ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīgums, kas noslēgts starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti, nosaka preferenču režīmu tādās jomās kā preču un pakalpojumu tirdzniecība, digitālā tirdzniecība, intelektuālais īpašums, publiskais iepirkums, aviācija un autotransports, enerģētika, zvejniecība, sociālā nodrošinājuma koordinācija, tiesībaizsardzības iestāžu un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās, tematiskā sadarbība un dalība Savienības programmās. To balsta normas, kas nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus un pamattiesību ievērošanu.

Kaut arī tirdzniecības un sadarbības nolīgums nekādā ziņā nenodrošinās tādu ekonomiskās integrācijas līmeni, kāds bija laikā, kad Apvienotā Karaliste bija ES dalībvalsts, tas tomēr ir plašāks par tradicionālajiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem un nodrošina stabilu pamatu mūsu ilgstošās draudzības un sadarbības turpināšanai.

Tirdzniecības un sadarbības nolīgums tika parakstīts 2020. gada decembrī, provizoriski piemērots no 2021. gada 1. janvāra un stājās spēkā 2021. gada 1. maijā.

ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīgums ietver:

Nolīgums neskar ārpolitiku, ārējo drošību un sadarbību aizsardzības jomā, jo Apvienotā Karaliste nevēlējās risināt sarunas par šo jautājumu. Tādēļ kopš 2021. gada 1. janvāra starp Apvienoto Karalisti un ES nav sistēmas, ar kuru izstrādāt un koordinēt kopīgus risinājumus ārpolitikas problēmām, piemēram, sankciju piemērošanai trešo valstu valstspiederīgajiem vai ekonomikai.

Turklāt Tirdzniecības un sadarbības nolīgums neattiecas uz lēmumiem par finanšu pakalpojumu līdzvērtību, Apvienotās Karalistes datu aizsardzības režīma atbilstību vai Apvienotās Karalistes sanitārā un fitosanitārā režīma novērtējumu, lai to iekļautu sarakstā kā trešo valsti, kurai atļauts eksportēt pārtikas produktus uz ES. Tie ir ES vienpusēji lēmumi, un par tiem nenotiek sarunas.

Brīvās tirdzniecības nolīgums

Jauna ekonomiskā un sociālā partnerība ar Apvienoto Karalisti

Nolīgums aptver ne tikai preču un pakalpojumu tirdzniecību, bet arī daudzas citas ES interesēs esošas jomas, piemēram, investīcijas, konkurenci, valsts atbalstu, nodokļu pārredzamību, gaisa pārvadājumus un autopārvadājumus, enerģētiku un ilgtspēju, zivsaimniecību, datu aizsardzību un sociālā nodrošinājuma koordinēšanu.

  • Tas paredz nulles tarifus un nulles kvotas visām precēm, kas atbilst attiecīgajiem izcelsmes noteikumiem.
  • Abas puses ir apņēmušās nodrošināt stabilus, vienlīdzīgus konkurences apstākļus, saglabājot augstu aizsardzības līmeni tādās jomās kā vides aizsardzība, cīņa pret klimata pārmaiņām un oglekļa cenas noteikšana, sociālās un darba tiesības, nodokļu pārredzamība un valsts atbalsts, nodrošinot efektīvu izpildi vietējā līmenī, saistošu strīdu izšķiršanas mehānismu un iespēju abām pusēm veikt korektīvus pasākumus.
  • ES un Apvienotā Karaliste vienojās par jaunu sistēmu zivju krājumu kopīgai pārvaldībai ES un Apvienotās Karalistes ūdeņos. Apvienotā Karaliste varēs turpināt attīstīt Apvienotās Karalistes zvejas darbības, savukārt Eiropas zvejnieku kopienu darbības un iztikas līdzekļi tiks aizsargāti un dabas resursi — saglabāti.
  • Attiecībā uz transportu nolīgumā ir paredzēta nepārtraukta un ilgtspējīga gaisa, autotransporta, dzelzceļa un jūras transporta satiksmes savienojamība, lai gan piekļuve tirgum ir ierobežotāka nekā tā, ko piedāvā vienotais tirgus. Nolīgumā ir iekļauti noteikumi, kas nodrošina, ka konkurence starp ES un Apvienotās Karalistes pārvadātājiem notiek vienlīdzīgos konkurences apstākļos, lai netiktu apdraudētas pasažieru tiesības, darba ņēmēju tiesības un transporta drošība.
  • Enerģētikas jomā nolīgums paredz jaunu tirdzniecības un savstarpējās savienojamības modeli, kas garantē atklātu un godīgu konkurenci, ieskaitot drošības standartus atkrastē, un atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanu.
  • Attiecībā uz sociālā nodrošinājuma koordinēšanu nolīguma mērķis ir nodrošināt ES pilsoņiem un Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem vairākas tiesības. Tas attiecas uz ES pilsoņiem, kuri strādā, ceļo vai pārceļas uz Apvienoto Karalisti, un Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem, kuri strādā, ceļo vai pārceļas uz ES pēc 2021. gada 1. janvāra.
  • Visbeidzot, nolīgums dod iespēju Apvienotajai Karalistei turpināt piedalīties vairākās ES pamatprogrammās 2021.–2027. gadam (ar nosacījumu, ka Apvienotā Karaliste veic finansiālu ieguldījumu ES budžetā), piemēram, programmā “Apvārsnis Eiropa”.

Sīkāka informācija:

Jauna partnerība mūsu pilsoņu drošībai

Ar Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu izveido jaunu satvaru tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās un civillietās. Tajā atzīts, ka ir vajadzīga cieša sadarbība starp valstu policiju un tiesu iestādēm, jo īpaši, lai apkarotu pārrobežu noziedzību un terorismu un sauktu pie atbildības par tiem.

Tas veido jaunas operatīvās spējas, ņemot vērā to, ka Apvienotajai Karalistei kā ārpus ES un Šengenas zonas esošai dalībniecei nebūs tādu pašu iespēju kā iepriekš. Sadarbību drošības jomā var apturēt, ja Apvienotā Karaliste pārkāpj savu apņemšanos arī turpmāk ievērot Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un nodrošināt tās izpildi valsts līmenī.

Horizontāls nolīgums par pārvaldību

Sistēma, kas iztur laika pārbaudi

Lai uzņēmumiem, patērētājiem un iedzīvotājiem nodrošinātu pēc iespējas lielāku juridisko noteiktību, īpaša nodaļa par pārvaldību sniedz skaidrību par to, kā Tirdzniecības un sadarbības nolīgums darbosies un tiks kontrolēts. Ar to arī tiek izveidota kopīga Partnerības padome, kas nodrošinās nolīguma pareizu piemērošanu un interpretāciju un kurā apspriedīs visus radušos jautājumus.

Saistoši izpildes un strīdu izšķiršanas mehānismi nodrošinās, ka tiek ievērotas uzņēmumu, patērētāju un privātpersonu tiesības. Tas nozīmē, ka uzņēmumi ES un Apvienotajā Karalistē konkurē vienlīdzīgos konkurences apstākļos un izvairīsies no tā, ka kāda no pusēm izmanto savu regulatīvo autonomiju, lai piešķirtu negodīgas subsīdijas vai kropļotu konkurenci. Nolīgumā paredzēta iespēja veikt līdzsvarojošus, korektīvus, kompensējošus un aizsardzības pasākumus.

Tirdzniecības un sadarbības nolīguma pārkāpumu gadījumā abas puses var iesaistīties starpnozaru represijās. Šīs starpnozaru represijas attiecas uz visām ekonomiskās partnerības jomām. Tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu sadarbības jomā piemēro īpašas apturēšanas klauzulas, ja kāda puse nepilda savus pienākumus.

Uzaicinājums iesniegt pieteikumus: strīdu izšķiršanas procedūras saskaņā ar ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu

 

LejupielādētPDF - 423.1 KB

Sūdzības

Ir ļoti svarīgi novērot Tirdzniecības un sadarbības nolīguma ar Apvienoto Karalisti piemērošanu, lai gādātu, ka Eiropas Savienības pilsoņi un uzņēmumi var pilnībā izmantot tā sniegtās priekšrocības. Jums ir sūdzība par veidu, kā Apvienotā Karaliste īsteno nolīgumu? Atbildiet uz dažiem vienkāršiem jautājumiem, un mēs jūsu sūdzību novirzīsim kompetentajam Komisijas dienestam.

 

 

Iesniegt sūdzību

Ja jums ir sūdzība par veidu, kā kāda Eiropas Savienības dalībvalsts īsteno nolīgumu, izmantojiet Savienības regulējuma pārkāpumiem paredzēto sūdzības veidlapu.

 

 

Preses materiāli

LejupielādētPDF - 1.2 MB