Úvod

young girl jumping

NextGenerationEU je viac ako len plán obnovy. Je to príležitosť vyjsť z pandémie silnejší, transformovať naše hospodárstva, vytvárať príležitosti a pracovné miesta v takej Európe, v ktorej chceme žiť. Máme všetko na to, aby sme to dosiahli.

 

Máme víziu, máme plán a dohodli sme sa, že spoločne investujeme 806,9 miliardy eur*. 

 

Teraz nastal čas pustiť sa do práce, aby sa Európa stala ekologickejšou, digitálnejšou a odolnejšou.

 

*Tento údaj je v bežných cenách. V cenách roku 2018 to predstavuje 750 miliárd EUR.

Najväčší stimulačný balík v histórii

Dlhodobý rozpočet EÚ spolu s dočasným nástrojom NextGenerationEU (NGEU), ktorý je určený na podporu obnovy, bude predstavovať najväčší stimulačný balík, aký bol kedy v Európe financovaný. Po pandémii COVID-19 sa Európa prebuduje vďaka celkovej sume 2,018 bilióna EUR v bežných cenách. Nová Európa bude zelenšia, digitálnejšia a odolnejšia.

Nový dlhodobý rozpočet bude mať lepšie mechanizmy flexibility, čím sa zaručí, že bude schopný reagovať na nepredvídané potreby. Ide tak o rozpočet vhodný nielen pre dnešnú realitu, ale aj pre zajtrajšiu neistotu.

Posledná etapa prijímania budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ nastala 17. decembra 2020.

*1,8 bilióna EUR v cenách roku 2018

Fakty a čísla týkajúce sa VFR 2021 – 2017 a nástroja NextGenerationEU

Hlavné prvky dohody

Viac ako 50 % z tejto sumy pôjde na podporu modernizácie, ktoré sa budú týkať:

microscope výskumu a inovácií, a to prostredníctvom programu Horizont Európa;
investment icon spravodlivej klimatickej a digitálnej transformácie prostredníctvom Fondu na spravodlivú transformáciu a programu Digitálna Európa;
vaccine pripravenosti, obnovy a odolnosti prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, programu rescEU a nového zdravotníckeho programu EU4Health.

Balík sa okrem toho bude zameriavať na:

farm icon modernizáciu tradičných politík, ako je politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska politika, s cieľom maximalizovať ich prínos k prioritám Únie
globe icon boj proti zmene klímy, na ktorý je určených 30 % finančných prostriedkov EÚ, čo je doposiaľ najväčší podiel z európskeho rozpočtu
2 womens icon biodiverzitu a rodovú rovnosť

Kľúčové novinky:

 

Celkové rozpočtové prostriedky pridelené z viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 a nástroja NextGenerationEU podľa okruhov

  VFR NextGenerationEU
1. Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika 149,5 mld. EUR 11,5 mld. EUR
2. Súdržnosť, odolnosť a hodnoty 426,7 mld. EUR 776,5 mld. EUR
3. Prírodné zdroje a životné prostredie 401 mld. EUR 18,9 mld. EUR
4. Migrácia a riadenie hraníc 25,7 mld. EUR -
5. Bezpečnosť a obrana 14,9 mld. EUR -
6. Susedstvo a svet 110,6 mld. EUR -
7. Európska verejná správa 82,5 mld. EUR -
VFR SPOLU 1 210,9 mld. EUR 806,9 mld. EUR

Všetky sumy v mld. EUR v bežných cenách. Zdroj: Európska komisia

NextGenerationEU

next generation eu logo

NextGenerationEU je dočasný nástroj obnovy vo výške viac ako 800 miliárd EUR, ktorý má pomôcť napraviť bezprostredné hospodárske a sociálne škody spôsobené pandémiou koronavírusu. Európa po pandémii ochorenia COVID-19 bude zelenšia, digitálnejšia, odolnejšia a lepšie pripravená na súčasné aj nadchádzajúce výzvy.

 • Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti: hlavný prvok nástroja NextGenerationEU, z ktorého sa poskytujú úvery a granty vo výške 723,8 miliardy EUR na podporu reforiem a investícií realizovaných krajinami EÚ. Cieľom je zmierniť hospodársky a sociálny vplyv pandémie koronavírusu a dosiahnuť, aby boli európske hospodárstva a spoločnosti udržateľnejšie, odolnejšie a lepšie pripravené na výzvy a príležitosti, ktoré prináša zelená a digitálna transformácia. Členské štáty v súčasnosti pripravujú plány podpory obnovy a odolnosti s cieľom získať prístup k finančným prostriedkom z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
 • Pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe (REACT-EU) Nástroj NextGenerationEU zahŕňa aj 50,6 miliardy EUR na iniciatívu REACT-EU. Ide o novú iniciatívu, ktorá predstavuje ďalšiu fázu a rozšírenie reakcie na krízu a opatrení na nápravu dôsledkov tejto krízy realizovaných prostredníctvom Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus a Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus plus. Prispeje k zelenej, digitálnej a odolnej obnove hospodárstva. Finančné prostriedky budú dostupné pre:
  Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR),
  Európsky sociálny fond (ESF),
  Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD).
  Tieto dodatočné finančné prostriedky sa poskytnú v rokoch 2021 – 2022.
 • Nástroj NextGenerationEU takisto prinesie dodatočné finančné prostriedky do ďalších európskych programov alebo fondov, ako sú program Horizont 2020, iniciatíva InvestEU, Fond pre rozvoj vidieka alebo Fond na spravodlivú transformáciu (FST).

Rozčlenenie finančných prostriedkov nástroja NextGenerationEU

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti 723,8 mld. EUR
z toho úvery 385,8 mld. EUR
z toho granty 338,0 mld. EUR
React-EU 50,6 mld. EUR
Horizont Európa 5,4 mld. EUR
Program InvestEU 6,1 mld. EUR
Rozvoj vidieka 8,1 mld. EUR
Fond na spravodlivú transformáciu (FST) 10,9 mld. EUR
Kapacity rescEU 2 mld. EUR
SPOLU 806,9 mld. EUR

Všetky sumy v EUR v bežných cenách. Zdroj: Európska komisia

 

V číslach

Údaje o nástroji NextGenerationEU podľa jednotlivých krajín EÚ

Údaje o VFR podľa jednotlivých krajín EÚ

Financovanie dlhodobého rozpočtu EÚ a nástroja NextGenerationEU

euro coin

Dlhodobý rozpočet EÚ sa bude naďalej financovať prostredníctvom týchto zdrojov príjmov rozpočtu EÚ:

 • clá
 • príspevky členských štátov na základe dane z pridanej hodnoty (DPH)
 • príspevky na základe hrubého národného dôchodku (HND)

Okrem toho sa od 1. januára 2021 zavedie nový vnútroštátny príspevok založený na nerecyklovanom odpade z plastových obalov ako zdroj príjmov rozpočtu EÚ.

 

Pôžičky na financovanie obnovy

Na financovania nástroja NextGenerationEU si Komisia (v mene Európskej únie) požičia na trhoch za výhodnejšie úrokové sadzby, než majú mnohé členské štáty, a tieto prostriedky prerozdelí.

Európska komisia už vydáva dlhopisy na financovanie úverov pre EÚ a tretie krajiny v rámci štyroch programov, a to vrátane 100 miliárd EUR pre program SURE na záchranu a udržanie pracovných miest.

S cieľom získať za čo najlepších podmienok približne 800 miliárd EUR v bežných cenách do roku 2026 pre nástroj NextGenerationEU – čo predstavuje 5 % HDP EÚ – využije Komisia diverzifikovanú stratégiu financovania.

Jasný plán na vytvorenie nových zdrojov príjmov, ktoré prispejú k splateniu úverov

V decembri 2021 Komisia navrhla tri nové zdroje príjmov do rozpočtu EÚ s cieľom pomôcť splácať grantovú časť nástroja NextGenerationEU a prispieť k financovaniu Sociálno-klimatického fondu s cieľom zabezpečiť, aby sa pri prechode na dekarbonizované hospodárstvo na nikoho nezabudlo.

 

Emissions trading
Carbon border adjustment mechanism Vlastný zdroj mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach
reallocated profits Vlastný zdroj založený na prerozdelených ziskoch veľmi veľkých nadnárodných spoločností

 

 

 

Komisia bude teraz spolupracovať s Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ v Rade na rýchlom schválení nových zdrojov príjmov.

 

 

 

Komisia navrhne dodatočné nové vlastné zdroje do konca roka 2023.

 

 

 

Zdroje príjmov rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027

 

 

 

Nová generácia vlastných zdrojov EÚ

 

 

 

Ďalšie kroky

 

 

 

Európska komisia začala prideľovať prostriedky na základe nasledujúceho viacročného finančného rámca (dlhoročného rozpočtu EÚ) od 1. januára 2021 po tom, čo Európsky parlament a Rada prijali príslušné sektorové právne predpisy, ako aj rozpočet na rok 2021.

 

 

 

Dňa 31. mája 2021 všetky členské štáty v súlade s ústavnými požiadavkami ratifikovali rozhodnutie o vlastných zdrojoch. Komisia teraz môže financovať obnovu v rámci nástroja NextGenerationEU. Komisia 15. júna 2021 získala v rámci prvej transakcie NextGenerationEU 20 miliárd EUR.

 

 

 

Príjemcovia pomoci

 

 

 

Rozpočet EÚ môže využívať každý. Vyhľadajte prebiehajúce a plánované výzvy na predkladanie návrhov, získajte informácie o postupoch a programoch financovania a podajte si online žiadosť.

 

 

 

Informácie o postupoch obstarávania a príležitostiach pre podnikateľov, ktorí majú záujem o zákazky Európskej komisie.

 

 

 

Súvislosti

 

 

 

Komisia 2. mája 2018 predložila návrh budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ. Po tomto rámcovom návrhu okamžite nasledovali legislatívne návrhy týkajúce sa 37 sektorových programov (napr. v oblasti súdržnosti, poľnohospodárstva, programov Erasmus, Horizont Európa atď.). Od roku 2018 do začiatku roka 2020 Komisia úzko spolupracovala s rotujúcimi predsedníctvami Rady aj s Európskym parlamentom, aby rokovania napredovali.

 

 

 

V reakcii na bezprecedentnú krízu spôsobenú koronavírusom Európska komisia 27. mája 2020 navrhla dočasný nástroj obnovy NextGenerationEU, ako aj adresné posilnenie dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027.

 

 

 

Politickú dohodu o tomto balíku dosiahli hlavy štátov alebo predsedovia vlád EÚ 21. júla 2020.

 

 

 

Európsky parlament a Rada dosiahli dohodu o tomto balíku 10. novembra 2020.

 

 

 

Členské štáty EÚ sa na zasadnutí Európskej rady 10. decembra 2020 dohodli na finalizácii prijatia nariadenia o VFR a rozhodnutia o vlastných zdrojoch na úrovni Rady.

 

 

 

Rada 17. decembra 2020 rozhodla o prijatí budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie 2021 – 2027. Toto bol posledný krok v procese prijímania po hlasovaní v Európskom parlamente 16. decembra, ktorý veľkou väčšinou schválil nariadenie o VFR.

 

 

 

Európsky parlament a Rada dosiahli 18. decembra 2020 dohodu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, ktorý tvorí samotnú podstatu nástroja NextGenerationEU.

 

 

 

Proces rokovaní

 

 

 

Dokumenty

StiahnuťPDF - 584.7 KB