Suurin koskaan rahoitettu elvytyspaketti

EU:n monivuotinen rahoituskehys ja Next Generation EU, joka on elpymisen vauhdittamiseen tarkoitettu väliaikainen väline, muodostavat yhdessä suurimman EU:n budjetista koskaan rahoitetun elvytyspaketin. Tämä yhteensä 1,8 biljoonan euron paketti auttaa rakentamaan covid-19-pandemian jälkeistä Eurooppaa, joka on vihreämpi, digitaalisempi ja selviytymiskykyisempi.

Uusi pitkän aikavälin talousarvio lisää joustomekanismeja, jotta voidaan varmistaa sen kyky vastata ennakoimattomiin tarpeisiin. Näin talousarvio soveltuu tämänhetkisten tarpeiden ohella myös huomisen haasteisiin.

Euroopan parlamentti ja EU-maat pääsivät neuvostossa 10.11.2020 sopuun seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä sekä väliaikaisesta Next Generation EU -elpymisvälineestä. Sopimus mahdollistaa määrärahalisäykset, joiden arvo on yhteensä 15 miljardia euroa, useissa vuosien 2021–2027 rahoituskehykseen sisältyvissä ohjelmissa.

Sopimuksen pääkohdat

Yli 50 prosenttia rahoituksesta osoitetaan nykyaikaistamiseen seuraavin keinoin:

 • tutkimus ja innovointi Horisontti Eurooppa -ohjelman avulla

 • oikeudenmukainen vihreä siirtymä ja digitaalinen siirtymä oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kautta

 • varautuminen, elvyttäminen ja palautuminen elpymis- ja palautumistukivälineen, rescEU-välineen ja terveysalan uuden EU4Health-ohjelman kautta.

Koheesio- ja maatalouspolitiikan kaltaiset perinteiset politiikat saavat myös jatkossa huomattavasti rahoitusta, sillä niitä tarvitaan vakauden ja nykyaikaistamisen varmistamiseen.

EU:n talousarviovaroista 30 prosenttia osoitetaan ilmastonmuutoksen torjuntaan, mikä on ennätyksellisen suuri osuus.

Paketissa kiinnitetään erityistä huomiota myös luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja sukupuolten tasa-arvoon.

Monivuotinen rahoituskehyksen 2021–2027 kokonaismäärärahat otsakkeittain*

Monivuotinen rahoituskehys Next Generation EU YHTEENSÄ
1. Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalitalous 132,8 10,6 143,4
2. Koheesio, palautumiskyky ja arvot 377,8 721,9 1 099,7
3. Luonnonvarat ja ympäristö 356,4 17,5 373,9
4. Muuttoliike ja rajaturvallisuus 22,7 22,7
5. Turvallisuus ja puolustus 13,2 13,2
6. Naapurialueet ja maailma 98,4 98,4
7. EU:n yleinen hallinto 73,1 73,1
Monivuotinen rahoituskehys yhteensä: 1 074,3 750 1 824,3

Kaikki määrät on ilmoitettu miljardeina euroina. Lähde: Euroopan komissio

* Määriin sisältyy kymmenen ohjelman kohdennettu määrärahojen lisääminen 15 miljardilla eurolla verrattuna 21.7.2020 tehtyyn sopimukseen. Ohjelmat ovat Horisontti Eurooppa -ohjelma, Erasmus+ -ohjelma, EU4Health-ohjelma, yhdennetyn rajaturvallisuuden rahasto, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma, Luova Eurooppa -ohjelma, InvestEU-ohjelma, Euroopan raja- ja merivartiovirasto ja humanitaarisen avun ohjelma.

Numerotietoa

Next Generation EU:n määrät EU-maittain

Monivuotisen rahoituskehyksen määrät EU-maittain

EU:n monivuotisen rahoituskehyksen ja Next Generation EU:n rahoittaminen

 • Monivuotinen rahoituskehys rahoitetaan EU:n varoista.
 • Euroopan unioni lainaa markkinoilta edullisemmin ehdoin kuin mihin monet jäsenmaat pystyvät, minkä jälkeen se jakaa lainaamansa varat edelleen.
 • Jotta komissio voi aloittaa lainanoton, neuvoston on hyväksyttävä omia varoja koskeva päätös ja jäsenmaiden kansallisten parlamenttien on ratifioitava se.

Selkeä etenemissuunnitelma uusien omien varojen käyttöön ottamiseksi, jotta lainaksi otetut varat voidaan maksaa takaisin.

Komissio aikoo esittää kesäkuuhun 2021 mennessä omia varoja koskevia ehdotuksia, jotka koskevat

 • hiilidioksidipäästöjen tullimekanismia
 • digitaaliveroa
 • EU:n päästökauppajärjestelmää.

Komissio aikoo ehdottaa kesäkuuhun 2024 mennessä uusia tulolähteitä, joita ovat mm.

 • finanssitransaktiovero
 • yrityssektoriin liittyvä rahoitusosuus
 • uusi yhteinen yhteisöveropohja.

Seuraavat toimet

Euroopan parlamentin ja neuvoston on nyt virallisesti hyväksyttävä rahoituskehysasetus ja toimielinten välinen sopimus, joista päästiin sopimukseen 10.11.2020, omien tehtäviensä ja menettelyjensä mukaisesti.

Samalla on jatkettava työtä, jotta paketin muut osat, mukaan lukien alakohtainen lainsäädäntö ja omia varoja koskeva päätös, saadaan lopullisesti hyväksyttyä.

Kaikkien EU-maiden on ratifioitava omia varoja koskeva päätös, joka antaisi komissiolle valtuudet lainanottoon Next Generation EU -välineen rahoittamiseksi, niiden valtiosääntöjen asettamien vaatimusten mukaisesti.

Edunsaajat

Kuka tahansa voi hyötyä EU:n talousarviosta. Meneillään olevat ja tulevat ehdotuspyynnöt, rahoitusohjelmat ja -menettelyt löytyvät verkosta, jossa voi myös hakea rahoitusta.

Euroopan komission hankinnat ja tarjouskilpailut sekä muut julkiset hankinnat

Tausta

Komissio esitti ehdotuksensa EU:n seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi 2.5.2018. Rahoituskehystä koskevan ehdotuksen ohella komissio esitti säädösehdotukset, jotka koskivat 37:ää alakohtaista ohjelmaa (mm. koheesio, maatalous, Erasmus ja Horisontti Eurooppa). Komissio on vuodesta 2018 vuoden 2020 alkuun tehnyt tiiviisti yhteistyötä neuvoston vaihtuvien puheenjohtajamaiden ja Euroopan parlamentin kanssa neuvottelujen edistämiseksi.

Koronaviruksen aiheuttaman ennennäkemättömän kriisin seurauksena komissio ehdotti 27.5.2020 väliaikaista Next Generation EU -elpymisvälinettä, jonka rahoituskapasiteetti on 750 miljardia euroa, sekä kohdennettuja lisäyksiä EU:n vuosien 2021–2027 rahoituskehykseen.

EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet pääsivät historialliseen sopimukseen paketista 21.7.2020. Sen jälkeen Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat yhteistyössä komission kanssa järjestäneet 11 kolmenvälistä poliittista vuoropuhelua sopimuksen viimeistelemiseksi.

Asiakirjat

LataaPDF - 584.7 KB