Acordul comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit stabilește regimuri preferențiale în domenii precum comerțul cu mărfuri și servicii, comerțul digital, proprietatea intelectuală, achizițiile publice, aviația și transportul rutier, energia, pescuitul, coordonarea securității sociale, aplicarea legii și cooperarea judiciară în materie penală, cooperarea tematică și participarea la programele Uniunii. Are la bază dispoziții care asigură condiții de concurență echitabile și respectarea drepturilor fundamentale.

Deși este departe de a asigura nivelul de integrare economică din perioada în care Regatul Unit era stat membru al UE, Acordul comercial și de cooperare depășește acordurile tradiționale de liber schimb și oferă o bază solidă pentru menținerea prieteniei și cooperării noastre de lungă durată.

Acordul comercial și de cooperare a fost semnat la 30 decembrie 2020, s-a aplicat cu titlu provizoriu de la 1 ianuarie 2021 și a intrat în vigoare la 1 mai 2021.

Acordul comercial și de cooperare UE-Regatul Unit include:

Politica externă și cooperarea în materie de securitate externă și de apărare nu sunt acoperite de acord, deoarece Regatul Unit nu a dorit să negocieze această chestiune. Prin urmare, începând cu ianuarie 2021, nu există niciun cadru între Regatul Unit și UE pentru elaborarea și coordonarea de răspunsuri comune la provocările în materie de politică externă, de exemplu impunerea de sancțiuni împotriva resortisanților țărilor terțe sau a economiilor acestora.

În plus, Acordul comercial și de cooperare nu acoperă nicio decizie privind echivalențele pentru serviciile financiare, caracterul adecvat al regimului de protecție a datelor din Regatul Unit sau evaluarea regimului sanitar și fitosanitar al Regatului Unit în scopul includerii acestuia pe lista țărilor terțe autorizate să exporte produse alimentare către UE. Într-adevăr, acestea sunt decizii unilaterale ale UE și nu fac obiectul negocierilor.

Acordul de liber schimb

Un nou parteneriat economic și social cu Regatul Unit

Acordul nu acoperă numai comerțul cu bunuri și servicii, ci și o gamă largă de alte domenii în interesul UE, cum ar fi investițiile, concurența, ajutoarele de stat, transparența fiscală, transportul aerian și rutier, energia și sustenabilitatea, pescuitul, protecția datelor și coordonarea securității sociale.

  • Acesta prevede tarife zero și cote zero pentru toate mărfurile care respectă regulile de origine corespunzătoare.
  • Ambele părți s-au angajat să asigure condiții de concurență echitabile și solide prin menținerea unor niveluri ridicate de protecție în domenii precum protecția mediului, lupta împotriva schimbărilor climatice și stabilirea prețului carbonului, drepturile sociale și ale lucrătorilor, transparența fiscală și ajutoarele de stat, printr-o aplicare eficientă la nivel național a legilor, un mecanism obligatoriu de soluționare a litigiilor și posibilitatea ca ambele părți să ia măsuri de remediere.
  • UE și Regatul Unit au convenit asupra unui nou cadru pentru gestionarea comună a stocurilor de pește din apele UE și din apele Regatului Unit. Regatul Unit va fi în măsură să-și dezvolte și mai mult activitățile de pescuit, în timp ce activitățile și mijloacele de subzistență ale comunităților europene de pescari vor fi protejate, iar resursele naturale vor fi conservate.
  • În ceea ce privește transporturile, acordul prevede o conectivitate continuă și durabilă în domeniul transportului aerian, rutier, feroviar și maritim, deși accesul pe piață scade sub nivelul oferit de piața unică. Acesta include dispoziții menite să le asigure operatorilor din Uniune și din Regatul Unit condiții de concurență echitabile, astfel încât drepturile pasagerilor, drepturile lucrătorilor și siguranța transporturilor să nu fie subminate.
  • În ceea ce privește energia, acordul oferă un nou model de comercializare și interconectivitate, cu garanții pentru o concurență deschisă și loială, inclusiv în ceea ce privește standardele de siguranță pentru activitățile offshore și producția de energie din surse regenerabile.
  • În materie de coordonare a securității sociale, acordul urmărește să asigure o serie de drepturi cetățenilor UE și resortisanților Regatului Unit. Acest lucru se referă la cetățenii UE care lucrează, călătoresc sau se mută în Regatul Unit și la resortisanții Regatului Unit care lucrează, călătoresc sau se mută în UE după 1 ianuarie 2021.
  • În cele din urmă, acordul permite continuarea participării Regatului Unit la o serie de programe emblematice ale UE pentru perioada 2021-2027 (sub rezerva unei contribuții financiare din partea Regatului Unit la bugetul UE), cum ar fi Orizont Europa.

Informații suplimentare:

Un nou parteneriat pentru securitatea cetățenilor noștri

Acordul comercial și de cooperare stabilește un nou cadru pentru cooperarea în materie de asigurare a respectării legii și pentru cooperarea judiciară în materie penală. Aceasta recunoaște necesitatea unei cooperări strânse între autoritățile polițienești și judiciare naționale, în special pentru combaterea și urmărirea penală a criminalității transfrontaliere și a terorismului.

Se creează noi capacități operaționale, ținând seama de faptul că Regatul Unit, în calitate de stat care nu este membru al UE și al spațiului Schengen, nu va dispune de aceleași facilități ca înainte. Cooperarea în materie de securitate poate fi suspendată în cazul încălcării de către Regatul Unit a angajamentului său de a continua aderarea la Convenția europeană a drepturilor omului și punerea sa în aplicare la nivel național.

Un acord orizontal privind guvernanța

Un cadru care să treacă proba timpului

Pentru a oferi o securitate juridică maximă întreprinderilor, consumatorilor și cetățenilor, un capitol dedicat guvernanței oferă claritate cu privire la modul în care Acordul comercial și de cooperare va fi aplicat și controlat. De asemenea, acesta instituie un Consiliu mixt de parteneriat, care se va asigura că acordul este aplicat și interpretat în mod corespunzător și în cadrul căruia vor fi discutate toate chestiunile care apar.

Mecanismele obligatorii de punere în aplicare și de soluționare a litigiilor vor asigura respectarea drepturilor întreprinderilor, ale consumatorilor și ale persoanelor fizice. Aceasta înseamnă că întreprinderile din UE și din Regatul Unit vor concura în condiții echitabile și se va evita utilizarea de către oricare dintre părți a autonomiei sale de reglementare pentru a acorda subvenții neloiale sau pentru a denatura concurența. Acordul prevede posibilitatea adoptării de măsuri de reechilibrare, de remediere, compensatorii și de salvgardare.

Ambele părți se pot angaja în represalii transsectoriale în cazul încălcării Acordului comercial și de cooperare. Aceste represalii transsectoriale se aplică tuturor domeniilor parteneriatului economic. Dacă una din părți își încalcă obligațiile, se vor aplica anumite clauze de suspendare a cooperării în materie de aplicare a legii și a cooperării judiciare.

Cerere de exprimare a interesului: activități de soluționare a litigiilor în temeiul Acordului comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit

 

DescarcăPDF - 423.1 KB

Plângeri

Monitorizarea aplicării Acordului comercial și de cooperare cu Regatul Unit este esențială pentru a se garanta că cetățenii și întreprinderile din Uniunea Europeană pot beneficia pe deplin de prevederile sale. Aveți o plângere cu privire la modul în care Regatul Unit pune în aplicare acordul? Vă rugăm să răspundeți la câteva întrebări simple și vă vom direcționa plângerea către serviciul competent al Comisiei.

 

 

Depuneți o plângere

Dacă aveți o plângere cu privire la modul în care este aplicat acordul de către un stat membru al Uniunii Europene, vă rugăm să utilizați formularul de plângere privind încălcarea dreptului UE.

 

 

Dosar de presă

DescarcăPDF - 284.6 KB