Najväčší stimulačný balík v histórii

Dlhodobý rozpočet EÚ spolu s dočasným nástrojom NextGenerationEU, ktorý je určený na podporu obnovy, bude predstavovať najväčší stimulačný balík, aký sa kedy financoval z rozpočtu EÚ. Prostredníctvom finančných prostriedkov v celkovej výške 1,8 bilióna EUR pomôže prebudovať Európu po pandémii ochorenia COVID-19. Nová Európa bude zelenšia, digitálnejšia a odolnejšia.

Nový dlhodobý rozpočet bude mať lepšie mechanizmy flexibility, čím sa zaručí, že bude schopný reagovať na nepredvídané potreby. Ide tak o rozpočet vhodný nielen pre dnešnú realitu, ale aj pre zajtrajšiu neistotu.

Európsky parlament 10. novembra 2020 uzavrel v Rade dohodu s krajinami EÚ o dlhodobom rozpočte EÚ a nástroji NextGenerationEU. Dohodou sa posilnia osobitné programy v rámci dlhodobého rozpočtu na roky 2021 – 2027 prostriedkami vo celkovej výške 15 miliárd EUR.

 

Hlavné prvky dohody

Viac ako 50 % z tejto sumy pôjde na podporu modernizácie formou politík, ktoré sa budú týkať:

microscope výskumu a inovácií, a to prostredníctvom programu Horizont Európa;
investment icon spravodlivej klimatickej a digitálnej transformácie prostredníctvom Fondu na spravodlivú transformáciu a programu Digitálna Európa;
vaccine pripravenosti, obnovy a odolnosti prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, programu rescEU a nového zdravotníckeho programu EU4Health.

Balík sa okrem toho bude zameriavať na:

farm icon tradičné politiky, ako napríklad politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska politika, na zaistenie stability a modernizáciu
globe icon boj proti zmene klímy, na ktorý je určených 30 % finančných prostriedkov EÚ, čo je doposiaľ najväčší podiel z európskeho rozpočtu
2 womens icon biodiverzitu a rodovú rovnosť

 

Viacročný finančný rámec 2021 – 2027
celkové pridelené rozpočtové prostriedky podľa okruhov*

  VFR NextGenerationEU SPOLU
1. Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika 132,8 mld. EUR 10,6 mld. EUR 143,4 mld. EUR
2. Súdržnosť, odolnosť a hodnoty 377,8 mld. EUR 721,9 mld. EUR 1 099,7 mld. EUR
3. Prírodné zdroje a životné prostredie 356,4 mld. EUR 17,5 mld. EUR 373,9 mld. EUR
4. Migrácia a riadenie hraníc 22,7 mld. EUR - 22,7 mld. EUR
5. Bezpečnosť a obrana 13,2 mld. EUR - 13,2 mld. EUR
6. Susedstvo a svet 98,4 mld. EUR - 98,4 mld. EUR
7. Európska verejná správa 73,1 mld. EUR - 73,1 mld. EUR
VFR SPOLU 1 074,3 mld. EUR 750 mld. EUR 1 824,3 mld. EUR

Zdroj: Európska komisia

* Sumy zahŕňajú cielené posilnenie desiatich programov v celkovej výške 15 miliárd EUR v porovnaní s dohodou zo dňa 21. júla 2020. Podporené programy sú Horizont Európa, Erasmus+, EU4Health, Fond pre integrované riadenie hraníc, Práva a hodnoty, Kreatívna Európa, InvestEU, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Humanitárna pomoc.

 

NextGenerationEU

NextGenerationEU je dočasný nástroj obnovy vo výške 750 miliárd EUR, ktorý umožní Komisii získať finančné prostriedky na kapitálovom trhu. Nástroj pomôže napraviť bezprostredné hospodárske a sociálne škody spôsobené pandémiou koronavírusu. Európa po pandémii ochorenia COVID-19 bude zelenšia, digitálnejšia, odolnejšia a lepšie pripravená na súčasné aj nadchádzajúce výzvy.

 • Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti: hlavný prvok nástroja NextGenerationEU, z ktorého sa poskytujú úvery a granty vo výške 672,5 miliardy EUR na podporu reforiem a investícií realizovaných krajinami EÚ. Cieľom je zmierniť hospodársky a sociálny vplyv pandémie koronavírusu a dosiahnuť, aby boli európske hospodárstva a spoločnosti udržateľnejšie, odolnejšie a lepšie pripravené na výzvy a príležitosti, ktoré prináša zelená a digitálna transformácia. Členské štáty v súčasnosti pripravujú plány podpory obnovy a odolnosti s cieľom získať prístup k finančným prostriedkom z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
 • Pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe (REACT-EU) Nástroj NextGenerationEU zahŕňa aj 47,5 miliardy EUR na iniciatívu REACT-EU. Ide o novú iniciatívu, ktorá predstavuje ďalšiu fázu a rozšírenie reakcie na krízu a opatrení na nápravu dôsledkov tejto krízy realizovaných prostredníctvom Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus a Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus plus. Prispeje k zelenej, digitálnej a odolnej obnove hospodárstva. Finančné prostriedky budú sprístupnené na:
  Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR),
  Európsky sociálny fond (ESF),
  Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD).
  Tieto dodatočné finančné prostriedky sa poskytnú v rokoch 2021 – 2022 z programu NextGenerationEU a v roku 2020 prostredníctvom cielenej revízie súčasného finančného rámca.
 • Nástroj NextGenerationEU takisto prinesie dodatočné finančné prostriedky do ďalších európskych programov alebo fondov, ako sú program Horizont 2020, iniciatíva InvestEU, Fond pre rozvoj vidieka alebo Fond na spravodlivú transformáciu (FST).

Rozčlenenie finančných prostriedkov nástroja NextGenerationEU

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti 672,5 mld. EUR
z toho úvery 360 miliárd EUR
312,5 miliardy EUR
React-EU 47,5 mld. EUR
Horizont Európa 5 mld. EUR
Program InvestEU 5,6 mld. EUR
Rozvoj vidieka 7,5 mld. EUR
Fond na spravodlivú transformáciu (FST) 10 mld. EUR
Kapacity rescEU 1,9 mld. EUR
SPOLU 750 mld. EUR

Zdroj: Závery Európskej rady z 21. júla 2020.

 

V číslach

 

Údaje o nástroji NextGenerationEU podľa jednotlivých krajín EÚ

Údaje o VFR podľa jednotlivých krajín EÚ

Financovanie dlhodobého rozpočtu EÚ a nástroja NextGenerationEU

Dlhodobý rozpočet EÚ sa bude financovať zo zdrojov EÚ.

Európska únia si peniaze na účely financovania nástroja NextGenerationEU požičia na trhoch za výhodnejšie náklady než mnohé členské štáty a tieto prostriedky prerozdelí.

Aby si Komisia mohla začať vypožičiavať, Rada musí prijať rozhodnutie o vlastných zdrojoch, ktoré musia ratifikovať národné parlamenty členských štátov.

Jasný plán na vytvorenie nových zdrojov príjmov, ktoré prispejú k splateniu úverov

Komisia do júna 2021 predloží návrhy týkajúce sa zdrojov príjmov súvisiacich s:

icon with trees mechanizmom kompenzácie uhlíka na hraniciach,
digital screen digitálnou daňou,
connected dots systémom EÚ na obchodovanie s emisiami.

Komisia do júna 2024 navrhne nové zdroje príjmov, medzi ktoré patrí:

piled coins daň z finančných transakcií,
investment icon finančný príspevok súvisiaci s podnikovým sektorom,
board nový spoločný základ dane z príjmov právnických osôb.

Ďalšie kroky

Nariadenie o VFR a medziinštitucionálna dohoda, ktoré boli schválené 10. novembra 2020, sa teraz musia formálne prijať v Európskom parlamente a Rade v rámci ich príslušných úloh a postupov.

Súbežne s tým musí pokračovať práca na konečnom prijatí všetkých ostatných prvkov balíka, napríklad odvetvových právnych predpisov a rozhodnutia o vlastných zdrojoch.

Rozhodnutie o vlastných zdrojoch, ktoré Komisii umožní požičať si peniaze na účely financovania nástroja NextGenerationEU, musia ratifikovať všetky krajiny EÚ v súlade s ich ústavnými požiadavkami.

Príjemcovia pomoci

Rozpočet EÚ môže využívať každý. Vyhľadajte prebiehajúce a plánované výzvy na predkladanie návrhov, získajte informácie o postupoch a programoch financovania a podajte si online žiadosť.

Informácie o postupoch obstarávania a príležitostiach pre podnikateľov, ktorí majú záujem o zákazky Európskej komisie.

Súvislosti

Komisia 2. mája 2018 predložila svoj návrh budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ. Po tomto rámcovom návrhu okamžite nasledovali legislatívne návrhy týkajúce sa 37 sektorových programov (napr. v oblasti súdržnosti, poľnohospodárstva, programov Erasmus, Horizont Európa atď.). Od roku 2018 do začiatku roka 2020 Komisia úzko spolupracovala s rotujúcimi predsedníctvami Rady aj s Európskym parlamentom, aby rokovania napredovali.

V reakcii na bezprecedentnú krízu spôsobenú koronavírusom Európska komisia 27. mája 2020 navrhla dočasný nástroj obnovy NextGenerationEU v objeme 750 miliárd EUR, ako aj adresné posilnenie dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027.

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád EÚ dosiahli historickú dohodu o balíku 21. júla 2020. Európsky parlament a Rada, za účasti Európskej komisie, odvtedy uskutočnili na túto tému až 11 trojstranných politických dialógov s cieľom doladiť konečné parametre dohody.

Dokumenty

StiahnuťPDF - 584.7 KB