Εισαγωγή

young girl jumping

Αυτό είναι το NextGenerationEU. Δεν είναι απλά ένα σχέδιο ανάκαμψης. Είναι μια μοναδική ευκαιρία ζωής να βγούμε από την πανδημία πιο δυνατοί, να μετασχηματίσουμε τις οικονομίες μας, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες απασχόλησης και θέσεις εργασίας για την Ευρώπη στην οποία θέλουμε να ζήσουμε. Διαθέτουμε τα πάντα για να το πετύχουμε.

 

Έχουμε ένα όραμα, έχουμε ένα σχέδιο και συμφωνήσαμε να επενδύσουμε από κοινού 806,9 δισ. ευρώ*. 

 

Τώρα είναι η ώρα να αναλάβουμε δράση και να κάνουμε την Ευρώπη πιο πράσινη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική.

 

*Το ποσό αυτό είναι σε τρέχουσες τιμές. Ανέρχεται σε 750 δισ. ευρώ σε τιμές 2018.

Η μεγαλύτερη ανέκαθεν δέσμη μέτρων ανάκαμψης

Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, σε συνδυασμό με το NextGenerationEU (NGEU), ένα προσωρινό μέσο που σχεδιάστηκε για την τόνωση της ανάκαμψης, θα αποτελέσουν τη μεγαλύτερη δέσμη μέτρων ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτηθεί ποτέ στην Ευρώπη. Συνολικά 2,018 τρισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές* θα συμβάλουν στην ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά την πανδημία της COVID-19. Η Ευρώπη θα γίνει πιο πράσινη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική.

Ο νέος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός θα ενισχύσει τους μηχανισμούς ευελιξίας ώστε να διασφαλιστεί η ικανότητά του να αντιμετωπίζει απρόβλεπτες ανάγκες. Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό κατάλληλο όχι μόνο για τη σημερινή πραγματικότητα αλλά και για τις αβεβαιότητες του αύριο.

Το τελευταίο βήμα για την έγκριση του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ επιτεύχθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2020.

*1,8 τρισ. ευρώ σε τιμές 2018

Στοιχεία και αριθμοί του ΠΔΠ 2021-2027 και του NextGenerationEU

Κύρια στοιχεία της συμφωνίας

Πάνω από το 50 % του ποσού θα στηρίξει τον εκσυγχρονισμό, για παράδειγμα μέσω των εξής πολιτικών:

microscope έρευνα και καινοτομία, μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»
investment icon δίκαιη κλιματική και ψηφιακή μετάβαση, μέσω του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη»
vaccine ετοιμότητα, ανάκαμψη και ανθεκτικότητα, μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του προγράμματος rescEU, και ενός νέου προγράμματος για την υγεία, του EU4Health

Επιπλέον, η δέσμη μέτρων αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα εξής:

farm icon εκσυγχρονισμός παραδοσιακών πολιτικών όπως η πολιτική συνοχής και η κοινή γεωργική πολιτική, ώστε να μεγιστοποιηθεί η συμβολή τους στις προτεραιότητες της Ένωσης
globe icon καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, με απορρόφηση του 30 % των κονδυλίων της ΕΕ, το υψηλότερο ποσοστό που έχει προβλεφθεί ποτέ στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό
2 womens icon προστασία της βιοποικιλότητας και ισότητα των φύλων

Βασικές καινοτομίες

 

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και NextGenerationEU — σύνολο κονδυλίων ανά τομέα

  ΠΔΠ NextGenerationEU
1. Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία 149,5 δισ. ευρώ 11,5 δισ. ευρώ
2. Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες 426,7 δισ. ευρώ 776,5 δισ. ευρώ
3. Φυσικοί πόροι και περιβάλλον 401 δισ. ευρώ 18,9 δισ. ευρώ
4. Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων 25,7 δισ. ευρώ
5. Ασφάλεια και άμυνα 14,9 δισ. ευρώ
6. Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος 110,6 δισ. ευρώ
7. Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση 82,5 δισ. ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΔΠ 1 210,9 δισ. ευρώ 806,9 δισ. ευρώ

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ, σε τρέχουσες τιμές. Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

NextGenerationEU

next generation eu logo

Το NextGenerationEU είναι ένα προσωρινό μέσο ανάκαμψης ύψους άνω των 800 δισ. ευρώ για την αποκατάσταση των άμεσων οικονομικών και κοινωνικών ζημιών που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού. Η Ευρώπη μετά την πανδημία του κορονοϊού θα είναι πιο πράσινη, πιο ψηφιακή, πιο ανθεκτική, και καλύτερα προσαρμοσμένη στις τρέχουσες και στις μελλοντικές προκλήσεις.

 • Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: είναι ο πυρήνας του μέσου NextGenerationEU, με 723,8 δισ. ευρώ σε διαθέσιμα δάνεια και επιχορηγήσεις για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που πραγματοποιούν οι χώρες της ΕΕ. Σκοπός είναι να μετριαστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού και να καταστούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες περισσότερο βιώσιμες, ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμασμένες για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Τα κράτη μέλη επεξεργάζονται σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα χρηματοδοτικά κεφάλαια στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 • Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης (REACT-EU): Το μέσο NextGenerationEU περιλαμβάνει επίσης 50,6 δισ. ευρώ για το REACT-EU. Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία που συνεχίζει και επεκτείνει την απόκριση στην κρίση και τα μέτρα αποκατάστασης των επιπτώσεων της κρίσης που δρομολογήθηκαν μέσω της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού και της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού+. Θα συμβάλει στην επίτευξη μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας. Τα κεφάλαια θα διατίθενται
  – στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
  – στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
  – στο Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)
  Τα πρόσθετα αυτά κονδύλια θα χορηγηθούν την περίοδο 2021-2022.
 • Το μέσο NextGenerationEU θα προβλέπει επίσης τη συνεισφορά πρόσθετων κονδυλίων σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα ή ταμεία, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το InvestEU, η αγροτική ανάπτυξη και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ).

Κατανομή του μέσου NextGenerationEU

Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RFF) 723,8 δισ. ευρώ
εκ των οποίων, δάνεια 385,8 δισ. ευρώ
εκ των οποίων, επιχορηγήσεις 338,0 δισ. ευρώ
ReactEU 50,6 δισ. ευρώ
Ορίζων Ευρώπη 5,4 δισ. ευρώ
Πρόγραμμα InvestEU 6,1 δισ. ευρώ
Αγροτική Ανάπτυξη 8,1 δισ. ευρώ
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) 10,9 δισ. ευρώ
RescEU 2 δισ. ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 806,9 δισ. ευρώ

Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ, σε τρέχουσες τιμές. Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Αριθμητικά στοιχεία

Αριθμητικά στοιχεία του μέσου NextGenerationEU ανά χώρα της ΕΕ

Αριθμητικά στοιχεία του ΠΔΠ ανά χώρα της ΕΕ

Χρηματοδότηση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ και του μέσου NextGenerationEU

euro coin

Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ θα συνεχίσει να χρηματοδοτείται από τις συνήθεις πηγές εσόδων του ενωσιακού προϋπολογισμού:

 • τελωνειακοί δασμοί
 • συνεισφορές των κρατών μελών βάσει του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)
 • συνεισφορές βάσει του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ)

Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2021, μια νέα εθνική συνεισφορά με βάση τα μη ανακυκλωμένα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών θα εισαχθεί ως πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

 

Δανεισμός για τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης

Για τη χρηματοδότηση του NextGenerationEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δανείζεται από τις αγορές με ευνοϊκότερους όρους απ’ ό,τι πολλά κράτη μέλη και θα ανακατανέμει τα ποσά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει ήδη ομόλογα για τη χρηματοδότηση δανείων προς την ΕΕ και προς τρίτες χώρες στο πλαίσιο τεσσάρων προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου ποσού ύψους έως και 100 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα SURE με σκοπό τη στήριξη της απασχόλησης και τη διατήρηση των ατόμων στην εργασία τους.

Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει μία διαφοροποιημένη στρατηγική χρηματοδότησης ώστε να συγκεντρώσει περίπου 800 δισ. ευρώ (5 % του ΑΕΠ της ΕΕ) σε τρέχουσες τιμές έως το 2026 για το NextGenerationEU με τους πλέον ευνοϊκούς χρηματοοικονομικούς όρους.

Σαφής χάρτης πορείας προς νέες πηγές εσόδων που θα συμβάλουν στην αποπληρωμή του δανεισμού

Τον Δεκέμβριο του 2021, η Επιτροπή πρότεινε τρεις νέες πηγές εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου να συμβάλει στην αποπληρωμή του σκέλους των επιχορηγήσεων του NextGenerationEU και να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, το οποίο έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η μετάβαση σε μια οικονομία απαλλαγμένη από ανθρακούχες εκπομπές δεν αφήνει κανέναν στο περιθώριο.

Emissions trading Ίδιος πόρος που βασίζεται στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών
Carbon border adjustment mechanism Ίδιος πόρος που βασίζεται στον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα
reallocated profits Ίδιος πόρος που βασίζεται στα ανακατανεμηθέντα κέρδη πολύ μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί τώρα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο του Συμβουλίου για την ταχεία έγκριση των νέων πηγών εσόδων.

Η Επιτροπή θα προτείνει πρόσθετους νέους ιδίους πόρους έως το τέλος του 2023.

Πηγές εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027

Η επόμενη γενιά ιδίων πόρων της ΕΕ

Επόμενα βήματα

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει να δεσμεύει τα κονδύλια στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ), αφού πρώτα εγκριθούν οι σχετικοί τομεακοί κανόνες καθώς και ο ετήσιος προϋπολογισμός του 2021 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Στις 31 Μαΐου 2021, η απόφαση για τους ιδίους πόρους επικυρώθηκε από όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους συνταγματικούς τους κανόνες. Η Επιτροπή μπορεί τώρα να χρηματοδοτήσει την ανάκαμψη στο πλαίσιο του NextGenerationEU. Στις 15 Ιουνίου 2021, η Επιτροπή συγκέντρωσε 20 δισ. ευρώ κατά την πρώτη της συναλλαγή NextGenerationEU.

Οι δικαιούχοι

Όλοι μπορούν να επωφεληθούν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Βρείτε ανοικτές και επικείμενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης, ενημερωθείτε για τις διαδικασίες και τα προγράμματα χρηματοδότησης και κάντε αίτηση μέσω διαδικτύου.

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία υποβολής προσφορών και τις δυνατότητες επιχειρηματικής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ιστορικό

Στις 2 Μαΐου 2018, η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Την πρόταση-πλαίσιο ακολούθησαν αμέσως νομοθετικές προτάσεις για τα 37 τομεακά προγράμματα (π.χ. συνοχή, γεωργία, Erasmus, Ορίζων Ευρώπη κ.λπ.). Μεταξύ του 2018 και των αρχών του 2020, η Επιτροπή εργάστηκε από κοινού με τις εκ περιτροπής Προεδρίες του Συμβουλίου, και σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την προώθηση των διαπραγματεύσεων.

Στις 27 Μαΐου 2020, ως απάντηση στην πρωτοφανή κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το προσωρινό μέσο ανάκαμψης NextGenerationEU, καθώς και στοχευμένες ενισχύσεις στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Στις 21 Ιουλίου 2020, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τη δέσμη.

Στις 10 Νοεμβρίου 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία για τη δέσμη.

Στις 10 Δεκεμβρίου 2020, τα κράτη μέλη της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησαν να οριστικοποιήσουν την έγκριση του κανονισμού για το ΠΔΠ και της απόφασης για τους ιδίους πόρους, σε επίπεδο Συμβουλίου.

Στις 17 Δεκεμβρίου 2020, το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. Αυτό ήταν το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας έγκρισης μετά την ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Δεκεμβρίου, το οποίο ενέκρινε τον κανονισμό για το ΠΔΠ με σημαντική πλειοψηφία.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το κύριο εργαλείο του μέσου NextGenerationEU.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης

Επικαιρότητα

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 584.7 KB