Uvod

dekle skače

To je NextGenerationEU, več kot le načrt okrevanja. To je enkratna priložnost, da po pandemiji postanemo še močnejši, preoblikujemo naša gospodarstva, ustvarimo priložnosti in nova delovna mesta za Evropo, v kakršni želimo živeti. Imamo vse, kar potrebujemo, da se to lahko zgodi.

 

Imamo vizijo, imamo načrt in dogovorili smo se, da bomo skupaj vložili 806,9 milijarde* evrov. 

 

Zdaj je čas, da se lotimo dela, da bo Evropa postala bolj zelena, bolj digitalna in odpornejša.

 

*Ta številka je v tekočih cenah. V cenah iz leta 2018 znaša 750 milijard evrov.

Največji sveženj spodbud doslej

Dolgoročni proračun EU bo skupaj z začasnim instrumentom za spodbujanje okrevanja NextGenerationEU (NGEU) največji sveženj spodbud, ki se je kdaj koli financiral v Evropi. Za pomoč pri obnovi Evrope po pandemiji COVID-19 bo skupno na voljo 2,018 bilijona evrov v tekočih cenah*. To bo bolj zelena, bolj digitalna in odpornejša Evropa.

Izboljšani mehanizmi prožnosti v novem dolgoročnem proračunu bodo omogočili odzivanje na nepredvidene potrebe. Tako je proračun primeren ne le za današnjo stvarnost, ampak tudi za prihodnje negotovosti.

Zadnji korak pri sprejetju naslednjega dolgoročnega proračuna EU je bil narejen 17. decembra 2020.

*1,8 bilijona evrov v cenah iz leta 2018

Dejstva in številke o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in NextGenerationEU

Glavni elementi sporazuma

Več kot 50 % zneska bo namenjenih posodobitvi, na primer z:

microscope raziskavami in inovacijami prek programa Obzorje Evropa
investment icon pravičnim podnebnim in digitalnim prehodom s pomočjo Sklada za pravični prehod in programa za digitalno Evropo
vaccine pripravljenostjo, okrevanjem in odpornostjo s pomočjo mehanizma za okrevanje in odpornost, programa rescEU in novega Programa EU za zdravje

Poleg tega je sveženj namenjen tudi:

farm icon posodobitvijo tradicionalnih politik, kot sta kohezijska in skupna kmetijska politika, da bi čim več prispevali k prednostnim nalogam Unije
globe icon boju proti podnebnim spremembam s 30 % sredstev EU, kar je največji delež doslej v evropskem proračunu
2 womens icon zaščiti biotske raznovrstnosti in enakosti spolov

Glavne novosti

 

Skupna dodeljena sredstva po razdelkih iz večletnega finančnega okvira 2021–2027 in NextGenerationEU

  večletni proračunski okvir Instrument NextGenerationEU
1. Enotni trg, inovacije in digitalno 149,5 milijarde evrov 11,5 milijarde evrov
2. Kohezija, odpornost in vrednote 426,7 milijarde evrov 776,5 milijarde evrov
3. Naravni viri in okolje 401 milijarde evrov 18,9 milijarde evrov
4. Migracije in upravljanje meja 25,7 milijarde evrov
5. Varnost in obramba 14,9 milijarde evrov
6. Sosedstvo in svet 110,6 milijarde evrov
7. Evropska javna uprava 82,5 milijarde evrov
SKUPAJ VFO 1 210,9 milijarde evrov 806,9 milijarde evrov

Vsi zneski v milijardah evrov v tekočih cenah. Vir: Evropska komisija

Instrument NextGenerationEU

logotip next generation eu

NextGenerationEU je začasen instrument za okrevanje s sredstvi v višini več kot 800 milijard evrov, ki bo pomagal odpraviti neposredno gospodarsko in socialno škodo, ki jo je povzročila pandemija koronavirusa. Evropa po pandemiji COVID-19 bo bolj zelena, bolj digitalna, odpornejša ter bolje pripravljena na današnje in prihodnje izzive.

 • Mehanizem za okrevanje in odpornost: osrednji del instrumenta NextGenerationEU daje na voljo 723,8 milijarde evrov posojil in nepovratnih sredstev za podporo reformam in naložbam, ki jih izvajajo države EU. Cilj je ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije koronavirusa ter zagotoviti, da bodo evropska gospodarstva in družbe bolj trajnostna, odpornejša in bolje pripravljena na izzive in priložnosti zelenega in digitalnega prehoda. Države članice pripravljajo svoje načrte za okrevanje in odpornost, da bi si zagotovile dostop do sredstev v okviru instrumenta za okrevanje in odpornost.
 • Pomoč pri okrevanju za kohezijo in območja Evrope (REACT-EU): Instrument NextGenerationEU vključuje tudi 50,6 milijarde evrov za pobudo REACT-EU. Gre za novo pobudo, ki nadaljuje in razširja ukrepe za odzivanje na krize in odpravo kriz, ki se izvajajo prek naložbene pobude v odziv na koronavirus in naložbene pobude v odziv na koronavirus plus. Prispevala bo k zelenemu, digitalnemu in odpornemu okrevanju gospodarstva. Sredstva bodo na voljo vsem državam članicam.
  Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)
  Evropski socialni sklad (ESS)
  Evropski sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD)
  Ta dodatna sredstva bodo zagotovljena v letih 2021 in 2022.
 • Instrument NextGenerationEU bo zagotovil dodatna sredstva tudi za druge evropske programe ali sklade, kot so Obzorje 2020, InvestEU, razvoj podeželja ali Sklad za pravični prehod.

Razčlenitev instrumenta NextGenerationEU

Mehanizem za okrevanje in odpornost (RRF) 723,8 milijarde evrov
od tega posojila 385,8 milijarde evrov
od tega subvencije 338,0 milijarde evrov
ReactEU 50,6 milijarde evrov
Obzorje Evropa 5,4 milijarde evrov
Program InvestEU 6,1 milijarde evrov
Razvoj podeželja 8,1 milijarde evrov
Skladi za pravični prehod (JTF) 10,9 milijarde evrov
Rezerva rescEU 2 milijardi evrov
SKUPAJ 806,9 milijarde evrov

Vsi zneski v milijardah evrov v tekočih cenah. Vir: Evropska komisija

 

Slike

Podatki o instrumentu NextGenerationEU po državah EU

Zneski večletnega finančnega okvira po državah EU

Financiranje dolgoročnega proračuna EU in instrumenta NextGenerationEU

euro coin

Dolgoročni proračun EU se bo še naprej financiral iz znanih virov prihodkov proračuna EU:

 • carine
 • prispevki držav članic iz naslova davka na dodano vrednost (DDV)
 • prispevki iz naslova bruto nacionalnega dohodka (BND)

Poleg tega bo 1. januarja 2021 uveden nov nacionalni prispevek na podlagi nereciklirane odpadne plastične embalaže kot vir prihodkov proračuna EU.

 

Zadolževanje za financiranje okrevanja

Evropska komisija si bo za financiranje instrumenta NextGenerationEU v imenu Evropske unije na trgih izposodila sredstva za financiranje okrevanja po ugodnejših obrestnih merah kot številne države članice, nato pa prerazporedila zneske.

Evropska komisija že izdaja obveznice za financiranje posojil EU in tretjih držav v okviru štirih programov, vključno s 100 milijardami evrov za program SURE, ki je namenjen ohranjanju delovnih mest in zaščiti zaposlitev.

Da bi Komisija za instrument NextGenerationEU do leta 2026 zbrala približno 800 milijard evrov v tekočih cenah pod najboljšimi finančnimi pogoji (5 % BDP EU), bo uporabila diverzificirano strategijo financiranja.

Jasen načrt za nove vire prihodkov za lažje odplačevanje posojil

Komisija bo do junija 2021 predstavila predloge o virih prihodkov, povezanih z:

icon with trees mehanizmom za ogljično prilagoditev na mejah
digital screen digitalno dajatvijo
connected dots sistemom EU za trgovanje z emisijami

Komisija bo do junija 2024 predlagala nove vire prihodkov, kot so:

piled coins davek na finančne transakcije
investment icon finančni prispevek, povezan s podjetniškim sektorjem
board nova skupna osnova za davek od dohodkov pravnih oseb

Viri prihodkov za proračun EU v obdobju 2021–2027

Potencialni novi viri prihodkov

Naslednji koraki

Evropska komisija je sredstva iz naslednjega večletnega finančnega okvira, tj. dolgoročnega proračuna EU, začela dodeljevati 1. januarja 2021, potem ko sta Evropski parlament in Svet sprejela ustrezno sektorsko zakonodajo in letni proračun za leto 2021.

Države članice so 31. maja 2021 v skladu svojimi ustavnimi zahtevami ratificirale sklep o virih lastnih sredstev. Komisija lahko zdaj začne financirati ukrepe za okrevanje v okviru programa NextGenerationEU. Komisija je 15. junija 2021 zbrala 20 milijard evrov v svoji prvi transakciji NextGenerationEU.

Upravičenci

Vsakdo ima lahko koristi od proračuna EU. Odprti in načrtovani razpisi za zbiranje predlogov, osnovne informacije o postopku dodelitve sredstev in programih financiranja, oddaja vloge na spletu.

Informacije o postopku oddaje javnih naročil in možnosti za poslovno sodelovanje z Evropsko komisijo.

Ozadje

Komisija je predlog naslednjega dolgoročnega proračuna EU predložila 2. maja 2018. Okvirnemu predlogu so takoj sledili zakonodajni predlogi za 37 sektorskih programov (npr. kohezija, kmetijstvo, Erasmus, Obzorje Evropa itd.). Od leta 2018 do začetka leta 2020 je Komisija tesno sodelovala z menjajočimi se predsedstvi Sveta in Evropskim parlamentom, da bi zagotovila napredek v pogajanjih.

Evropska komisija je 27. maja 2020 v odziv na krizo brez primere, ki jo je povzročil koronavirus, predlagala začasni instrument za okrevanje NextGenerationEU ter ciljno usmerjene okrepitve dolgoročnega proračuna EU za obdobje 2021–2027.

Voditelji držav ali vlad EU so 21. julija 2020 dosegli politični dogovor o svežnju.

Evropski parlament in Svet sta 10. novembra 2020 dosegla dogovor o svežnju.

Države članice EU so se na zasedanju Evropskega sveta 10. decembra 2020 dogovorile, da bodo na ravni Sveta dokončno sprejele uredbo o večletnem finančnem okviru in sklep o virih lastnih sredstev.

Svet je 17. decembra 2020 odločil sprejeti naslednji dolgoročni proračun EU za obdobje 2021–2027. To je bil zadnji korak v postopku sprejemanja po glasovanju v Evropskem parlamentu 16. decembra, ko je uredbo o večletnem finančnem okviru podprla velika večina poslancev.

Evropski parlament in Svet sta 18. decembra 2020 dosegla dogovor o mehanizmu za okrevanje in odpornost, ki je ključni instrument pobude NextGenerationEU.

Pogajalski proces

Dokumenti

PrenesiPDF - 584.7 KB