Uvod

young girl jumping

Ovo je NextGenerationEU. To je više od plana oporavka. To je jedinstvena prilika da iz pandemije izađemo jači, preobrazimo naša gospodarstva, stvorimo prilike i radna mjesta u Europi u kakvoj želimo živjeti. Imamo sve što nam je potrebno da bi to ostvarili.

Imamo viziju, plan i dogovor da ćemo zajedno uložiti 750 milijardi EUR. 

Došlo je vrijeme da započnemo s radom kako bi Europa postala zelenija, digitalnija i otpornija.

Najveći paket poticaja u povijesti

Dugoročni proračun EU-a i inicijativa NextGenerationEU – privremeni instrument za poticanje oporavka – najveći je paket poticaja koji je ikad financiran u Europi. Taj paket, vrijedan ukupno 1,8 bilijuna EUR, pomoći će u ponovnoj izgradnji zelenije, digitalnije i otpornije Europe nakon pandemije.

Poboljšani mehanizmi fleksibilnosti u dugoročnom proračunu omogućit će reagiranje u nepredviđenim situacijama. To znači da je proračun prilagođen ne samo situaciji u kojoj se nalazimo, nego i nesigurnoj budućnosti.

Posljednji korak u donošenju sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a postignut je 17. prosinca 2020.

Činjenice i brojke VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. i instrumenta NextGenerationEU

Glavni elementi dogovora

Više od 50 % tog iznosa bit će namijenjeno modernizaciji, primjerice putem:

microscope istraživanja i inovacija u okviru programa Obzor Europa
investment icon pravedne klimatske i digitalne tranzicije u okviru Fonda za pravednu tranziciju i programa Digitalna Europa te
vaccine pripravnosti, oporavka i otpornosti u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, sustava rescEU i novog zdravstvenog programa „EU za zdravlje”.

U paketu je posebna pozornost posvećena

farm icon modernizaciji tradicionalnih politika kao što su kohezijska i zajednička poljoprivredna politika kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri povećao njihov doprinos prioritetima Unije
globe icon borbi protiv klimatskih promjena, u koju će se uložiti 30 % Unijinih sredstava, dosad najveći udio u proračunu EU-a
2 womens icon zaštiti bioraznolikosti i rodnoj ravnopravnosti.

Glavne novosti

 

Višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027.
ukupna dodijeljena sredstva po naslovu*

  VFO NextGenerationEU UKUPNO
1. Jedinstveno tržište, inovacije i digitalno gospodarstvo 132,8 milijardi EUR 10,6 milijardi EUR 143,4 milijarde EUR
2. Kohezija, otpornost i vrijednosti 377,8 milijardi EUR 721,9 milijardi EUR 1099,7 milijardi EUR
3. Prirodni resursi i okoliš 356,4 milijarde EUR 17,5 milijardi EUR 373,9 milijardi EUR
4. Migracije i upravljanje granicama 22,7 milijardi EUR - 22,7 milijardi EUR
5. Sigurnost i obrana 13,2 milijarde EUR - 13,2 milijarde EUR
6. Susjedstvo i svijet 98,4 milijarde EUR - 98,4 milijarde EUR
7. Europska javna uprava 73,1 milijarda EUR - 73,1 milijarda EUR
UKUPNO VFO 1074,3 milijarde EUR 750 milijardi EUR 1824,3 milijarde EUR

Svi iznosi u milijardama eura, u stalnim cijenama iz 2018. Izvor: Europska komisija

* Navedeni iznosi uključuju ciljano povećanje sredstava za deset programa u iznosu od 15 milijardi EUR u usporedbi sa sporazumom od 21. srpnja 2020. To su: Obzor Europa, Erasmus+, EU za zdravlje, Fond za integrirano upravljanje granicama, Prava i vrijednosti, Kreativna Europa, InvestEU, Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, instrument za humanitarnu pomoć.

 

NextGenerationEU

next generation eu logo

NextGenerationEU instrument je privremenog oporavka u vrijednosti od 750 milijardi EUR za otklanjanje neposredne gospodarske i socijalne štete uzrokovane pandemijom koronavirusa. Europa će nakon pandemije biti zelenija, digitalnija, otpornija i spremnija za postojeće i buduće izazove.

 • Mehanizam za oporavak i otpornost: okosnica instrumenta NextGenerationEU; u okviru njega dostupno je 672,5 milijardi EUR zajmova i bespovratnih sredstava za potporu reformama i ulaganjima država članica EU-a. Cilj je ublažiti gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa i učiniti europska gospodarstva i društva održivijima, otpornijima i spremnijima za izazove i prilike koje donose zelena i digitalna tranzicija. Države članice pripremaju planove za oporavak i otpornost kako bi mogle povući sredstva u okviru tog mehanizma.
 • Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja (REACT-EU): NextGenerationEU uključuje i 47,5 milijardi EUR za REACT-EU. Riječ je o novoj inicijativi kojom se nastavljaju i proširuju mjere za odgovor na krizu i oporavak od krize koje se provode u okviru Investicijske inicijative kao odgovora na koronavirus i Investicijske inicijative plus kao odgovora na koronavirus. Pridonijet će zelenom, digitalnom i stabilnom oporavku gospodarstva. Sredstva će biti dostupna za
  Europski fond za regionalni razvoj
  Europski socijalni fond (ESF)
  Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)
  Ta dodatna sredstva isplaćivat će se 2021. i 2022.
 • Putem instrumenta NextGenerationEU pružit će se dodatna financijska sredstva i drugim europskim programima i fondovima, kao što su Obzor 2020., InvestEU, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Fond za pravednu tranziciju.

Dodjela sredstava u okviru instrumenta NextGenerationEU

Mehanizam za oporavak i otpornost 672,5 milijardi EUR
od čega zajmovi 360 milijardi EUR
od čega bespovratna sredstva 312,5 milijardi EUR
ReactEU 47,5 milijardi EUR
Obzor Europa 5 milijardi EUR
InvestEU 5,6 milijardi EUR
Ruralni razvoj 7,5 milijardi EUR
Fond za pravednu tranziciju 10 milijardi EUR
RescEU 1,9 milijardi EUR
UKUPNO 750 milijardi EUR

Izvor: Zaključci Europskog vijeća od 21. srpnja 2020.

 

Iznosi

Iznosi za NextGenerationEU po državi

Iznosi za VFO po državi

Financiranje dugoročnog proračuna EU-a i instrumenta NextGenerationEU

euro coin

Dugoročni proračun EU-a i dalje će se financirati iz poznatih izvora prihoda proračuna EU-a:

 • carinskih pristojbi
 • doprinosa država članica koji se temelje na porezu na dodanu vrijednost (PDV)
 • doprinosa koji se temelje na bruto nacionalnom dohotku (BND).

Osim toga, od 1. siječnja 2021. kao izvor prihoda proračuna EU-a uvest će se novi nacionalni doprinos na temelju nerecikliranog plastičnog ambalažnog otpada.

 

Financiranje oporavka zaduživanjem

Za financiranje instrumenta za oporavak NextGenerationEU Europska komisija će – u ime Europske unije – novac pozajmljivati na tržištima uz povoljnije kamatne stope od onih koje bi mogle dobiti mnoge države članice.

Europska komisija već izdaje obveznice za financiranje zajmova EU-u i trećim zemljama u okviru četiriju programa, uključujući do 100 milijardi EUR za program SURE za pomoć u očuvanju radnih mjesta.

Kako bi po najboljim financijskim uvjetima do 2026. prikupila oko 800 milijardi EUR u tekućim cijenama za instrument NextGenerationEU – 5 % EU-ova BDP-a – Komisija će primjenjivati diversificiranu strategiju financiranja.

Jasan plan za nove izvore prihoda radi otplate pozajmljivanja

Komisija će do lipnja 2021. iznijeti prijedloge za izvore prihoda povezane s:

icon with trees mehanizmom za graničnu prilagodbu emisija ugljika
digital screen digitalnim nametom
connected dots sustavom EU-a za trgovanje emisijama.

Do lipnja 2024. Komisija će predložiti nove izvore prihoda, kao što su:

piled coins porez na financijske transakcije
investment icon financijski doprinos povezan s korporativnim sektorom
board nova zajednička osnovica poreza na dobit.

Izvori prihoda proračuna EU-a za razdoblje 2021. – 2027

Novi potencijalni izvori prihoda

Daljnji koraci

Europska komisija počela je od 1. siječnja 2021. dodjeljivati sredstva u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira (dugogodišnjeg proračuna EU-a) nakon što Europski parlament i Vijeće donesu relevantna sektorska pravila te godišnji proračun za 2021.

Odluka o vlastitim sredstvima ratificirana je 31. svibnja 2021.u svim državama članicama u skladu s njihovim ustavnim zahtjevima. Komisija se sada može početi zaduživati u okviru instrumenta NextGenerationEU kako bi financirala oporavak.

Korisnici

Svi mogu imati koristi od proračuna EU-a. Možete pretraživati otvorene i buduće pozive na podnošenje prijedloga za financiranje, informacije o postupcima i programima financiranja te podnijeti zahtjev putem interneta.

Više o postupku nadmetanja te poslovanju s Europskom komisijom

Kontekst

Komisija je 2. svibnja 2018. iznijela prijedlog sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a. Nakon okvirnog prijedloga odmah su uslijedili zakonodavni prijedlozi za 37 sektorskih programa (npr. kohezija, poljoprivreda, Erasmus, Obzor Europa itd.). Kako bi se ubrzali pregovori, Komisija je od 2018. do početka 2020. blisko surađivala s rotirajućim predsjedništvima Vijeća i s Europskim parlamentom.

Kao odgovor na dosad nezabilježenu krizu uzrokovanu koronavirusom Europska komisija predložila je 27. svibnja 2020. privremeni instrument za oporavak NextGenerationEU u iznosu od 750 milijardi EUR te ciljana povećanja dugoročnog proračuna EU-a za razdoblje 2021. – 2027.

Šefovi država ili vlada EU-a postigli su 21. srpnja 2020. politički dogovor o paketu.

Europski parlament i Vijeće postigli su dogovor o paketu 10. studenoga 2020.

Države članice EU-a postigle su 10. prosinca 2020. u Europskom vijeću dogovor o dovršetku donošenja Uredbe o VFO-u i Odluke o vlastitim sredstvima na razini Vijeća.

Vijeće je 17. prosinca 2020. odlučilo donijeti sljedeći dugoročni proračun EU-a za razdoblje 2021. – 2027. Taj posljednji korak u postupku donošenja uslijedio je nakon glasovanja u Europskom parlamentu 16. prosinca, koji je velikom većinom podržao Uredbu o VFO-u.

Europski parlament i Vijeće postigli su 18. prosinca 2020. dogovor o Mehanizmu za oporavak i otpornost, ključnoj sastavnici instrumenta NextGenerationEU.

Pregovori

Dokumenti

PreuzimanjePDF - 584.7 KB