Fri bevægelighed er en af grundpillerne i EU, og mange EU-borgere og britiske statsborgere flyttede til udlandet for at bo, arbejde eller studere mens Storbritannien og Nordirland stadig var med i EU. 

Fra begyndelsen af forhandlingerne har det været den første prioritet at beskytte dem, som flyttede til udlandet.

  • Over 5 millioner EU-borgere har fået en ny opholdsstatus i Storbritannien – de fleste af dem kommer fra Polen, Rumænien, Italien, Portugal, Spanien og Bulgarien.
  • EU-landene skønner, at der i øjeblikket er mere end 1.060.000 britiske statsborgere bosiddende i EU – de fleste af dem i Spanien, Frankrig, Irland, Tyskland og Holland.

Hvad betyder udtrædelsesaftalen?

Udtrædelsesaftalen garanterer disse borgere og deres familiemedlemmer stort set de samme rettigheder som før brexit: de kan fortsætte med at bo, studere, arbejde og rejse frit mellem Storbritannien og EU.

Det samme gælder for alle EU-borgere, der er flyttet til Storbritannien, og britiske statsborgere, som er flyttet til et EU-land i overgangsperioden.

Hvem er beskyttet af udtrædelsesaftalen?

Udtrædelsesaftalen beskytter de EU-borgere, der var lovligt bosat i Storbritannien, og britiske statsborgere, der var lovligt bosat i et af de 27 EU-lande ved udløbet af overgangsperioden.

Aftalen beskytter også familiemedlemmer, der har rettigheder i henhold til EU-retten (f.eks. nuværende ægtefæller og registrerede partnere, forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn og en person i et eksisterende varigt forhold), så de kan slutte sig til deres familiemedlemmer i fremtiden.

Børn er beskyttet af udtrædelsesaftalen, uanset om de er født før eller efter Storbritanniens udtræden, eller om de er født i eller uden for det værtsland, hvori EU-borgeren eller den britiske statsborger er bosiddende.

Den eneste undtagelse vedrører børn, der er født efter Storbritanniens udtræden, og over hvilke en forælder, der ikke er omfattet af udtrædelsesaftalen, har den fulde forældremyndighed i henhold til gældende familieret. 

Social sikring

Udtrædelsesaftalen beskytter alle EU-borgere, som ved udløbet af overgangsperioden befinder sig i en situation, der omfatter både Storbritannien og et EU-land. Deres familiemedlemmer og efterladte er også beskyttet.

Opholdsret

De materielle opholdsbetingelser er og vil forblive de samme som betingelserne i den gældende EU-ret om fri bevægelighed.

I princippet opfylder EU-borgere og britiske statsborgere disse betingelser, hvis de:

  • er arbejdstagere eller selvstændigt erhvervsdrivende
  • råder over tilstrækkelige midler til deres forsørgelse og har en sygeforsikring
  • er familiemedlemmer til en person, som opfylder disse betingelser
  • allerede har opnået retten til permanent ophold og derfor ikke længere er underlagt nogen betingelser.

Udtrædelsesaftalen kræver ikke fysisk tilstedeværelse i værtslandet ved udgangen af overgangsperioden — der tillades midlertidigt fravær, som ikke påvirker retten til ophold, og længere fravær, som ikke påvirker retten til tidsubegrænset ophold.

Personer, der er beskyttet af udtrædelsesaftalen, som endnu ikke har opnået permanent opholdsret – hvis de ikke har boet i værtslandet i mindst fem år – vil være fuldt beskyttet af udtrædelsesaftalen og vil kunne blive boende i værtslandet og opnå permanent opholdsret i værtslandet efter fem års ophold.

EU-borgere og britiske statsborgere, der ankom til værtslandet inden den 1. januar 2021, vil have de samme rettigheder og forpligtelser i henhold til udtrædelsesaftalen som dem, der ankom til værtslandet før den 1. februar 2020.

Britiske statsborgeres opholdsret i EU27

For at kunne nyde godt af disse rettigheder kan det være nødvendigt for borgerne at ansøge om en ny opholdsstatus, alt efter det enkelte lands afgørelse om at vælge en såkaldt konstitutiv eller deklaratorisk ordning.

De enkelte landes valg af bopæl og tidsfrister for, hvornår britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der er bosiddende i lande med en ansøgningsbaseret registreringsordning, skal ansøge om en ny opholdsstatus, findes i filen nedenfor sammen med nationale websites.

DownloadPDF - 538.2 KB

Bemærk venligst, at ovenstående oplysninger ikke afspejler Kommissionens officielle holdning. Ansvaret for de oplysninger og synspunkter, der udtrykkes heri, ligger udelukkende hos de relevante nationale myndigheder i medlemslandene, som er det første kontaktpunkt for britiske statsborgere. Bemærk også, at situationen udvikler sig, så tjek de seneste oplysninger og nyheder på de nationale websites på listen. Kommissionen vil fortsætte med at ajourføre oplysningerne på denne webside med de seneste input fra de 27 EU-lande.

Den 12. maj 2020 vedtog Kommissionen en vejledende note, som er et meget vigtigt redskab for de nationale myndigheder, når de på en korrekt måde skal gennemføre den del af udtrædelsesaftalen, der vedrører borgernes rettigheder.

Nedenstående dokumenter beskriver de rettigheder, som EU-borgere har i Storbritannien og Nordirland i henhold til udtrædelsesaftalen. De har ikke til formål at beskrive de rettigheder, som britiske statsborgere har i henhold til de britiske regler, der er vedtaget af EU-værtslandet for at gennemføre udtrædelsesaftalen.

25 February 2021

Q&A for UK nationals' residence rights in the EU

Q&A for UK nationals' residence rights in the EU

Vi har lavet en webside med information om de nationale opholdsregler, hjælpeforanstaltninger og vigtige websites for hvert enkelt EU-land.

EU's ordning for bilæggelse af tvister i Storbritannien

Nedenstående dokument beskriver de rettigheder, som EU-borgere har i Storbritannien og Nordirland i henhold til udtrædelsesaftalen og har ikke til formål at beskrive de rettigheder, som EU-borgere har i henhold til de britiske regler, der er vedtaget for at gennemføre udtrædelsesaftalen.

DownloadPDF - 382.5 KB

Gennemførelse og overvågning borgernes rettigheder

Teksten til udtrædelsesaftalen om borgerrettigheder kan påberåbes direkte af EU-borgere i britiske domstole og af britiske statsborgere i EU-landenes domstole. Nationale lovbestemmelser, der ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i udtrædelsesaftalen, sættes ud af kraft.

Britiske domstole vil kunne stille præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen om fortolkningen af udtrædelsesaftalens del om borgerrettigheder i en periode på otte år fra og med den 31. december 2020. I forbindelse med spørgsmål vedrørende ansøgningen om tidsubegrænset opholdsret i har Storbritannien indledt denne otteårige periode den 30. marts 2019.

Gennemførelsen og overholdelsen af borgerrettigheder i EU bliver overvåget af Kommissionen, der handler i overensstemmelse med EU's traktater.

Britiske statsborgere, der mener, at de nationale myndigheder i et EU-land ikke har respekteret rettighederne i henhold til udtrædelsesaftalen, kan forelægge sagen for en national domstol eller en domstol i EU.

Nedenstående dokument beskriver den løsning, som britiske statsborgere, der er omfattet af udtrædelsesaftalen, kan bruge til at forsvare deres rettigheder.

DownloadPDF - 112.5 KB

Storbritanniens uafhængige tilsynsmyndighed har de samme beføjelser som EU-Kommissionen med hensyn til:

  • at modtage og undersøge klager fra EU-borgere og deres familiemedlemmer
  • at foretage undersøgelser på eget initiativ og
  • at anlægge sag ved de britiske domstole om påståede overtrædelser, der er begået af de britiske administrative myndigheder med hensyn til deres forpligtelser i henhold til den del af udtrædelsesaftalen, der vedrører borgernes rettigheder.

Myndigheden og Kommissionen underretter hvert år hinanden gennem Det Blandede Udvalg, der er nedsat i henhold til udtrædelsesaftalen, om de foranstaltninger, der er truffet for at gennemføre og håndhæve borgernes rettigheder i henhold til aftalen. Sådanne oplysninger skal især omfatte antallet og arten af behandlede klager og enhver eventuel opfølgende retlig foranstaltning. 

Fælles rapporter om gennemførelsen af opholdsrettigheder

De fælles rapporter giver et overblik over de fremskridt, der er sket i forhold til gennemførelsen af den nye opholdsstatus og udstedelsen af opholdsdokumenter, som bekræfter denne status, for EU-borgere i Det Forenede Kongerige og for britiske statsborgere i EU's medlemsstater.

21 December 2020

Second joint report on the implementation of residence rights under part two of the Withdrawal Agreement

Second joint report on the implementation of residence rights under part two of the Withdrawal Agreement
23 October 2020

First joint report on the implementation of residence rights under part two of the withdrawal agreement

First joint report on the implementation of residence rights under part two of the withdrawal agreement

Se også

DownloadPDF - 932.9 KB
DownloadPDF - 350.1 KB

Senest ajourført: 20. april 2021