Suurin koskaan rahoitettu elvytyspaketti

EU:n pitkän aikavälin talousarvio ja Next Generation EU, joka on elpymisen vauhdittamiseen tarkoitettu väliaikainen rahoitusväline, muodostavat yhdessä suurimman EU:n budjetista koskaan rahoitetun elvytyspaketin. Tämän yhteensä 1,8 biljoonan euron paketin avulla rakennetaan covid-19-pandemian jälkeistä Eurooppaa, josta on määrä tulla entistä vihreämpi, digitaalisempi ja selviytymiskykyisempi.

Uudessa pitkän aikavälin talousarviossa on aiempaa enemmän joustomekanismeja, joilla varmistetaan sen kyky vastata ennakoimattomiin tarpeisiin. Näin talousarvio soveltuu tämänhetkisten tarpeiden ohella myös huomisen haasteisiin.

EU:n seuraavan pitkän aikavälin talousarvion hyväksymisen viimeinen vaihe saavutettiin 17.12.2020.

 

Sopimuksen pääkohdat

Yli 50 prosenttia rahoituksesta osoitetaan nykyaikaistamiseen seuraavin keinoin:

microscope tutkimus ja innovointi Horisontti Eurooppa -ohjelman avulla
investment icon oikeudenmukainen vihreä siirtymä ja digitaalinen siirtymä oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kautta
vaccine varautuminen, elvyttäminen ja palautuminen elpymis- ja palautumistukivälineen, rescEU-välineen ja terveysalan uuden EU4Health-ohjelman kautta

Lisäksi paketissa kiinnitetään huomiota seuraaviin:

farm icon nykyaikaistetaan perinteisiä politiikkoja, kuten koheesiopolitiikkaa ja yhteistä maatalouspolitiikkaa, jotta niiden vaikutus unionin prioriteetteihin olisi mahdollisimman suuri
globe icon ilmastonmuutoksen torjunta, johon käytetään 30 prosenttia EU:n talousarviovaroista, eli suurempi osuus kuin koskaan ennen
2 womens icon luonnon monimuotoisuuden suojelu ja sukupuolten tasa-arvo.

Keskeiset uudistukset

 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027
kokonaismäärärahat otsakkeittain*

  Monivuotinen rahoituskehys Next Generation EU YHTEENSÄ
1. Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalitalous 132,8 mrd. € 10,6 mrd. € 143.4 mrd. €
2. Koheesio, palautumiskyky ja arvot 377,8 mrd. € 721,9 mrd. € 1 099,7 mrd. €
3. Luonnonvarat ja ympäristö 356,4 mrd. € 17,5 mrd. € 373.9 mrd. €
4. Muuttoliike ja rajaturvallisuus 22,7 mrd. € 22,7 mrd. €
5. Turvallisuus ja puolustus 13,2 mrd. € 13,2 mrd. €
6. Naapurialueet ja maailma 98,4 mrd. € 98,4 mrd. €
7. EU:n yleinen hallinto 73,1 mrd. € 73,1 mrd. €
Monivuotinen rahoituskehys yhteensä: 1 074,3 mrd. € 750 mrd. € 1 824,3 mrd. €

Luvut miljardeina euroina (vuoden 2018 hintoina). Lähde: Euroopan komissio

* Määriin sisältyvät kymmeneen ohjelmaan lisätyt kohdennetut 15 miljardin euron määrärahat verrattuna 21.7.2020 tehtyyn sopimukseen. Ohjelmat ovat Horisontti Eurooppa -ohjelma, Erasmus+ -ohjelma, EU4Health-ohjelma, yhdennetyn rajaturvallisuuden rahasto, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma, Luova Eurooppa -ohjelma, InvestEU-ohjelma, Euroopan raja- ja merivartiovirasto ja humanitaarisen avun ohjelma.

 

Next Generation EU

recovery plan

Next Generation EU on 750 miljardin euron väliaikainen elpymisväline, jolla autetaan koronaviruspandemian aiheuttamien välittömien taloudellisten ja sosiaalisten vahinkojen korjaamisessa. Covid-19-pandemian jälkeinen Eurooppa on entistä vihreämpi, digitaalisempi ja kestävämpi ja kykenee vastaamaan paremmin nykyisiin ja tuleviin haasteisiin.

 • Elpymis- ja palautumistukiväline: Next Generation EU -välineen pääosan muodostavat 672, 5 miljardin euron lainat ja avustukset, joilla tuetaan EU-maiden toteuttamia uudistuksia ja investointeja. Tavoitteena on lieventää koronaviruspandemian taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia ja tehdä EU:n talouksista kestävämpiä, selviytymiskykyisempiä ja paremmin valmistautuneita vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen haasteisiin. Jäsenmaat laativat parhaillaan elpymis- ja palautumissuunnitelmiaan, joiden perusteella ne voivat saada varoja elpymis- ja palautumistukivälineestä.
 • Koheesiota tukeva elpymisapu ja Euroopan alueet (REACT-EU): Next Generation EU sisältää myös 47,5 miljardia euroa REACT-EU-aloitetta varten. Se on uusi aloite, jolla jatketaan ja laajennetaan koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevan investointialoitteen (CRII) ja sen täydennetyn version (CRII+) kautta toteutettuja kriisitoimenpiteitä ja kriisiin seurausten korjaustoimenpiteitä. Sen avulla edistetään vihreää, digitaalista ja palautumiskykyä edistävää talouden elpymistä. Varat osoitetaan seuraaviin rahastoihin:
  Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD)
  Nämä lisävarat myönnetään vuosina 2021–2022 Next Generation EU -välineestä. Vuotta 2020 varten tarkistetaan kohdennetusti nykyistä rahoituskehystä.
 • Next Generation EU tuo lisärahoitusta myös muihin EU:n ohjelmiin tai rahastoihin, kuten Horisontti 2020 -ohjelmaan, InvestEU-ohjelmaan, maaseuturahastoon ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon (JTF).

Next Generation EU:n määrärahojen jakautuminen

Elpymis- ja palautumistukiväline 672,5 mrd. €
Lainojen osuus kokonaismäärästä 360 mrd.
Avustusten osuus 312,5 mrd.
ReactEU 47.5 mrd. €
Horisontti Eurooppa 5 mrd. €
InvestEU 5,6 mrd. €
Maaseudun kehittäminen 7,5 mrd. €
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) 10 mrd. €
RescEU 1,9 mrd. €
YHTEENSÄ 750 mrd. €

Lähde: Eurooppa-neuvoston päätelmät, 21.7.2020.

 

Numerotietoa

Next Generation EU – määrärahat ja avustukset maittain

Monivuotisen rahoituskehyksen määrät maittain

EU:n monivuotisen rahoituskehyksen ja Next Generation EU:n rahoittaminen

euro coin

EU:n pitkän aikavälin talousarvio rahoitetaan jatkossakin EU:n talousarvion tunnetuista tulolähteistä:

 • tullimaksuista saatavat varat
 • arvonlisäveroon perustuvat jäsenmaiden maksuosuudet (alv-varat)
 • bruttokansantuloon perustuvat jäsenmaiden maksuosuudet (BKTL-varat).

Lisäksi 1.1.2021 alkaen otetaan käyttöön kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuva uusi kansallinen rahoitusosuus EU:n talousarvion tulonlähteenä.

 

EU saa elpymisen rahoittamiseksi lainaa markkinoilta edullisemmin ehdoin kuin monet jäsenmaat, ja se jakaa lainaamansa varat edelleen. Jotta komissio voi aloittaa lainanoton, kaikkien jäsenmaiden on ratifioitava uusi omia varoja koskeva päätös valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti.

Selkeä etenemissuunnitelma uusien tulonlähteiden käyttöön ottamiseksi, jotta lainaksi otetut varat voidaan maksaa takaisin

Komissio aikoo esittää kesäkuuhun 2021 mennessä tulonlähteitä koskevia ehdotuksia seuraavista aiheista:

icon with trees hiilidioksidipäästöjen tullimekanismi
digital screen digitaalivero
connected dots EU:n päästökauppajärjestelmä.

Komissio aikoo ehdottaa kesäkuuhun 2024 mennessä uusia tulolähteitä, joita ovat mm.

piled coins finanssitransaktiovero
investment icon yrityssektoriin liittyvä rahoitusosuus
board uusi yhteinen yhteisöveropohja.

EU:n talousarvion 2021–2027 tulolähteet

Mahdolliset uudet tulolähteet

Seuraavat toimet

Euroopan komissio aloittaa seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen (EU:n pitkän aikavälin talousarvio) sisältyvien varojen sitomisen 1.1.2021, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet alakohtaisen lainsäädännön sekä vuoden 2021 talousarvion.

Jotta komissio voi aloittaa lainanoton Next Generation EU -välineen puitteissa ja siten käynnistää välineen toiminnan, kaikkien jäsenmaiden on vielä ratifioitava uusi omia varoja koskeva päätös valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti.

Komissio luottaa siihen, että jäsenmaat ovat sitoutuneet toimimaan mahdollisimman pian, kaikkien EU-kansalaisten hyväksi.

Tuensaajat

Kuka tahansa voi saada rahoitusta EU:n talousarviosta. Meneillään olevat ja tulevat ehdotuspyynnöt, rahoitusohjelmat ja -menettelyt löytyvät verkosta, jossa voi myös hakea rahoitusta.

Euroopan komission hankinnat ja tarjouskilpailut sekä muut julkiset hankinnat

Tausta

Komissio esitti ehdotuksensa EU:n seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi 2.5.2018. Rahoituskehystä koskevan ehdotuksen ohella komissio esitti säädösehdotukset, jotka koskivat 37:ää alakohtaista ohjelmaa (mm. koheesio, maatalous, Erasmus ja Horisontti Eurooppa). Komissio on vuodesta 2018 vuoden 2020 alkuun tehnyt tiiviisti yhteistyötä neuvoston vaihtuvien puheenjohtajamaiden ja Euroopan parlamentin kanssa neuvottelujen edistämiseksi.

Koronaviruksen aiheuttaman ennennäkemättömän kriisin seurauksena komissio ehdotti 27.5.2020 väliaikaista Next Generation EU -elpymisvälinettä, jonka rahoituskapasiteetti on 750 miljardia euroa, sekä kohdennettuja lisäyksiä EU:n vuosien 2021–2027 rahoituskehykseen.

EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet pääsivät poliittiseen sopimukseen paketista 21.7.2020.

Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät yhteisymmärryksen paketista 10.11.2020.

EU:n neuvostossa kokoontuneet jäsenmaat sopivat 10.12.2020, että monivuotista rahoituskehystä koskeva asetus ja omia varoja koskeva päätös hyväksytään neuvoston tasolla.

Neuvosto päätti 17.12. 2020 hyväksyä EU:n seuraavan pitkän aikavälin talousarvion vuosiksi 2021–2027. Tämä oli viimeinen vaihe hyväksymisprosessissa sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti äänesti 16.12.2020 monivuotista rahoituskehystä koskevasta asetuksesta, joka hyväksyttiin huomattavalla enemmistöllä.

Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät 18.12.2020 yhteisymmärrykseen elpymis- ja palautumistukivälineestä, joka on Next Generation EU -välineen keskeinen osa.

Neuvotteluprosessi

Asiakirjat

LataaPDF - 584.7 KB