Az EU és az Egyesült Királyság között létrejött kereskedelmi és együttműködési megállapodás preferenciális rendelkezéseket határoz meg számos területen, így az áruk és szolgáltatások kereskedelme, a digitális kereskedelem, a szellemi tulajdon, a közbeszerzés, a légi és közúti közlekedés, az energiaügy, a halászat, a szociális biztonsági rendszerek koordinálása, a bűnüldözés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés, a tematikus együttműködés és az uniós programokban való részvétel terén. A két fél közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodást különböző rendelkezések támasztják alá, melyek az egyenlő versenyfeltételeket és az alapvető jogok tiszteletben tartását hivatottak biztosítani.

Noha az EU és az Egyesült Királyság között létrejött új kereskedelmi és együttműködési megállapodás messze nem biztosítja az együttműködésnek azt a szintjét, amely az Egyesült Királyság európai uniós tagságának idején jellemezte a két fél viszonyát, jóval túlmutat a hagyományos szabadkereskedelmi megállapodások keretén, és szilárd alapot teremt az Európai Unió és az Egyesült Királyság között régóta fennálló barátság megőrzésére és az együttműködés folytatására.

A felek által 2020. december 30-án aláírt és 2021. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazott kereskedelmi és együttműködési megállapodás 2021. május 1-jén lépett hatályba.

Az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás a következőkből áll:

A megállapodás nem terjed ki a külpolitikára, a külső biztonságra és a védelmi együttműködésre, mivel az Egyesült Királyság nem akart tárgyalni erről a kérdéskörről. Ezért 2021. január óta az Egyesült Királyság és az EU között nem létezik olyan keret, amely lehetővé tenné a külpolitikai kihívásokra adandó közös válaszok kidolgozását és koordinálását, például szankciók kiszabását harmadik országokkal vagy azok állampolgáraival szemben.

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás nem fedi le továbbá a pénzügyi szolgáltatások egyenértékűségére, az Egyesült Királyság adatvédelmi rendszerének megfelelőségére vagy a brit egészségügyi és növény-egészségügyi rendszer értékelésére vonatkozó lehetséges döntéseket sem, melyek alapján az Egyesült Királyság harmadik országként élelmiszeripari termékeket exportálhat az EU-ba. Ezek a kérdések nem képezik a felek közötti egyeztetések tárgyát, és azokról az EU a jövőben is egyoldalúan dönt.

Szabadkereskedelmi megállapodás

Új gazdasági és szociális partnerség az Egyesült Királysággal

A megállapodás nemcsak az áruk és szolgáltatások kereskedelmére terjed ki, hanem az EU számára fontos egyéb területek széles körére is, például a beruházásokra, a versenyre, az állami támogatásokra, az adózás átláthatóságára, a légi és közúti közlekedésre, az energiaügyre és a fenntarthatóságra, a halászatra, az adatvédelemre és a szociális biztonsági rendszerek koordinációjára.

  • A megállapodás biztosítja a vám- és kvótamentességet minden olyan áru esetében, amely megfelel a vonatkozó származási szabályoknak.
  • Mindkét fél szilárdan elkötelezte magát amellett, hogy – a magas szintű védelem fenntartása révén olyan területeken, mint a környezetvédelem, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a szén-dioxid-árazás, a szociális és munkavállalói jogok, az adózás átláthatósága és az állami támogatások –, egyenlő versenyfeltételeket biztosít, amelyek hatékony, belföldi végrehajtással, kötelező erejű vitarendezési mechanizmussal és korrekciós intézkedések meghozatalának lehetőségével egészülnek ki mindkét fél számára.
  • Az EU és az Egyesült Királyság megállapodott az uniós és az Egyesült Királysághoz tartozó vizekben élő halállományokkal való közös gazdálkodás új keretéről. Az Egyesült Királyság tovább tudja majd bővíteni a brit halászati tevékenységeket, miközben sikerül fenntartani az európai halászközösségek tevékenységeit és megőrizni megélhetésüket, ugyanakkor megvédeni a természeti erőforrásokat.
  • A közlekedés tekintetében a megállapodás folyamatos és fenntartható légi, közúti, vasúti és tengeri összeköttetést biztosít, bár a piacra jutás elmarad az egységes piac által kínált lehetőségektől. A megállapodás rendelkezéseket tartalmaz annak biztosítására, hogy az EU és az Egyesült Királyság gazdasági szereplői közötti verseny egyenlő feltételek mellett valósuljon meg, hogy az utasok és a munkavállalók jogai, és a közlekedés biztonsága ne sérüljön.
  • Az energiaügyet illetően a megállapodás új kereskedelmi és összekapcsolási modellt kínál, amely garantálja a nyílt és tisztességes versenyt, ideértve a nyílt tengeri biztonsági előírásokat és megújulóenergia-termelést is.
  • A szociális biztonsági rendszerek koordinációját illetően a megállapodás célja, hogy számos jogot biztosítson az uniós polgárok és az Egyesült Királyság állampolgárai számára. Ez azokra az uniós polgárokra vonatkozik, akik 2021. január 1-je után az Egyesült Királyságban dolgoznak, oda utaznak vagy oda költöznek, illetve az Egyesült Királyság azon állampolgáraira, akik 2021. január 1-je után az EU-ban dolgoznak, oda utaznak vagy oda költöznek.
  • Végezetül a megállapodás lehetővé teszi, hogy a 2021–2027 közötti időszakban az Egyesült Királyság továbbra is részt vegyen több kiemelt uniós programban (az Egyesült Királyság által az uniós költségvetéshez nyújtott pénzügyi hozzájárulás függvényében), például az Európai horizont programban.

További információk:

Új partnerség polgáraink biztonsága érdekében

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás új keretet hoz létre a bűnüldözés, valamint a polgári és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés számára. A megállapodás figyelembe veszi, hogy szoros együttműködésre van szükség a nemzeti rendőrségek és igazságügyi hatóságok között különösen a több országot érintő bűnözés és terrorizmus elleni küzdelem, és az ilyen bűncselekmények büntetőjogi üldözése terén.

Új műveleti képességeket épít ki, figyelembe véve, hogy az Egyesült Királyság a schengeni térségen kívüli, az Unióba nem tartozó államként nem rendelkezik majd azokkal az eszközökkel, mint korábban. A biztonsági együttműködés felfüggeszthető abban az esetben, ha az Egyesült Királyság megsérti az emberi jogok európai egyezményének folyamatos betartására és belföldi végrehajtására vonatkozó kötelezettségvállalását.

Horizontális megállapodás az irányításról

Az idők próbáját kiálló keretrendszer

Annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb jogbiztonságot nyújtsuk a vállalkozásoknak, a fogyasztóknak és a polgároknak, az irányításról szóló külön fejezet egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz a kereskedelmi és együttműködési megállapodás működtetéséről és ellenőrzéséről. Létrehozza továbbá a Közös Partnerségi Tanácsot, amely biztosítja a megállapodás megfelelő alkalmazását és értelmezését, és amelynek keretében minden felmerülő kérdés megvitatásra kerül majd.

A vállalkozások, a fogyasztók és a magánszemélyek jogainak tiszteletben tartását kötelező érvényű jogérvényesítési és vitarendezési mechanizmusok fogják biztosítani. Ez azt jelenti, hogy az EU-ban és az Egyesült Királyságban a vállalkozások egyenlő feltételek mellett versenyeznek, és egyik fél sem használja ki szabályozási autonómiáját tisztességtelen támogatások nyújtására vagy a verseny torzítására. A megállapodás biztosítja annak lehetőségét, hogy a felek indokolt esetben helyreállítási, korrekciós, kompenzációs és védintézkedéseket hozzanak.

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás megsértése esetén mindkét fél ágazatokon átívelő megtorló intézkedéseket alkalmazhat. Ennek a rendelkezésnek a hatálya a gazdasági partnerség valamennyi területére kiterjed. Egyedi felfüggesztési záradékok alkalmazandók a bűnüldözés és az igazságügy terén folytatott együttműködésre abban az esetben, ha valamelyik fél megszegi kötelezettségeit.

Pályázati felhívás: vitarendezési tevékenységek az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás keretében

 

LetöltésPDF - 423.1 KB

Panasztétel

Annak érdekében, hogy az uniós polgárok és vállalkozások teljes mértékben élvezhessék a kereskedelmi és együttműködési megállapodás előnyeit, nagyon fontos figyelemmel kísérni, hogy a megállapodás rendelkezései ténylegesen érvényre jutnak-e. Ön panaszt kíván tenni, mert úgy véli, hogy az Egyesült Királyság nem hajtja végre megfelelően a megállapodást? Kérjük, válaszoljon néhány egyszerű kérdésre, és panaszát továbbítjuk a Bizottság illetékes szervezeti egységének.

 

 

Panasz benyújtása

Ha Ön panaszt kíván tenni, mert úgy véli, hogy az Egyesült Királyság nem hajtja végre megfelelően a megállapodást, kérjük, hogy az uniós jog megsértése esetén használatos panaszbejelentő űrlapon nyújtsa be panaszát.

 

 

Sajtóanyagok

LetöltésPDF - 1 MB