В Споразумението за търговия и сътрудничество, сключено между ЕС и Обединеното кралство, се определят преференциални договорености в различни области, като търговия със стоки и услуги, цифрова търговия, интелектуална собственост, обществени поръчки, въздухоплаване и автомобилен транспорт, енергетика, рибарство, координация на системите за социална сигурност, правоприлагане и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, тематично сътрудничество и участие в програми на Съюза. То се основава на разпоредби, гарантиращи еднакви условия на конкуренция и зачитане на основните права.

Въпреки че Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство в никакъв случай няма да съответства на равнището на сътрудничеството, което съществуваше докато Обединеното кралство беше член на ЕС, то надхвърля традиционните споразумения за свободна търговия и осигурява солидна основа за запазване на дългогодишните ни приятелски отношения и сътрудничество.

Споразумението за търговия и сътрудничество бе подписано на 30 декември 2020 г. То се прилагаше временно от 1 януари 2021 г. и влезе в сила на 1 май 2021 г.

Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство се състои от:

Външната политика, външната сигурност и сътрудничеството в областта на отбраната не са обхванати от споразумението, тъй като Обединеното кралство не пожела да води преговори по тези въпроси. Поради това от януари 2021 г. не съществува уредба между Обединеното кралство и ЕС за изготвяне и координиране на съвместни отговори на предизвикателства пред външната политика, например налагане на санкции на трети държави или техни граждани.

Освен това Споразумението за търговия и сътрудничество не обхваща никакви решения, свързани с еквивалентността по отношение на финансовите услуги, адекватността на режима на Обединеното кралство за защита на данните или оценката на неговия санитарен и фитосанитарен режим с цел включването му в списъка като трета държава, на която е разрешено да изнася хранителни продукти за ЕС. Това са едностранни решения на ЕС, които не са предмет на преговори.

Споразумение за свободна търговия

Ново икономическо и социално партньорство с Обединеното кралство

Споразумението обхваща не само търговията със стоки и услуги, но и широк кръг от други области от интерес за ЕС, като инвестициите, конкуренцията, държавната помощ, данъчната прозрачност, въздушния и автомобилния транспорт, енергетиката и устойчивостта, рибарството, защитата на данните и координацията на системите за социална сигурност.

  • В споразумението се предвиждат нулеви мита и нулеви квоти за всички стоки, които отговарят на съответните правила за произход.
  • Двете страни поеха ангажимент да осигурят стабилни еднакви условия на конкуренция чрез поддържане на високи равнища на закрила в области като опазването на околната среда, борбата с изменението на климата и ценообразуването на въглеродните емисии, социалните и трудовите права, данъчната прозрачност и държавната помощ, с ефективно правоприлагане на вътрешно равнище, задължителен механизъм за уреждане на спорове и възможност и двете страни да предприемат коригиращи мерки.
  • ЕС и Обединеното кралство постигнаха съгласие по нова уредба за съвместно управление на рибните запаси във водите на ЕС и Обединеното кралство. Обединеното кралство ще може да продължи да развива британските риболовни дейности, като същевременно дейностите и поминъкът на европейските рибарски общности ще бъдат защитени, а природните ресурси ще бъдат опазени.
  • В областта на транспорта споразумението предвижда непрекъсната и устойчива въздушна, пътна, железопътна и морска свързаност, въпреки че достъпът до пазара е под предлаганото от единния пазар ниво. То включва разпоредби, с които се гарантира, че конкуренцията между операторите от ЕС и Обединеното кралство се осъществява при еднакви условия, така че да не бъдат подкопавани правата на пътниците и безопасността на транспорта.
  • В областта на енергетиката споразумението предоставя нов модел за търговия и взаимно свързване с гаранции за открита и лоялна конкуренция, включително по отношение на стандартите за безопасност за разположените в морето инсталации и на производството на енергия от възобновяеми източници.
  • Що се отнася до координацията в областта на социалната сигурност, споразумението има за цел да гарантира определени права на гражданите на ЕС и на гражданите на Обединеното кралство. Това се отнася за гражданите на ЕС, които работят, пътуват или се преместват в Обединеното кралство, както и за граждани на Обединеното кралство, които работят, пътуват или се преместват в ЕС, след 1 януари 2021 г.
  • И накрая, споразумението дава възможност на Обединеното кралство да продължи да участва в някои водещи програми на ЕС за периода 2021—2027 г. (което е обвързано с финансова вноска от страна на Обединеното кралство в бюджета на ЕС), като например „Хоризонт Европа“.

За повече информация:

Ново партньорство за сигурността на нашите граждани

Споразумението за търговия и сътрудничество създава нова уредба за правоприлагане и съдебно сътрудничество по наказателноправни и гражданскоправни въпроси. В нея се признава необходимостта от тясно сътрудничество между националните полицейски и съдебни органи, по-специално за борба с трансграничната престъпност и тероризма и наказателно преследване на извършителите.

С уредбата се изграждат нови оперативни способности, като се взема предвид фактът, че Обединеното кралство в качеството си на държава, която е извън ЕС и Шенгенското пространство, няма да разполага със същите възможности, както преди. Сътрудничеството в областта на сигурността може да бъде спряно в случай на нарушения от страна на Обединеното кралство на ангажимента му да продължи да спазва Европейската конвенция за правата на човека и да я прилага на национално равнище.

Хоризонтално споразумение относно управлението

Уредба, която остава стабилна във времето

За да се осигури максимална правна сигурност за предприятията, потребителите и гражданите, в специална глава относно управлението се предоставя яснота относно начина, по който Споразумението за търговия и сътрудничество ще бъде прилагано и контролирано. Създава се и Съвместен съвет за партньорство, който ще следи за правилното прилагане и тълкуване на споразумението и в рамките на който ще бъдат обсъждани всички възникващи въпроси.

Задължителните механизми за правоприлагане и уреждане на спорове ще гарантират зачитането на правата на предприятията, потребителите и гражданите. Това означава, че предприятията в ЕС и Обединеното кралство ще се конкурират при еднакви условия и ще се избегне възможността която и да е от страните да използва своята регулаторна автономност, за да предоставя несправедливи субсидии или да нарушава конкуренцията. В споразумението е предвидена възможност за предприемане на мерки за възстановяване на баланса и на коригиращи, компенсаторни и защитни мерки

И двете страни могат да предприемат междусекторни ответни действия в случай на нарушения на Споразумението за търговия и сътрудничество. Тази възможност за междусекторни ответни действия важи за всички области на икономическото партньорство. По отношение на сътрудничеството в областта на правоприлагането и съдебното сътрудничество се прилагат специални клаузи за временно прекратяване, в случай че някоя от страните наруши своите задължения.

Покана за представяне на кандидатури: дейности по уреждане на спорове съгласно Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство

 

СвалиPDF - 423.1 KB

Жалби

Наблюдението на прилагането на Споразумението за търговия и сътрудничество с Обединеното кралство е от основно значение, за да се гарантира, че гражданите и предприятията в Европейския съюз могат да се възползват в пълна степен от него. Имате оплакване относно начина, по който Обединеното кралство прилага споразумението? Моля, отговорете на няколко прости въпроса и ще насочим жалбата ви към съответната служба на Комисията.

 

 

Подаване на жалба

Ако имате оплакване относно начина, по който държава от Европейския съюз прилага споразумението, моля, използвайте формуляра за жалба относно нарушение на правото на Съюза.

 

 

Материали за медиите

СвалиPDF - 1.1 MB