Úvod

young girl jumping

NextGenerationEU je viac ako len plán obnovy. Je to príležitosť vyjsť z pandémie silnejší, transformovať naše hospodárstva, vytvárať príležitosti a pracovné miesta v takej Európe, v ktorej chceme žiť. Máme všetko na to, aby sme to dosiahli.

 

Máme víziu, máme plán a dohodli sme sa, že spoločne investujeme 806,9 miliardy eur*. 

 

Teraz nastal čas pustiť sa do práce, aby sa Európa stala ekologickejšou, digitálnejšou a odolnejšou.

 

*Tento údaj je v bežných cenách. V cenách roku 2018 to predstavuje 750 miliárd EUR.

Najväčší stimulačný balík v histórii

Dlhodobý rozpočet EÚ spolu s dočasným nástrojom NextGenerationEU (NGEU), ktorý je určený na podporu obnovy, predstavujú najväčší stimulačný balík, aký bol kedy v Európe financovaný. Po pandémii COVID-19 sa Európa prebudúva vďaka celkovej sume 2,018 bilióna EUR v bežných cenách*. Nová Európa bude zelenšia, digitálnejšia a odolnejšia.

Finančné prostriedky sa využívajú na riešenie najdôležitejších výziev Európy a na podporu tých, ktorí potrebujú pomoc. Po ruskej invázii na Ukrajinu sa mobilizoval rozpočet EÚ s cieľom poskytnúť núdzovú pomoc a podporu na Ukrajine a v krajinách EÚ a zmierniť humanitárne dôsledky vojny.

*1,8 bilióna EUR v cenách roku 2018

Fakty a čísla týkajúce sa VFR 2021 – 2027 a nástroja NextGenerationEU

Hlavné prvky balíka

Viac ako 50 % dlhodobého rozpočtu a nástroja NextGenerationEU podporuje modernizáciu, napríklad formou:

microscope výskumu a inovácií, a to prostredníctvom programu Horizont Európa;
investment icon spravodlivej klimatickej a digitálnej transformácie prostredníctvom Fondu na spravodlivú transformáciu a programu Digitálna Európa;
vaccine pripravenosti, obnovy a odolnosti prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, programu rescEU a nového zdravotníckeho programu EU4Health.

Balík sa okrem toho bude zameriavať na:

farm icon modernizáciu tradičných politík, ako je politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska politika, s cieľom maximalizovať ich prínos k prioritám Únie
globe icon boj proti zmene klímy, na ktorý je určených 30 % finančných prostriedkov EÚ, čo je doposiaľ najväčší podiel z európskeho rozpočtu
2 womens icon biodiverzitu a rodovú rovnosť

Kľúčové novinky:

 

Celkové rozpočtové prostriedky pridelené z viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 a nástroja NextGenerationEU podľa okruhov

  VFR NextGenerationEU
1. Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika 149,5 mld. EUR 11,5 mld. EUR
2. Súdržnosť, odolnosť a hodnoty 426,7 mld. EUR 776,5 mld. EUR
3. Prírodné zdroje a životné prostredie 401 mld. EUR 18,9 mld. EUR
4. Migrácia a riadenie hraníc 25,7 mld. EUR -
5. Bezpečnosť a obrana 14,9 mld. EUR -
6. Susedstvo a svet 110,6 mld. EUR -
7. Európska verejná správa 82,5 mld. EUR -
VFR SPOLU 1 210,9 mld. EUR 806,9 mld. EUR

Všetky sumy v EUR v bežných cenách. Zdroj: Európska komisia

NextGenerationEU

next generation eu logo

NextGenerationEU je dočasný nástroj obnovy vo výške viac ako 800 miliárd EUR, ktorý má pomôcť napraviť bezprostredné hospodárske a sociálne škody spôsobené pandémiou koronavírusu. Európa po pandémii ochorenia COVID-19 bude zelenšia, digitálnejšia, odolnejšia a lepšie pripravená na súčasné aj nadchádzajúce výzvy.

Kľúčovým prvkom nástroja NextGenerationEU je Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti – nástroj na poskytovanie grantov a úverov na podporu reforiem a investícií v členských štátoch EÚ v celkovej hodnote 723,8 miliardy EUR. Na získanie finančných prostriedkov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti musia členské štáty vypracovať plány obnovy a odolnosti, v ktorých uvedú, ako budú tieto finančné prostriedky investovať. Okrem toho musia splniť príslušné míľniky a ciele. Pred vykonaním platieb v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Komisia posúdi, či je plnenie jednotlivých míľnikov a cieľov uspokojivé.

Ak sa chcete oboznámiť s plánmi jednotlivých členských štátov EÚ a sledovať doterajšie úhrady, pozrite si interaktívnu hodnotiacu tabuľku obnovy a odolnosti.

Zvyšok finančných prostriedkov z nástroja NextGenerationEU sa vypláca členským štátom EÚ v rámci viacerých programov EÚ: Pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe (REACT-EU), Horizont Európa, Program InvestEU, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka alebo Fond na spravodlivú transformáciu (FST).

Po agresii Ruska na Ukrajine členské štáty EÚ mohli použiť niektoré z týchto finančných prostriedkov na riešenie potrieb utečencov prichádzajúcich na ich územia.

Rozčlenenie finančných prostriedkov nástroja NextGenerationEU

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti 723,8 mld. EUR
z toho úvery 385,8 mld. EUR
z toho granty 338,0 mld. EUR
React-EU 50,6 mld. EUR
Horizont Európa 5,4 mld. EUR
Program InvestEU 6,1 mld. EUR
Rozvoj vidieka 8,1 mld. EUR
Fond na spravodlivú transformáciu (FST) 10,9 mld. EUR
Kapacity rescEU 2 mld. EUR
SPOLU 806,9 mld. EUR

Všetky sumy v EUR v bežných cenách. Zdroj: Európska komisia

 

Národné alokácie

Zmyslom rozpočtu EÚ nie je a nikdy nebolo obdarúvanie či prijímanie. Všetky členské štáty majú prospech z toho, že sú súčasťou jednotného trhu a spoločne riešia spoločné výzvy. Finančné prostriedky EÚ, napríklad v rámci kohéznych fondov alebo programu Horizont Európa, smerujú do všetkých kútov EÚ.

V niektorých oblastiach politiky členské štáty dostali vopred stanovené sumy. Môžete si ich pozrieť tu.

Financovanie dlhodobého rozpočtu EÚ a nástroja NextGenerationEU

euro coin

Dlhodobý rozpočet EÚ sa bude naďalej financovať prostredníctvom týchto zdrojov príjmov rozpočtu EÚ:

  • clá
  • príspevky členských štátov na základe dane z pridanej hodnoty (DPH)
  • príspevky na základe hrubého národného dôchodku (HND)

Okrem toho sa od 1. januára 2021 zavedie nový vnútroštátny príspevok založený na nerecyklovanom odpade z plastových obalov ako zdroj príjmov rozpočtu EÚ.

 

Pôžičky na financovanie obnovy

Na financovanie nástroja NextGenerationEU si Európska komisia (v mene Európskej únie) požičiava na trhoch za výhodnejšie úrokové sadzby, než má väčšina členských štátov, a tieto prostriedky prerozdeľuje.

Európska komisia už pred nástrojom NextGenerationEU vydávala dlhopisy, napríklad na financovanie úverov pre členské štáty EÚ a tretie krajiny, vrátane až 100 miliárd EUR na program SURE na podporu pracovných miest a udržanie ľudí v práci počas pandémie COVID-19.

Európska únia do roku 2026 vyzbiera približne 800 miliárd EUR v bežných cenách na nástroj NextGenerationEU prostredníctvom diverzifikovanej stratégie financovania.

EÚ ako dlžník

Jasný plán na vytvorenie nových zdrojov príjmov, ktoré prispejú k splateniu úverov

V medziinštitucionálnej dohode z decembra 2021 sa Európsky parlament, Rada a Komisia dohodli, že budú pracovať na zavedení dostatočných nových vlastných zdrojov na pokrytie splátok nástroja NextGenerationEU.

Komisia preto v decembri 2021 navrhla tri nové zdroje príjmov do rozpočtu EÚ s cieľom pomôcť splácať grantovú časť nástroja NextGenerationEU. Tento návrh by prispel aj k financovaniu Sociálno-klimatického fondu, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa pri prechode na dekarbonizované hospodárstvo na nikoho nezabudlo.

Emissions trading Vlastný zdroj systému obchodovania s emisiami
Carbon border adjustment mechanism Vlastný zdroj mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach
reallocated profits Vlastný zdroj založený na prerozdelených ziskoch veľmi veľkých nadnárodných spoločností (na základe práce na úrovni OECD a G20)

Komisia spolupracuje s Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ v Rade na rýchlom schválení nových zdrojov príjmov.

Komisia navrhne druhý balík nových vlastných zdrojov do konca roka 2023.

Zdroje príjmov rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027

Nová generácia vlastných zdrojov EÚ

Príjemcovia pomoci

Rozpočet EÚ môže využívať každý. Vyhľadajte prebiehajúce a plánované výzvy na predkladanie návrhov, získajte informácie o postupoch a programoch financovania a podajte si online žiadosť.

Informácie o postupoch obstarávania a príležitostiach pre podnikateľov, ktorí majú záujem o zákazky Európskej komisie.

Súvislosti

Komisia 2. mája 2018 predložila návrh budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ

V reakcii na bezprecedentnú krízu spôsobenú koronavírusom Európska komisia 27. mája 2020 navrhla dočasný nástroj obnovy NextGenerationEU, ako aj adresné posilnenie dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027.

Politickú dohodu o tomto balíku dosiahli hlavy štátov alebo predsedovia vlád EÚ o takmer dva mesiace neskôr, 21. júla 2020.

Ku konečnému prijatiu Radou došlo 17. decembra 2020.

Proces rokovaní

Dokumenty

StiahnuťPDF - 584.7 KB