A szabad mozgás az Európai Unió egyik alapelve, és az Egyesült Királyság európai uniós tagságának idején nagyon sok uniós polgár költözött a szigetországba, illetve sok brit állampolgár költözött más uniós országba, hogy ott éljen, dolgozzon vagy tanuljon. 

A tárgyalások kezdete óta elsődleges prioritást jelentett, hogy megvédjük azok jogosultságait, akik külföldön telepedtek le.

  • Több mint 5 millió uniós polgár kapott új tartózkodási engedélyt az Egyesült Királyságban (többségük Lengyelországból, Romániából, Olaszországból, Portugáliából, Spanyolországból és Bulgáriából érkezett).
  • Az uniós tagállamok legfrissebb becslései szerint több mint 1 060 000 brit állampolgár él az EU-ban (elsősorban Spanyolországban, Franciaországban, Írországban, Németországban és Hollandiában).

Mit tartalmaz a kilépésről rendelkező megállapodás?

A kilépésről rendelkező megállapodás ezeknek a polgároknak és családtagjaiknak nagyjából ugyanolyan jogokat biztosít, mint amelyek a brit uniós tagság megszűnése előtt illették meg őket. Az eddig megszokott módon folytathatják életüket, tanulmányaikat vagy munkájukat, és szabadon utazhatnak az Egyesült Királyság és az EU között.

Ugyanez vonatkozik az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyságba költözött uniós polgárokra, illetve valamely uniós tagállamba költözött brit állampolgárokra is.

Kik számára biztosít védelmet a kilépésről rendelkező megállapodás?

A kilépésről rendelkező megállapodás védelmet biztosít az átmeneti időszak végén az Egyesült Királyságban jogszerűen tartózkodó uniós polgároknak, valamint az átmeneti időszak végén a 27 uniós tagállam valamelyikében jogszerűen tartózkodó egyesült királysági állampolgároknak.

Egyúttal védi azokat a családtagokat is, akik az uniós jogszabályok alapján jogosultak arra, hogy a jövőben csatlakozzanak hozzátartozóikhoz (például jelenlegi házastársak és bejegyzett élettársak, szülők, nagyszülők, gyermekek, unokák és tartós kapcsolatban élő személyek).

A kilépésről rendelkező megállapodás védi a gyermekeket is, akár az Egyesült Királyság Unióból való kilépése előtt, akár azt követően születnek, illetve attól függetlenül, hogy az uniós polgár vagy az egyesült királysági állampolgár tartózkodási helye szerinti fogadó állam területén vagy azon kívül születnek.

Az egyedüli kivétel azokat a gyermekeket érinti, akik az Egyesült Királyság kilépése után születnek, és akik felett az alkalmazandó családjog értelmében olyan szülő gyakorol kizárólagos felügyeleti jogot, aki nem tartozik a kilépési megállapodás hatálya alá. 

Szociális biztonság

A kilépésről rendelkező megállapodás mindazokat az uniós polgárokat védi, akiknek helyzete az átmeneti időszak végén az Egyesült Királyságot és valamely uniós tagállamot egyaránt érinti. Az ő családtagjaik és túlélő hozzátartozóik szintén védelemben részesülnek.

Tartózkodási jogok

A tartózkodás anyagi jogi feltételei megegyeznek a szabad mozgásra vonatkozó hatályos uniós jog szerinti feltételekkel, és ez nem is fog változni.

Az uniós polgárok és az Egyesült Királyság állampolgárai lényegében akkor teljesítik e feltételeket, ha:

  • munkavállalók vagy önfoglalkoztatók;
  • elegendő forrásokkal és egészségbiztosítással rendelkeznek;
  • e feltételeknek megfelelő más személy családtagjai;
  • már megszerezték a huzamos tartózkodáshoz való jogot, és így már semmilyen feltételt nem kell teljesíteniük.

A kilépésről rendelkező megállapodás nem követeli meg a fogadó államban való fizikai jelenlétet az átmeneti időszak végén – a tartózkodási jogot nem érintő ideiglenes távollétek, illetve a huzamos tartózkodási jogot nem érintő hosszabb távollétek elfogadottak.

A kilépésről rendelkező megállapodás által védett, ám huzamos tartózkodási joggal még nem rendelkező személyek – ha nem éltek legalább öt évet a fogadó államban – a kilépésről rendelkező megállapodás teljes védelmét élvezik. Ez azt jelenti, hogy továbbra is jogosultak arra, hogy a fogadó államban tartózkodjanak, és az öt év elteltével megszerezhetik ott a huzamos tartózkodás jogát.

Azok az uniós polgárok, illetve brit állampolgárok, akik 2021. január 1. előtt érkeztek a fogadó államba, a kilépésről rendelkező megállapodás értelmében ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, mint azok, akik 2020. február 1-je előtt érkeztek a fogadó államba.

Az Egyesült Királyság állampolgárainak tartózkodási joga a 27 tagú Unióban

Ahhoz, hogy e jogokkal élhessenek, előfordulhat, hogy az egyesült királysági állampolgároknak új tartózkodási jogállást kell kérelmezniük, attól függően, hogy a fogadó uniós ország úgynevezett konstitutív vagy deklarációs rendszer mellett dönt.

Az alábbi fájlban összefoglaltuk, hogy az egyes országok melyik rendszert választották, illetve hogy a konstitutív rendszert választó országokban az egyesült királysági állampolgárok és családtagjaik max. meddig kérelmezhetnek új tartózkodási jogállást. A fájlban közzétettük az egyes tagállamok legfontosabb weboldalait is.

LetöltésPDF - 538.2 KB

Figyelem! A fenti fájlban szereplő adatok nem tükrözik a Bizottság hivatalos álláspontját. Az információkért teljes egészében az illetékes tagállami hatóságok felelnek, amelyek az Egyesült Királyság állampolgárai számára elsődleges kapcsolattartó pontként működnek. Ne feledje azt sem, hogy a helyzet folyamatosan változik. Érdemes tehát rendszeresen figyelemmel kísérni a listán szereplő tagállami weboldalak legfrissebb híreit és információit. A Bizottság továbbra is frissíti ezt a weboldalt a 27 tagállamtól kapott információkkal.

Az Európai Bizottság 2020. május 12-én iránymutató feljegyzést fogadott el, hogy a tagállamok megfelelően végre tudják hajtani a kilépésről rendelkező megállapodás azon részét, amely a polgárok jogairól szól.

Az alábbi dokumentumok ismertetik a brit állampolgárok azon jogait, melyek a kilépésről rendelkező megállapodás értelmében a lakóhelyük szerinti uniós országban megilletik őket. Nem térnek ki azokra a jogokra, amelyeket az EU-ban élő brit állampolgárok a kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtása céljából elfogadott tagállami jogszabályok alapján élveznek.

25 February 2021

Q&A for UK nationals' residence rights in the EU

Q&A for UK nationals' residence rights in the EU

Külön webhely áll rendelkezésre azok számára, akik tájékozódni szeretnének az egyes tagországok tartózkodási szabályairól, az ott igénybe vehető segítségről és a releváns tagállami honlapokról.

Az uniós polgárok letelepedése az Egyesült Királyságban

Az alábbi dokumentum ismerteti az uniós polgárok azon jogait, melyek a kilépésről rendelkező megállapodás értelmében az Egyesült Királyságban megilletik őket. Nem tér ki azokra a jogokra, amelyeket az uniós polgárok a kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtása céljából elfogadott brit jogszabályok alapján élveznek.

LetöltésPDF - 543.6 KB

Végrehajtás és nyomon követés: a polgárok jogai

A kilépésről rendelkező megállapodás polgárok jogairól szóló részének szövegére közvetlenül hivatkozhatnak az uniós polgárok a brit bíróságok előtt, illetve az egyesült királysági állampolgárok a tagállami bíróságok előtt. Minden olyan nemzeti jogi rendelkezés alkalmazását mellőzni kell, amely nem egyeztethető össze a kilépési megállapodás rendelkezéseivel.

Az egyesült királyságbeli bíróságok a 2020. december 31-ét követő nyolc évben előzetes kérdéssel fordulhatnak az EU Bíróságához a kilépési megállapodás polgárok jogairól szóló részének értelmezésével kapcsolatban. Az egyesült királyságbeli letelepedett jogállás alkalmazásával kapcsolatos kérdések tekintetében ez a nyolcéves időszak 2019. március 30-án vette kezdetét.

A polgárok jogainak Európai Unión belüli érvényesülését és alkalmazását az Európai Bizottság felügyeli, az uniós szerződéseknek megfelelően eljárva.

Azok a brit állampolgárok, akik úgy vélik, hogy egy uniós ország nemzeti hatóságai nem tartották tiszteletben a kilépésről rendelkező megállapodás szerinti jogaikat, jogorvoslatért folyamodhatnak nemzeti vagy uniós szinten.

Az alábbi dokumentum ismerteti, hogy a kilépésről rendelkező megállapodás hatálya alá tartozó brit állampolgárok hogyan érvényesíthetik a jogaikat.

LetöltésPDF - 112.5 KB

Az Egyesült Királyság független ellenőrző hatósága az Európai Bizottsággal azonos jogkörökkel rendelkezik:

  • az uniós polgárok és családtagjaik panaszainak fogadására és kivizsgálására;
  • saját kezdeményezésű vizsgálatok lefolytatására; valamint
  • kereset indítására az Egyesült Királyság bíróságai előtt, ha felmerül, hogy az Egyesült Királyság közigazgatási hatóságai esetlegesen megsértették a kilépésről rendelkező megállapodás polgárok jogairól szóló részében foglalt kötelezettségeiket.

A hatóság és a Bizottság a kilépésről rendelkező megállapodás által létrehozott közös bizottság keretében évente tájékoztatja egymást a polgárok megállapodás szerinti jogainak végrehajtása és érvényesítése érdekében tett intézkedésekről. Ennek a tájékoztatásnak ki kell térnie különösen a kezelt panaszok számára és jellegére, valamint az azok alapján tett esetleges jogi lépésekre. 

Együttes jelentések a tartózkodási jogok érvényre juttatásáról

Az együttes jelentések áttekintést nyújtanak az új tartózkodási jogállással és az azt igazoló tartózkodási okmányokkal kapcsolatos fejleményekről, mind az Egyesült Királyságban tartózkodó európai uniós állampolgárok, mind az uniós tagállamok valamelyikében tartózkodó brit állampolgárok vonatkozásában.

21 December 2020

Second joint report on the implementation of residence rights under part two of the Withdrawal Agreement

Second joint report on the implementation of residence rights under part two of the Withdrawal Agreement
23 October 2020

First joint report on the implementation of residence rights under part two of the withdrawal agreement

First joint report on the implementation of residence rights under part two of the withdrawal agreement

További információk

LetöltésPDF - 932.9 KB
LetöltésPDF - 350.1 KB

Utolsó frissítés: 2021. április 20.