Uvod

young girl jumping

Ovo je NextGenerationEU. To je više od plana oporavka. To je jedinstvena prilika da iz pandemije izađemo jači, preobrazimo naša gospodarstva, stvorimo prilike i radna mjesta u Europi u kakvoj želimo živjeti. Imamo sve što nam je potrebno da bi to ostvarili.

 

Imamo viziju, plan i dogovor da ćemo zajedno uložiti 806,9 milijardi EUR. 

 

Došlo je vrijeme da započnemo s radom kako bi Europa postala zelenija, digitalnija i otpornija.

 

*Ovaj je iznos naveden prema tekućim cijenama. To je 750 milijardi EUR u cijenama iz 2018.

Najveći paket poticaja u povijesti

Dugoročni proračun EU-a i inicijativa NextGenerationEU – privremeni instrument za poticanje oporavka – najveći je paket poticaja ikad financiran u Europi. Za obnovu Europe nakon COVID-a 19 izdvojeno je 2,018 bilijuna EUR (u tekućim cijenama). Bit će to zelenija, digitalnija i otpornija Europa.

Poboljšani mehanizmi fleksibilnosti u dugoročnom proračunu omogućit će reagiranje u nepredviđenim situacijama. To znači da je proračun prilagođen ne samo situaciji u kojoj se nalazimo, nego i nesigurnoj budućnosti.

Posljednji korak u donošenju sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a postignut je 17. prosinca 2020.

* 1,8 bilijuna EUR u cijenama iz 2018.

Činjenice i brojke VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. i instrumenta NextGenerationEU

Glavni elementi dogovora

Više od 50 % tog iznosa bit će namijenjeno modernizaciji, primjerice putem:

microscope istraživanja i inovacija u okviru programa Obzor Europa
investment icon pravedne klimatske i digitalne tranzicije u okviru Fonda za pravednu tranziciju i programa Digitalna Europa te
vaccine pripravnosti, oporavka i otpornosti u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, sustava rescEU i novog zdravstvenog programa „EU za zdravlje”.

U paketu je posebna pozornost posvećena

farm icon modernizaciji tradicionalnih politika kao što su kohezijska i zajednička poljoprivredna politika kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri povećao njihov doprinos prioritetima Unije
globe icon borbi protiv klimatskih promjena, u koju će se uložiti 30 % Unijinih sredstava, dosad najveći udio u proračunu EU-a
2 womens icon zaštiti bioraznolikosti i rodnoj ravnopravnosti.

Glavne novosti

 

Ukupna dodijeljena sredstva po naslovu* iz višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. i instrumenta NextGenerationEU

  VFO NextGenerationEU
1. Jedinstveno tržište, inovacije i digitalno gospodarstvo 149,5 milijardi EUR 11,5 milijardi EUR
2. Kohezija, otpornost i vrijednosti 426,7 milijardi EUR 776,5 milijardi EUR
3. Prirodni resursi i okoliš 401 milijarda EUR 18,9 milijardi EUR
4. Migracije i upravljanje granicama 25,7 milijardi EUR -
5. Sigurnost i obrana 14,9 milijardi EUR -
6. Susjedstvo i svijet 110,6 milijardi EUR -
7. Europska javna uprava 82,5 milijardi EUR -
UKUPNO VFO 1210,9 milijardi EUR 806,9 milijardi EUR

Svi iznosi izraženi su u milijardama eura, u tekućim cijenama. Izvor: Europska komisija

NextGenerationEU

next generation eu logo

NextGenerationEU instrument je privremenog oporavka u vrijednosti većoj od 800 milijardi EUR za otklanjanje neposredne gospodarske i socijalne štete uzrokovane pandemijom koronavirusa. Europa će nakon pandemije biti zelenija, digitalnija, otpornija i spremnija za postojeće i buduće izazove.

 • Mehanizam za oporavak i otpornost: središnji je dio instrumenta NextGenerationEU, a obuhvaća zajmove i bespovratna sredstva u vrijednosti od 723,8 milijardi EUR namijenjene podupiranju reformi i ulaganja koje poduzimaju države članice EU-a. Cilj je ublažiti gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa i učiniti europska gospodarstva i društva održivijima, otpornijima i spremnijima za izazove i prilike koje donose zelena i digitalna tranzicija. Države članice pripremaju planove za oporavak i otpornost kako bi mogle povući sredstva u okviru tog mehanizma.
 • Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja (REACT-EU): NextGenerationEU uključuje i 50,6 milijardi EUR za REACT-EU. Riječ je o novoj inicijativi kojom se nastavljaju i proširuju mjere za odgovor na krizu i oporavak od krize koje se provode u okviru Investicijske inicijative kao odgovora na koronavirus i Investicijske inicijative plus kao odgovora na koronavirus. Pridonijet će zelenom, digitalnom i stabilnom oporavku gospodarstva. Sredstva će biti dostupna za
  Europski fond za regionalni razvoj
  Europski socijalni fond (ESF)
  Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)
  Ta dodatna sredstva isplaćivat će se 2021. i 2022.
 • Putem instrumenta NextGenerationEU pružit će se dodatna financijska sredstva i drugim europskim programima i fondovima, kao što su Obzor 2020., InvestEU, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Fond za pravednu tranziciju.

Dodjela sredstava u okviru instrumenta NextGenerationEU

Mehanizam za oporavak i otpornost 723,8 milijardi EUR
od čega zajmovi 385,8 milijardi EUR
od čega bespovratna sredstva 338,0 milijardi EUR
ReactEU 50,6 milijardi EUR
Obzor Europa 5,4 milijarde EUR
InvestEU 6,1 milijarda EUR
Ruralni razvoj 8,1 milijarda EUR
Fond za pravednu tranziciju 10,9 milijardi EUR
RescEU 2 milijarde EUR
UKUPNO 806,9 milijardi EUR

Svi iznosi izraženi su u eurima, u tekućim cijenama. Izvor: Europska komisija

 

Iznosi

Iznosi za NextGenerationEU po državi

Iznosi za VFO po državi

Financiranje dugoročnog proračuna EU-a i instrumenta NextGenerationEU

euro coin

Dugoročni proračun EU-a i dalje će se financirati iz poznatih izvora prihoda proračuna EU-a:

 • carinskih pristojbi
 • doprinosa država članica koji se temelje na porezu na dodanu vrijednost (PDV)
 • doprinosa koji se temelje na bruto nacionalnom dohotku (BND).

Osim toga, od 1. siječnja 2021. kao izvor prihoda proračuna EU-a uvest će se novi nacionalni doprinos na temelju nerecikliranog plastičnog ambalažnog otpada.

 

Financiranje oporavka zaduživanjem

Za financiranje instrumenta za oporavak NextGenerationEU Europska komisija će – u ime Europske unije – novac pozajmljivati na tržištima uz povoljnije kamatne stope od onih koje bi mogle dobiti mnoge države članice.

Europska komisija već izdaje obveznice za financiranje zajmova EU-u i trećim zemljama u okviru četiriju programa, uključujući do 100 milijardi EUR za program SURE za pomoć u očuvanju radnih mjesta.

Kako bi po najboljim financijskim uvjetima do 2026. prikupila oko 800 milijardi EUR u tekućim cijenama za instrument NextGenerationEU – 5 % EU-ova BDP-a – Komisija će primjenjivati diversificiranu strategiju financiranja.

Jasan plan za nove izvore prihoda radi otplate pozajmljivanja

Komisija je u prosincu 2021. the Commission predložila tri nova izvora prihoda za proračun EU-a kako bi pomogla u otplati bespovratnih sredstava u okviru instrumenta NextGenerationEU i doprinijela financiranju Socijalnog fonda za klimatsku politiku, čiji je cilj osigurati da pri prelasku na dekarbonizirano gospodarstvo nitko ne bude zapostavljen.

Emissions trading Vlastita sredstva koja se temelje na sustavu za trgovanje emisijama
Carbon border adjustment mechanism Vlastita sredstva koja se temelje na mehanizmu za prilagodbu ugljika na granicama
reallocated profits Vlastita sredstva koja se temelje na preraspodijeljenoj dobiti vrlo velikih multinacionalnih društava

Komisija će s Europskim parlamentom i državama članicama EU-a u Vijeću sada raditi na brzom odobravanju novih izvora prihoda.

Do kraja 2023. predložit će dodatna nova vlastita sredstva.

Izvori prihoda proračuna EU-a za razdoblje 2021. – 2027

Sljedeća generacija vlastitih sredstava EU-a

Daljnji koraci

Europska komisija počela je od 1. siječnja 2021. dodjeljivati sredstva u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira (dugogodišnjeg proračuna EU-a) nakon što Europski parlament i Vijeće donesu relevantna sektorska pravila te godišnji proračun za 2021.

Odluka o vlastitim sredstvima ratificirana je 31. svibnja 2021.u svim državama članicama u skladu s njihovim ustavnim zahtjevima. Komisija sad može u okviru instrumenta NextGenerationEU početi financirati oporavak. Komisija je 15. lipnja 2021. u prvoj transakciji u okviru instrumenta NextGenerationEU prikupila 20 milijardi EUR.

Korisnici

Svi mogu imati koristi od proračuna EU-a. Možete pretraživati otvorene i buduće pozive na podnošenje prijedloga za financiranje, informacije o postupcima i programima financiranja te podnijeti zahtjev putem interneta.

Više o postupku nadmetanja te poslovanju s Europskom komisijom

Kontekst

Komisija je 2. svibnja 2018. iznijela prijedlog sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a. Nakon okvirnog prijedloga odmah su uslijedili zakonodavni prijedlozi za 37 sektorskih programa (npr. kohezija, poljoprivreda, Erasmus, Obzor Europa itd.). Kako bi se ubrzali pregovori, Komisija je od 2018. do početka 2020. blisko surađivala s rotirajućim predsjedništvima Vijeća i s Europskim parlamentom.

Kao odgovor na dosad nezabilježenu krizu uzrokovanu koronavirusom Europska komisija predložila je 27. svibnja 2020. privremeni instrument za oporavak NextGenerationEU te ciljana povećanja dugoročnog proračuna EU-a za razdoblje 2021. – 2027.

Šefovi država ili vlada EU-a postigli su 21. srpnja 2020. politički dogovor o paketu.

Europski parlament i Vijeće postigli su dogovor o paketu 10. studenoga 2020.

Države članice EU-a postigle su 10. prosinca 2020. u Europskom vijeću dogovor o dovršetku donošenja Uredbe o VFO-u i Odluke o vlastitim sredstvima na razini Vijeća.

Vijeće je 17. prosinca 2020. odlučilo donijeti sljedeći dugoročni proračun EU-a za razdoblje 2021. – 2027. Taj posljednji korak u postupku donošenja uslijedio je nakon glasovanja u Europskom parlamentu 16. prosinca, koji je velikom većinom podržao Uredbu o VFO-u.

Europski parlament i Vijeće postigli su 18. prosinca 2020. dogovor o Mehanizmu za oporavak i otpornost, ključnoj sastavnici instrumenta NextGenerationEU.

Pregovori

Dokumenti

PreuzimanjePDF - 584.7 KB