Johdanto

young girl jumping

EU on palaamassa raiteilleen, ja sen vetojuhtana on NextGenerationEU. Se on muutakin kuin elvytyssuunnitelma. NextGenerationEU on ainutkertainen tilaisuutemme nousta pandemiasta entistä vahvempana, uudistaa taloutemme ja luoda Eurooppaan lisää mahdollisuuksia ja työpaikkoja. Nyt ja tuleville sukupolville. Onnistumiseen on kaikki edellytykset.

 

Meillä on yhteinen visio, suunnitelma ja rahoitus – yhteensä 806,9 miljardia euroa*. 

 

Nyt on aika toimia. Tehdään yhdessä Euroopasta vihreämpi, digitaalisempi ja kestävämpi.

 

* Laskettuna nykyhinnoin. Vuoden 2018 hintoina määrä vastaa 750 miljardia euroa.

Suurin koskaan rahoitettu elvytyspaketti

EU:n pitkän aikavälin talousarvio ja NextGenerationEU (NGEU), elpymisen vauhdittamiseen tarkoitettu väliaikainen rahoitusväline, muodostavat yhdessä suurimman Euroopassa koskaan rahoitetun elvytyspaketin. Covid-19-pandemian jälkeisen Euroopan jälleenrakentamiseen käytetään yhteensä 2,018 biljoonaa euroa. Tuloksena on vihreämpi, digitaalisempi ja selviytymiskykyisempi Eurooppa.

Uudessa pitkän aikavälin talousarviossa on aiempaa enemmän joustomekanismeja, joilla varmistetaan sen kyky vastata ennakoimattomiin tarpeisiin. Näin talousarvio soveltuu tämänhetkisten tarpeiden ohella myös huomisen haasteisiin.

EU:n seuraava pitkän aikavälin talousarvio hyväksyttiin lopullisesti 17.12.2020.

* 1,8 biljoonaa euroa vuoden 2018 hintoina.

Tietoa monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja NextGenerationEU-välineestä

Sopimuksen pääkohdat

Yli 50 prosenttia rahoituksesta osoitetaan nykyaikaistamiseen esimerkiksi seuraavin keinoin:

microscope edistetään tutkimusta ja innovointia Horisontti Eurooppa -ohjelman avulla
investment icon tuetaan oikeudenmukaista vihreää ja digitaalista siirtymää oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kautta
vaccine tuetaan varautumista, elvyttämistä ja palautumista elpymis- ja palautumistukivälineen, rescEU-välineen ja terveysalan uuden EU4Health-ohjelman kautta

Lisäksi paketissa kiinnitetään huomiota seuraaviin:

farm icon perinteisten politiikkojen, kuten koheesiopolitiikan ja yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen, jotta niiden vaikutus unionin prioriteetteihin olisi mahdollisimman suuri
globe icon ilmastonmuutoksen torjunta, johon käytetään 30 prosenttia EU:n talousarviovaroista, eli suurempi osuus kuin koskaan ennen
2 womens icon luonnon monimuotoisuuden suojelu ja sukupuolten tasa-arvo.

Keskeiset uudistukset

 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 ja NextGenerationEU:n kokonaismäärärahat otsakkeittain

  Monivuotinen rahoituskehys NextGenerationEU
1. Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalitalous 149,5 mrd. € 11,5 mrd. €
2. Koheesio, palautumiskyky ja arvot 426,7 mrd. € 776,5 mrd. €
3. Luonnonvarat ja ympäristö 401 mrd. € 18,9 mrd. €
4. Muuttoliike ja rajaturvallisuus 25,7 mrd. € -
5. Turvallisuus ja puolustus 14,9 mrd. € -
6. Naapurialueet ja maailma 110,6 mrd. € -
7. EU:n yleinen hallinto 82,5 mrd. € -
Monivuotinen rahoituskehys yhteensä: 1 210,9 mrd. € 806,9 mrd. €

Luvut euroina (laskettuna nykyhinnoin). Lähde: Euroopan komissio

NextGenerationEU

next generation eu logo

NextGenerationEU on yli 800 miljardin euron väliaikainen elpymisväline, jolla autetaan korjaamaan koronaviruspandemian aiheuttamia välittömiä taloudellisia ja sosiaalisia vahinkoja. Covid-19-pandemian jälkeinen Eurooppa on entistä vihreämpi, digitaalisempi ja kestävämpi ja kykenee vastaamaan paremmin nykyisiin ja tuleviin haasteisiin.

 • Elpymis- ja palautumistukiväline: NextGenerationEU-välineen pääosan muodostavat 723,8 miljardin euron lainat ja avustukset, joilla tuetaan EU-maiden toteuttamia uudistuksia ja investointeja. Tavoitteena on lieventää koronaviruspandemian taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia ja tehdä EU:n talouksista kestävämpiä, selviytymiskykyisempiä ja paremmin valmistautuneita vihreän ja digitaalisen siirtymän haasteisiin. Jäsenmaat laativat parhaillaan elpymis- ja palautumissuunnitelmiaan, joiden perusteella ne voivat saada varoja elpymis- ja palautumistukivälineestä.
 • Koheesiota tukeva elpymisapu ja Euroopan alueet (REACT-EU): NextGenerationEU sisältää myös 50,6 miljardia euroa REACT-EU-aloitetta varten. Se on uusi aloite, jolla jatketaan ja laajennetaan koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevan investointialoitteen (CRII) ja sen täydennetyn version (CRII+) kautta toteutettuja kriisitoimenpiteitä ja kriisin seurausten korjaustoimenpiteitä. Sen avulla tuetaan vihreää, digitaalista ja palautumiskykyä edistävää talouden elpymistä. Varat osoitetaan seuraaviin rahastoihin:
  - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  - Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  - vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD)
  Nämä lisävarat myönnetään vuosina 2021–2022.
 • NextGenerationEU tuo lisärahoitusta myös muihin EU:n ohjelmiin tai rahastoihin, kuten Horisontti 2020 -ohjelmaan, InvestEU-ohjelmaan, maaseuturahastoon ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon (JTF).

NextGenerationEU:n määrärahojen jakautuminen

Elpymis- ja palautumistukiväline 723,8 mrd. €
Lainojen osuus kokonaismäärästä 385,8 mrd.
Avustusten osuus 338,0 mrd.
ReactEU 50,6 mrd. €
Horisontti Eurooppa 5,4 mrd. €
InvestEU 6,1 mrd. €
Maaseudun kehittäminen 8,1 mrd. €
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) 10,9 mrd. €
RescEU 2 mrd. €
YHTEENSÄ 806,9 mrd. €

Luvut euroina (laskettuna nykyhinnoin). Lähde: Euroopan komissio

 

Numerotietoa

NextGenerationEU – määrärahat ja avustukset maittain

Monivuotisen rahoituskehyksen määrät maittain

EU:n monivuotisen rahoituskehyksen ja NextGenerationEU:n rahoittaminen

euro coin

EU:n pitkän aikavälin talousarvio rahoitetaan jatkossakin EU:n talousarvion tunnetuista tulolähteistä:

 • tullimaksuista saatavat varat
 • arvonlisäveroon perustuvat jäsenmaiden maksuosuudet (alv-varat)
 • bruttokansantuloon perustuvat jäsenmaiden maksuosuudet (BKTL-varat).

Lisäksi 1.1.2021 alkaen EU:n talousarvio saa uuden tulolähteen kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvasta kansallisesta rahoitusosuudesta.

 

Lainanotto elpymisen rahoittamiseksi

Euroopan komissio, joka toimii Euroopan unionin puolesta, ottaa NextGenerationEU-elpymisvälineen rahoittamiseksi lainaa markkinoilta. Se saa lainaa edullisemmin ehdoin kuin monet jäsenmaat, ja se jakaa lainaamansa varat edelleen.

Euroopan komissio on jo laskenut liikkeeseen joukkolainoja neljän välineen kautta rahoittaakseen lainoja, joita myönnetään EU-maille ja EU:n ulkopuolisille maille. Esimerkiksi SURE-tukivälinettä varten komissio ottaa lainaa enimmillään 100 miljardia euroa työpaikkojen säilyttämiseksi.

Komissio ottaa käyttöön monipuolisen varainhankintastrategian, jonka avulla on tarkoitus hankkia noin 800 miljardin euron rahoitus NextGenerationEU-elpymisvälinettä varten vuoteen 2026 mennessä parhain mahdollisin rahoitusehdoin (5 % suhteessa EU:n BKT:hen).

Uusia tulolähteitä lainojen takaisin maksamisen tueksi

Komissio ehdotti joulukuussa 2021 kolmea uutta tulolähdettä EU:n talousarvioon. Niillä tuetaan NextGenerationEU-välineestä myönnettyjen avustusten takaisin maksamista ja rahoitetaan sosiaalista ilmastorahastoa. Rahastolla pyritään varmistamaan, siirtyminen kohti vähähiilistä taloutta tapahtuu kaikkien kannalta tasapuolisesti.

Emissions trading Päästökauppajärjestelmään perustuvat omat varat
Carbon border adjustment mechanism Hiilirajamekanismiin perustuvat omat varat
reallocated profits Erittäin suurten monikansallisten yritysten voittojen uudelleenkohdentamiseen perustuvat omat varat

Komissio pyrkii nyt yhdessä Euroopan parlamentin ja EU-maiden kanssa saamaan uusille tulolähteille mahdollisimman pikaisen hyväksynnän.

Komissio tulee ehdottamaan uusia omia varoja vuoden 2023 loppuun mennessä.

EU:n talousarvion 2021–2027 tulolähteet

EU:n omien varojen seuraava sukupolvi

Seuraavat toimet

Euroopan komissio on aloittanut seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen (EU:n pitkän aikavälin talousarvio) sisältyvien varojen sitomisen 1.1.2021, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet alakohtaisen lainsäädännön sekä vuoden 2021 talousarvion.

Lisäksi kaikki jäsenmaat ovat ratifioineet 31.5.2021 omia varoja koskevan päätöksen valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että komissio voi rahoittaa elpymistoimia NextGenerationEU-välineestä. Komissio keräsi 15.6.2021 ensimmäisessä NextGenerationEU-transaktiossaan 20 miljardia euroa.

Tuensaajat

EU:n talousarvio hyödyttää kaikkia. Meneillään olevat ja tulevat ehdotuspyynnöt, rahoitusohjelmat ja -menettelyt löytyvät verkosta, jossa voi myös hakea rahoitusta.

Euroopan komission hankinnat ja tarjouskilpailut sekä muut julkiset hankinnat

Tausta

Komissio esitti ehdotuksensa EU:n seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi 2.5.2018. Rahoituskehystä koskevan ehdotuksen ohella komissio esitti säädösehdotukset, jotka koskivat 37:ää alakohtaista ohjelmaa (mm. koheesio, maatalous, Erasmus ja Horisontti Eurooppa). Komissio on vuodesta 2018 vuoden 2020 alkuun tehnyt tiiviisti yhteistyötä neuvoston vaihtuvien puheenjohtajamaiden ja Euroopan parlamentin kanssa neuvottelujen edistämiseksi.

Komissio ehdotti 27.5.2020 koronaviruskriisin johdosta väliaikaista NextGenerationEU-elpymisvälinettä sekä kohdennettuja lisäyksiä EU:n vuosien 2021–2027 rahoituskehykseen.

EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet pääsivät poliittiseen sopimukseen paketista 21.7.2020.

Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät yhteisymmärryksen paketista 10.11.2020.

EU:n neuvostossa kokoontuneet jäsenmaat sopivat 10.12.2020, että monivuotista rahoituskehystä koskeva asetus ja omia varoja koskeva päätös hyväksytään neuvoston tasolla.

Neuvosto päätti 17.12. 2020 hyväksyä EU:n seuraavan pitkän aikavälin talousarvion vuosiksi 2021–2027. Tämä oli viimeinen vaihe hyväksymisprosessissa sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti äänesti 16.12.2020 monivuotista rahoituskehystä koskevasta asetuksesta, joka hyväksyttiin huomattavalla enemmistöllä.

Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät 18.12.2020 yhteisymmärrykseen elpymis- ja palautumistukivälineestä, joka on NextGenerationEU-välineen keskeinen osa.

Neuvotteluprosessi

Asiakirjat

LataaPDF - 584.7 KB