Wprowadzenie

young girl jumping

Oto NextGenerationEU. To więcej niż plan odbudowy. To jedyna w swoim rodzaju szansa na wyjście z pandemii z większą siłą, transformację naszych gospodarek, tworzenie możliwości i miejsc pracy w Europie, w jakiej chcemy żyć. Mamy wszystko, by to osiągnąć.

 

Mamy wizję, mamy plan i uzgodniliśmy, że wspólnie zainwestujemy 806,9* mld euro. 

 

Już czas zacząć działać, by Europa była bardziej ekologiczna, bardziej cyfrowa i odporniejsza.

 

*Liczba podana w cenach bieżących. Odpowiada 750 miliardom euro w cenach z 2018 r.

Największy w historii pakiet środków na rzecz ożywienia gospodarki

Długoterminowy budżet UE w połączeniu z NextGenerationEU (NGEU), tymczasowym instrumentem pobudzającym ożywienie gospodarki, to największy pakiet środków, jaki został dotychczas sfinansowany w Europie. Wynosząca łącznie kwota 2,018 bln euro w cenach bieżących* posłuży odbudowie Europy po pandemii COVID-19. Nowa Europa będzie bardziej przyjazna dla środowiska, bardziej cyfrowa i odporniejsza na kryzysy.

Nowy wieloletni budżet będzie dysponował lepszymi mechanizmami elastyczności, dzięki którym będziemy w stanie zaspokoić nieprzewidziane potrzeby. Jest to budżet dostosowany nie tylko do obecnych realiów, ale również uwzględnia niepewne sytuacje w przyszłości.

Ostatni etap negocjacji w sprawie długoterminowego budżetu UE zakończył się 17 grudnia 2020 r.

*1,8 bln EUR w cenach z 2018 r.

Fakty i liczby dotyczące WRF na lata 2021–2027 i NextGenerationEU

Najważniejsze elementy porozumienia

Ponad 50 proc. wspomnianej kwoty zostanie przeznaczone na modernizację między innymi poprzez:

microscope badania naukowe i innowacje z wykorzystaniem programu „Horyzont Europa”
investment icon sprawiedliwą transformację klimatyczną i cyfrową z wykorzystaniem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i programu „Cyfrowa Europa”
vaccine gotowość, odbudowę i odporność na kryzysy, finansowane za pomocą Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, rescEU i nowego programu działań w dziedzinie zdrowia – UE dla zdrowia

Poza tym w pakiecie uwzględniono

farm icon modernizację realizowanych od dawna polityk, takich jak polityka spójności i wspólna polityka rolna, aby zmaksymalizować ich wkład w realizację priorytetów Unii
globe icon walkę ze zmianą klimatu – 30 proc. środków unijnych, czyli dotychczas największy odsetek na ten cel w europejskim budżecie
2 womens icon ochronę różnorodności biologicznej i równouprawnienie płci

Główne nowości

 

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i NextGenerationEU – całkowite przydziały środków według działu

  WRF NextGenerationEU
1. Jednolity rynek, innowacje i technologie cyfrowe 149,5 mld EUR 11,5 mld EUR
2. Spójność, odporność i wartości 426,7 mld EUR 776,5 mld EUR
3. Zasoby naturalne i środowisko 401 mld EUR 18,9 mld EUR
4. Migracja i zarządzanie granicami 25,7 mld EUR -
5. Bezpieczeństwo i obrona 14,9 mld EUR -
6. Kraje sąsiadujące i reszta świata 110,6 mld EUR -
7. Europejska administracja publiczna 82,5 mld EUR -
RAZEM WRF 1 210,9 mld EUR 806,9 mld EUR

Wszystkie kwoty przedstawiono w EUR, w cenach bieżących. Źródło: Komisja Europejska

NextGenerationEU

next generation eu logo

NextGenerationEU to tymczasowy instrument odbudowy gospodarczej o wartości ponad 800 mld euro, który ma pomóc naprawić bezpośrednie szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa. Europa po pandemii COVID-19 stanie się bardziej przyjazna dla środowiska, bardziej cyfrowa, odporniejsza i lepiej przygotowana na obecne i przyszłe wyzwania.

Środki z NextGenerationEU

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) 723,8 mld EUR
z tego pożyczki 385,8 mld EUR
z tego dotacje 338,0 mld EUR
ReactEU 50,6 mld EUR
Horyzont Europa 5,4 mld EUR
InvestEU 6,1 mld EUR
Rozwój obszarów wiejskich 8,1 mld EUR
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) 10,9 mld EUR
RescEU 2 mld EUR
RAZEM 806,9 mld EUR

Wszystkie kwoty przedstawiono w EUR, w cenach bieżących. Źródło: Komisja Europejska

 

Liczby

NextGenerationEU według kraju UE

WRF według kraju UE

Finansowanie długoterminowego budżetu UE i NextGenerationEU

euro coin

Długoterminowy budżet UE będzie nadal finansowany z dotychczasowych źródeł dochodów w budżecie UE, jakimi są:

  • cła
  • wkłady państw członkowskich oparte na podatku od wartości dodanej (VAT)
  • wkłady oparte na dochodzie narodowym brutto (DNB).

Z kolei od 1 stycznia 2021 r. wprowadzone zostanie nowe źródło dochodów budżetu UE, czyli wkład krajowy oparty na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi.

 

Zaciąganie pożyczek na sfinansowanie odbudowy

Aby sfinansować NextGenerationEU, Komisja Europejska – w imieniu Unii Europejskiej – zaciągnie pożyczki na rynkach kapitałowych, na warunkach bardziej korzystnych od tych, które mogłoby uzyskać wiele spośród państw członkowskich. Następnie Komisja dokona redystrybucji tych kwot.

Komisja Europejska już emituje obligacje w celu sfinansowania pożyczek dla krajów UE i państw trzecich w ramach czterech programów, w tym do 100 mld euro na rzecz programu SURE na ochronę miejsc pracy i utrzymanie zatrudnienia.

Komisja wykorzysta strategię zdywersyfikowanego finansowania, aby do 2026 r. pozyskać ok. 800 mld euro w cenach bieżących (5 proc. PKB UE) na rzecz NextGenerationEU, na jak najkorzystniejszych warunkach.

Jasny harmonogram wprowadzania nowych źródeł dochodów w celu ułatwienia spłaty pożyczek

W grudniu 2021 r. Komisja zaproponowała trzy nowe źródła dochodów do budżetu UE. Ma to pomóc w spłacie dotacji NextGenerationEU i wnieść wkład w finansowanie Społecznego Funduszu Klimatycznego. Chodzi o zagwarantowanie, by przejście na gospodarkę niskoemisyjną nie pozostawiło nikogo samemu sobie.

Emissions trading Zasoby własne oparte na unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji
Carbon border adjustment mechanism Zasoby własne oparte na mechanizmie dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2
reallocated profits Zasoby własne oparte na realokowanych zyskach wielkich przedsiębiorstw wielonarodowych

Komisja we współpracy z Parlamentem Europejskim i krajami członkowskimi zgromadzonymi w Radzie dopilnuje, by nowe źródła zasobów zostały jak najszybciej zatwierdzone.

Do końca 2023 r. Komisja zaproponuje dodatkowe nowe zasoby własne.

Źródła dochodów do budżetu UE na lata 2021–2027

Kolejna generacja zasobów własnych UE

Dalsze działania

Komisja Europejska rozpocznie przydzielanie środków z kolejnych wieloletnich ram finansowych (długoterminowego budżetu UE) 1 stycznia 2021 r., po przyjęciu odpowiednich przepisów sektorowych oraz rocznego budżetu na 2021 r. przez Parlament Europejski i Radę.

31 maja 2021 r. wszystkie państwa członkowskie ratyfikowały – zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi – decyzję w sprawie zasobów własnych. Komisja może teraz finansować odbudowę w ramach NextGenerationEU. 15 czerwca 2021 r. Komisja pozyskała 20 mld euro w ramach pierwszej transakcji instrumentu NextGenerationEU.

Beneficjenci

Każdy może zostać beneficjentem środków z budżetu UE. Wyszukaj aktualne i planowane zaproszenia do składania wniosków o finansowanie. Przejrzyj informacje o programach finansowania i przyznawaniu środków i złóż wniosek online.

Dowiedz się, jak przebiega procedura przetargowa i jakich zamówień udziela Komisja Europejska.

Kontekst

2 maja 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący kolejnego długoterminowego budżetu UE. Krótko po wniosku dotyczącym ram finansowych przedłożono wnioski ustawodawcze dotyczące 37 programów sektorowych m.in. w takich dziedzinach jak polityka spójności i polityka rolna, a także wnioski dotyczące takich programów jak Erasmus, „Horyzont Europa”. W okresie od 2018 r. do początku 2020 r. Komisja ściśle współpracowała z rotacyjną prezydencją Rady oraz z Parlamentem Europejskim, aby zapewnić postęp w negocjacjach.

27 maja 2020 r., w reakcji na bezprecedensowy kryzys spowodowany koronawirusem, Komisja Europejska zaproponowała tymczasowe narzędzie służące odbudowie gospodarki – NextGenerationEU, a także zwiększenie środków w długoterminowym budżecie UE na lata 2021–2027, z przeznaczeniem na określone cele.

21 lipca 2020 r. szefowie państw lub rządów UE osiągnęli polityczne porozumienie w sprawie tego pakietu.

10 listopada 2020 r. Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie pakietu.

10 grudnia 2020 r. państwa członkowskie UE w Radzie Europejskiej na szczeblu Rady zgodziły się na przyjęcie rozporządzenia w sprawie WRF oraz decyzji w sprawie zasobów własnych.

17 grudnia 2020 r. Rada postanowiła przyjąć kolejny długoterminowy budżet UE na lata 2021–2027. Był to ostatni etap procesu zatwierdzania budżetu. Poprzedziło go głosowanie 16 grudnia, kiedy to Parlament Europejski zatwierdził rozporządzenie w sprawie WRF znaczącą większością głosów.

18 grudnia 2020 r. Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, który jest kluczowym mechanizmem NextGenerationEU.

Proces negocjacji

Dokumenty

PobierzPDF - 584.7 KB