Sissejuhatus

young girl jumping

See on taasterahastu „NextGenerationEU“. See on midagi enamat kui taastekava. Taasterahastu pakub meile ainulaadse võimaluse väljuda pandeemiast tugevamatena, muuta meie majandust, luua võimalusi ja töökohti sellises Euroopas, kus soovime elada. Meil on kõik selleks vajalik olemas.

 

Meil on nägemus, kava ning oleme ühiselt kokku leppinud 806,9 miljardi euro* investeerimises. 

 

Nüüd on aeg asuda tööle, muuta Euroopa keskkonnahoidlikumaks, digitaalsemaks ja vastupidavamaks.

 

*See summa on väljendatud jooksevhindades. See võrdub 750 miljardi euroga 2018. aasta hindades.

Kõigi aegade suurim stimuleerivate meetmete pakett

ELi pikaajaline eelarve koos taasterahastuga „NextGenerationEU“, mis on majanduse taastamise kiirendamiseks mõeldud ajutine vahend, on kõigi aegade suurim rahastatav stiimulite pakett Euroopas. COVID-19 järgse Euroopa ülesehitamist toetatakse kokku 2,018 triljoni euroga jooksevhindades*. See Euroopa on keskkonnahoidlikum, digitaalsem ja vastupidavam.

Uues pikaajalises eelarves on suurendatud paindlikkusmehhanisme, millega tagatakse suutlikkus tulla toime ettenägematute vajadustega. Uus eelarve arvestab lisaks praegusele olukorrale ka tulevaste väljakutsetega.

17. detsembril 2020 jõuti järgmise pikaajalise ELi eelarve vastuvõtmise viimasesse etappi.

*1,8 triljonit eurot 2018. aasta hindades

Mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) ja taasterahastu „NextGenerationEU“ faktid ja arvud

Lepingu põhielemendid

Rohkem kui 50% summast kasutatakse ajakohastamise toetamiseks näiteks järgmiselt:

microscope teadusuuringud ja innovatsioon programmi „Euroopa horisont“ kaudu
investment icon õiglase ülemineku fondi ja programmi „Digitaalne Euroopa“ kaudu toetatakse õiglast kliima- ja digipööret;
vaccine taaste- ja vastupidavusrahastu, rescEU ja uue terviseprogrammi „EL tervise heaks“ kaudu toetatakse valmisolekut, taastumist ja vastupanuvõimet.

Lisaks pööratakse paketis tähelepanu

farm icon tavapärase poliitika (näiteks ühtekuuluvuspoliitika ja ühise põllumajanduspoliitika) ajakohastamisele, et maksimeerida nende panus liidu prioriteetidesse
globe icon võitlusele kliimamuutuse vastu, millele suunatakse 30% ELi vahenditest – tegemist on suurima summaga, mis selleks Euroopa eelarvest kunagi on eraldatud
2 womens icon bioloogilise mitmekesisuse kaitsele ja soolise võrdõiguslikkuse edendamisele

Peamised uuendused

 

Mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 ja taasterahastu „NextGenerationEU“ kogueraldised rubriikide kaupa

  Mitmeaastane finantsraamistik Taasterahastu „NextGenerationEU“
1. Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond 149,5 miljardit eurot 11,5 miljardit eurot
2. Ühtekuuluvus, vastupidavus ja väärtused 426,7 miljardit eurot 776,5 miljardit eurot
3. Loodusvarad ja keskkond 401 miljardit eurot 18,9 miljardit eurot
4. Ränne ja piirihaldus 25,7 miljardit eurot -
5. Julgeolek ja kaitse 14,9 miljardit eurot -
6. Naabrus ja maailm 110,6 miljardit eurot -
7. Euroopa avalik haldus 82,5 miljardit eurot -
MITMEAASTANE FINANTSRAAMISTIK KOKKU 1210,9 miljardit eurot 806,9 miljardit eurot

Kõik summad miljardites eurodes, jooksevhindades. Allikas: Euroopa Komisjon

Taasterahastu „NextGenerationEU“

next generation eu logo

Taasterahastu „NextGenerationEU“ on üle 800 miljardi eurose eelarvega ajutine taasterahastu, mis aitab leevendada koroonaviiruse pandeemia põhjustatud vahetut majanduslikku ja sotsiaalset kahju. COVID-19 kriisist taastunud Euroopa on varasemast keskkonnahoidlikum, digitaalsem ja vastupanuvõimelisem ning suudab paremini vastata praegustele ja tulevastele väljakutsetele.

 • Taaste- ja vastupidavusrahastu: taasterahastu „NextGenerationEU“ keskne element, mille maht koos laenude ja toetustega on 723,8 miljardit eurot, millest toetatakse ELi riikide reforme ja investeeringuid. Eesmärk on leevendada koroonaviiruse pandeemia majanduslikku ja sotsiaalset mõju ning muuta Euroopa majandused ja ühiskonnad kestlikumaks ja vastupanuvõimelisemaks ning valmistada neid rohe- ja digipöördega kaasnevateks probleemideks ja võimalusteks paremini ette. Liikmesriigid teevad tööd oma taaste- ja vastupidavuskavadega, et saada juurdepääs taaste- ja vastupidavusrahastu vahenditele.
 • Ühtekuuluvust ja Euroopa territooriume toetav taasteabi (REACT-EU): taasterahastu „NextGenerationEU“ hõlmab ka 50,6 miljardi euro ulatuses vahendeid REACT-EU jaoks. Tegemist on uue algatusega, millega jätkatakse ja laiendatakse koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse ja koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse täiendatud versiooni raames võetud kriisile reageerimise ja kriisist taastumise meetmeid. See panustab majanduse keskkonnahoidlikku, digitaalsesse ja vastupanuvõimelisse taastumisse. Vahendid tehakse kättesaadavaks järgmistele fondidele:
  - Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF)
  - Euroopa Sotsiaalfond (ESF)
  - Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD)
  Need täiendavad vahendid eraldatakse aastatel 2021–2022.
 • Taasterahastust „NextGenerationEU“ eraldatakse lisaraha ka muudele Euroopa programmidele ja fondidele, nagu „Horisont 2020“, InvestEU, maaelu areng või õiglase ülemineku fond.

Taasterahastu „NextGenerationEU“ vahendite jaotus

Taaste- ja vastupidavusrahastu 723,8 miljardit eurot
millest laenud 385,8 miljardit eurot
millest toetused 338,0 miljardit eurot
ReactEU 50,6 miljardit eurot
Programm „Euroopa horisont“ 5,4 miljardit eurot
Programm „InvestEU“ 6,1 miljardit eurot
Maaelu areng 8,1 miljardit eurot
Õiglase ülemineku fond 10,9 miljardit eurot
RescEU 2 miljardit eurot
KOKKU 806,9 miljardit eurot

Kõik summad jooksevhindades. Allikas: Euroopa Komisjon

 

Arvandmed

„NextGenerationEU“ andmed ELi riikide kaupa

Mitmeaastase finantsraamistiku andmed ELi riikide kaupa

ELi pikaajalise eelarve ja taasterahastu „NextGenerationEU“ rahastamine

euro coin

ELi pikaajalist eelarvet rahastatakse jätkuvalt ELi eelarve tavapärastest tuluallikatest:

 • tollimaksud
 • käibemaksul põhinevad liikmesriikide osamaksud
 • kogurahvatulul põhinevad osamaksud.

Lisaks sellele kehtestatakse alates 1. jaanuarist 2021 ELi eelarve uue tuluallikana ringlusse võtmata plastpakendijäätmetel põhinev uus riiklik osamakse.

 

Laenud majanduse taastamise rahastamiseks

Euroopa Komisjon võtab Euroopa Liidu nimel taasterahastu „NextGenerationEU“ rahastamiseks turgudelt laenu, sest tal on võimalik seda teha soodsama intressiga kui paljudel liikmesriikidel, ning jagab need summad laiali.

Euroopa Komisjon juba emiteerib võlakirju, et rahastada ELile ning kolmandatele riikidele nelja programmi raames antavaid laene, sealhulgas kuni 100 miljardi euro eraldamine TERA programmile, mille eesmärk on kaitsta töökohti ja hoida inimesi tööl.

Selleks et 2026. aastaks kaasata taasterahastu „NextGenerationEU“ jaoks parimatel finantstingimustel kuni 800 miljardit eurot jooksevhindades (5% ELi SKPst), kasutab komisjon hajutatud rahastamise strateegiat.

Selge tegevuskava uute tuluallikate kasutuselevõtuks, et toetada laenude tagasimaksmist

Komisjon esitab 2021. aasta juuniks ettepanekud järgmiste tuluallikate kohta:

icon with trees süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanism
digital screen digimaks
connected dots ELi heitkogustega kauplemise süsteem

2024. aasta juuniks teeb komisjon ettepaneku järgmiste uute tuluallikate kohta:

piled coins finantstehingute maks
investment icon ettevõtlussektoriga seotud rahaline panus
board uus äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas

ELi 2021.–2027. aasta eelarve tuluallikad

Võimalikud uued tuluallikad

Järgmised sammud

Euroopa Komisjon hakkas assigneeringuid kulukohustustega siduma järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (ELi pikaajalise eelarve) alusel alates 1. jaanuarist 2021 pärast asjakohaste sektoripõhiste normide ning 2021. aasta eelarve vastuvõtmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt.

31. mail 2021 ratifitseerisid kõik liikmesriigid omavahendite otsuse kooskõlas oma põhiseadusest tulenevate nõuetega. Komisjon saab nüüd rahastada majanduse taastamist taasterahastu „NextGenerationEU“ abil. 15. juunil 2021 kaasas komisjon oma esimese taasterahastu „NextGenerationEU“ tehinguga 20 miljardit eurot.

Toetusesaajad

ELi eelarvest võib toetust saada igaüks. Siin saate otsida käimasolevaid ja tulevasi projektikonkursse, leida taustteavet rahastamisprotsesside ja -programmide kohta ning esitada taotlusi veebis.

Tutvuge hankemenetlustega ja uurige võimalusi koostööks Euroopa Komisjoniga.

Taust

Komisjon esitas ettepaneku ELi järgmise pikaajalise eelarve kohta 2. mail 2018. Raamistikku käsitlevale ettepanekule järgnesid kohe seadusandlikud ettepanekud 37 valdkondliku programmi kohta (ühtekuuluvus, põllumajandus, Erasmus, programm „Euroopa horisont“ jne). Ajavahemikul 2018. aastast kuni 2020. aasta alguseni tegi komisjon nõukogu roteeruvate eesistujariikidega ja Euroopa Parlamendiga tihedalt koostööd, et läbirääkimisi jätkata.

Vastusena koroonaviiruse põhjustatud enneolematule kriisile tegi Euroopa Komisjon 27. mail 2020 ettepaneku võtta kasutusele ajutine majanduse taasterahastu „NextGenerationEU“ ning suurendada sihtotstarbeliselt ELi pikaajalist eelarvet aastateks 2021–2027.

21. juulil 2020 jõudsid ELi riigipead ja valitsusjuhid paketi osas poliitilisele kokkuleppele.

10. novembril 2020 jõudsid Euroopa Parlament ja nõukogu paketi asjus kokkuleppele.

10. detsembril 2020 leppisid ELi liikmesriigid Euroopa Ülemkogus kokku nõukogu tasandil mitmeaastase finantsraamistiku määruse ja omavahendeid käsitleva otsuse vastuvõtmises.

17. detsembril 2020 otsustas nõukogu võtta vastu järgmise pikaajalise ELi eelarve ajavahemikuks 2021–2027. See oli vastuvõtmise protsessi viimane etapp pärast hääletust Euroopa Parlamendis 16. detsembril, kus mitmeaastase finantsraamistiku määrus suure häälteenamusega vastu võeti.

18. detsembril 2020 jõudsid Euroopa Parlament ja nõukogu kokkuleppele taaste- ja vastupidavusrahastut käsitlevas kokkuleppes, mis on taasterahastu „NextGenerationEU“ keskne vahend.

Läbirääkimisprotsess

Dokumendid

Laadi allaPDF - 584.7 KB