstāšanās līguma izrietošās tiesības, var izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus valsts vai ES līmenī.

Zemāk pieejamajā dokumentā aprakstīts risinājums, kuru Apvienotās Karalistes pilsoņi, uz kuriem attiecas izstāšanās līgums, var izmantot savu tiesību aizsardzībai.

LejupielādētPDF - 112.5 KB

Apvienotās Karalistes neatkarīgajai uzraudzības iestādei ir piešķirtas pilnvaras, kas līdzvērtīgas Eiropas Komisijas pilnvarām, lai:

  • pieņemtu un izmeklētu sūdzības no Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem;
  • veiktu izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas, kā arī
  • iesniegtu prasību Apvienotās Karalistes tiesās par to, ka Apvienotās Karalistes administratīvās iestādes, iespējams, nav pildījušas savus pienākumus, kas paredzēti izstāšanās līguma pilsoņu tiesību daļā.

Eiropas Komisija ar izstāšanās līgumu izveidotās Apvienotās komitejas ietvarā viena otrai reizi gadā nodod informāciju par pasākumiem, kas veikti, lai īstenotu pilsoņu tiesības saskaņā ar izstāšanās līgumu un nodrošinātu to piemērošanu. Šī informācija it īpaši ietvers ziņas par izskatīto sūdzību skaitu un būtību, kā arī par sekojošajiem tiesas procesiem, ja tādi bijuši. 

Kopīgie ziņojumi par uzturēšanās tiesību īstenošanu

Kopīgajos ziņojumos sniegts pārskats par īstenošanas gaitu saistībā ar jaunu uzturēšanās statusu un uzturēšanās dokumentu izsniegšanu, kas apliecina šādu statusu ES pilsoņiem Apvienotajā Karalistē un Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem ES dalībvalstīs.

21 December 2020

Second joint report on the implementation of residence rights under part two of the Withdrawal Agreement

Second joint report on the implementation of residence rights under part two of the Withdrawal Agreement
23 October 2020

First joint report on the implementation of residence rights under part two of the withdrawal agreement

First joint report on the implementation of residence rights under part two of the withdrawal agreement

Sīkāka informācija

LejupielādētPDF - 932.9 KB
LejupielādētPDF - 350.1 KB

Pēdējoreiz atjaunināts 2021. gada 20. aprīlī