Indledning

young girl jumping

Dette er NextGenerationEU. Det er mere end en genopretningsplan. Det er en enestående chance for at komme stærkere ud af pandemien, omstille vores økonomier og skabe muligheder og arbejdspladser i det Europa, vi gerne vil leve i. Vi har alt, hvad der skal til for at få det til at ske.

 

Vi har visionen, vi har planen, og vi er blevet enige om at investere 806,9 milliarder* euro sammen. 

 

Nu er det tid til at trække i arbejdstøjet og gøre Europa grønnere, mere digitalt og mere modstandsdygtigt.

 

*Tallet er i løbende priser. Det svarer til 750 milliarder euro i 2018-priser.

Den største stimuluspakke nogensinde

EU's langsigtede budget vil, kombineret med initiativet NextGenerationEU, som er et midlertidigt instrument til fremme af genopretningen, være den største stimuluspakke, som nogensinde er blevet finansieret i Europa. I alt er der afsat 2,018 billioner euro i løbende priser* til genopbygningen af Europa efter covid-19-krisen. og gøre det både grønnere, mere digitalt og mere modstandsdygtigt.

Med det nye langsigtede budget ønsker EU at styrke fleksibilitetsmekanismerne for at få tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme uforudsete behov fremover. Budgettet er tilpasset den aktuelle virkelighed og en usikker fremtid.

Det sidste skridt i vedtagelsen af det næste langsigtede EU-budget blev taget den 17. december 2020.

*1,8 billioner euro i 2018-priser

Fakta og tal for det langsigtede budget for 2021-2027 og NextGenerationEU

De vigtigste elementer i aftalen

Over 50 % af beløbet skal fremme modernisering gennem f.eks.:

microscope forskning og innovation via Horisont Europa
investment icon en retfærdig klimapolitisk og digital omstilling via Fonden for Retfærdig Omstilling og programmet for et digitalt Europa
vaccine beredskab, genopretning og modstandsdygtighed via genopretnings- og resiliensfonden, rescEU og det nye sundhedsprogram EU4Health.

Derudover er pakken rettet mod

farm icon modernisering af traditionelle politikker som samhørighedspolitikken og den fælles landbrugspolitik, med henblik på at maksimere deres bidrag til Unionens prioriteter
globe icon bekæmpelse af klimaforandringerne med 30 % af EU-midlerne, hvilket er den hidtil største andel af det europæiske budget
2 womens icon beskyttelse af biodiversiteten og fremme af ligestilling mellem kønnene

De vigtigste nyheder

 

Den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og NextGenerationEU – samlede tildelinger efter udgiftsområde

  FFR NextGenerationEU
1. Det indre marked, innovation og det digitale område 149,5 mia. euro 11,5 mia. euro
2. Samhørighed, resiliens og værdier 426,7 mia. euro 776,5 mia. euro
3. Miljø og naturressourcer 401 mia. euro 18,9 mia. euro
4. Migration og grænseforvaltning 25,7 mia. euro -
5. Sikkerhed og forsvar 14,9 mia. euro -
6. Naboområder og verden 110,6 mia. euro -
7. Europæisk offentlig forvaltning 82,5 mia. euro -
I ALT FFR 1.210,9 mia. euro 806,9 mia. euro

Alle beløb er i mia. euro i løbende priser. Kilde: Europa-Kommissionen

NextGenerationEU

next generation eu logo

NextGenerationEU er et midlertidigt genopretningsinstrument med et budget på mere end 800 mia. euro til at afhjælpe de umiddelbare økonomiske og sociale skader, som coronaviruspandemien har forvoldt. Europa efter covid-19 skal være grønnere, mere digitalt og mere modstandsdygtigt, og det skal være rustet til at møde fremtidens udfordringer.

 • Genopretnings- og resiliensfaciliteten udgør hoveddelen af NextGenerationEU med 723,8 mia. euro, som – i form af lån og tilskud – kan gives til støtte af reformer og investeringer, der gennemføres i EU-landene. Formålet er at afhjælpe de økonomiske og samfundsmæssige følger af coronapandemien og gøre de europæiske økonomier og samfund mere bæredygtige og modstandsdygtige og bedre forberedt til de udfordringer og muligheder, der ligger i den grønne og den digitale omstilling. EU-landene udarbejder genopretnings- og resiliensplaner, der kan give adgang til finansiering inden for rammerne af genopretnings- og resiliensfaciliteten.
 • Genopretningsbistanden til samhørighed og Europas territorier (REACT-EU): NextGenerationEU omfatter derudover 50,6 mia. euro til REACT-EU. Det er et nyt initiativ, der skal videreføre og udbygge kriseberedskabet gennem investeringsinitiativerne CRII og CRII+, som begge er sat i værk som en direkte reaktion coronavirusudbruddet. Initiativerne skal bidrage til en grøn, digital og modstandsdygtig genopretning af økonomien. Finansieringen stilles til rådighed for
  - den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)
  - den Europæiske Socialfond (ESF)
  - den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD)
  Disse yderligere penge bliver udbetalt i 2021-2022.
 • NextGenerationEU tilvejebringer også supplerende midler til andre europæiske programmer og fonde såsom Horisont 2020, InvestEU, udvikling af landdistrikter og Fonden for Retfærdig Omstilling.

NextGenerationEU – fordeling

Genopretnings- og resiliensfaciliteten 723,8 mia. euro
heraf lån 385,8 mia. euro
heraf tilskud 338,0 mia. euro
REACT-EU 50,6 mia. euro
Horisont Europa 5,4 mia. euro
InvestEU 6,1 mia. euro
Udvikling af landdistrikter 8,1 mia. euro
Fonden for Retfærdig Omstilling 10,9 mia. euro
RescEU 2 mia. euro
I ALT 806,9 mia. euro

Alle beløb i mia. euro i løbende priser. Kilde: Europa-Kommissionen

 

Beløb

NextGenerationEU – beløb pr. EU-land

FFR – beløb pr. EU-land

Finansiering af EU's langsigtede budget og NextGenerationEU

euro coin

EU’s langsigtede budget vil fortsat blive finansieret via de velkendte indtægtskilder i EU-budgettet:

 • told
 • bidrag fra medlemslandene baseret på merværdiafgiften (moms)
 • bidrag baseret på bruttonationalindkomsten (BNI)

Fra 1. januar 2021 vil der desuden blive indført en ny indtægtskilde i form af et nationalt bidrag baseret på ikke-genanvendt plastemballageaffald.

 

Låntagning til finansiering af genopretningen

For at finansiere NextGenerationEU vil Kommissionen på vegne af EU låne på markederne til en gunstigere rente, end mange EU-lande kan opnå, og derefter omfordele midlerne.

Kommissionen udsteder allerede obligationer til finansiering af lån til EU og tredjelande under fire programmer, herunder op til 100 mia. euro til SURE-programmet for at støtte beskæftigelsen og bevare jobs.

For at skaffe op til ca. 800 mia. euro i løbende priser frem til 2026 til NextGenerationEU på de bedst mulige finansielle vilkår – 5 % af EU's BNP – vil Kommissionen benytte en diversificeret finansieringsstrategi.

En klar køreplan i retning af nye egne indtægter, der kan medfinansiere tilbagebetalingen af disse lån

I december 2021 foreslog Kommissionen tre nye indtægtskilder til EU-budgettet for at hjælpe med at tilbagebetale tilskudsdelen af NextGenerationEU og medvirke til at finansiere Den Sociale Klimafond, der skal sikre, at ingen lades i stikken i overgangen til en dekarboniseret økonomi.

Emissions trading Egne indtægter fra emissionshandelssystemet
Carbon border adjustment mechanism Egne indtægter fra CO2-grænsetilpasningsmekanismen
reallocated profits Egne indtægter baseret på de meget store multinationale selskabers omfordelte overskud

Kommissionen vil nu samarbejde med Europa-Parlamentet og EU-landene i Rådet om en hurtig godkendelse af de nye indtægtskilder.

Kommissionen vil foreslå yderligere egne indtægter inden udgangen af 2023.

Indtægtskilder for EU-budgettet for 2021-2027

Den nye generation af egne indtægter

Næste skridt

Europa-Kommissionen er begyndt at indgå forpligtelser for midlerne under den næste flerårige finansielle ramme (EU’s langsigtede budget) fra den 1. januar 2021, efter at Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget den relevante sektorspecifikke lovgivning samt det årlige budget for 2021.

Den 31. maj 2021 var afgørelsen om egne indtægter ratificeret af alle medlemslandene i overensstemmelse med deres forfatninger. Kommissionen kan nu begynde at finansiere genopretningen under NextGenerationEU. Den 15. juni 2021 rejste Kommissionen 20 mia. euro i sin første NextGenerationEU-transaktion.

Støttemodtagerne

Alle kan få gavn af EU's budget. Find igangværende og kommende indkaldelser af forslag til finansiering, få baggrundsoplysninger om finansieringsprocesserne og programmerne, og ansøg online.

Lær om udbudsproceduren og om mulighederne for at gøre forretning med Europa-Kommissionen.

Baggrund

Kommissionen fremsatte sit forslag til EU's næste langsigtede budget den 2. maj 2018. Umiddelbart efter rammeforslaget blev der fremsat et lovforslag vedrørende de 37 sektorspecifikke programmer (herunder bl.a. samhørighed, landbrug, Erasmus og Horisont Europa). Fra 2018 til starten af 2020 arbejdede Kommissionen tæt sammen med Rådets skiftende formandskaber og Europa-Parlamentet om at sætte skub i forhandlingerne.

Som reaktion på den krise, som covid-19-udbruddet har forårsaget, og som er af et hidtil uset omfang, foreslog Europa-Kommissionen den 27. maj 2020 det midlertidige genopretningsinstrument NextGenerationEU samt målrettede forstærkninger af EU's langsigtede budget for 2021-2027.

Den 21. juli 2020 nåede EU's stats- og regeringschefer til politisk enighed om pakken.

Den 10. november 2020 nåede Europa-Parlamentet og Rådet til enighed om pakken.

Den 10. december 2020 nåede EU's medlemsstater i Det Europæiske Råd til enighed om den endelige vedtagelse af FFR-forordningen og afgørelsen om egne indtægter på rådsniveau.

Den 17. december 2020 besluttede Rådet at vedtage det næste langsigtede EU-budget for perioden 2021-2027. Det var det sidste skridt i vedtagelsesprocessen efter afstemningen i Europa-Parlamentet den 16. december, som godkendte FFR-forordningen med et betydeligt flertal.

Den 18. december 2020 nåede Europa-Parlamentet og Rådet til enighed om genopretnings- og resiliensfaciliteten, som er det centrale instrument i NextGenerationEU.

Forhandlingsprocessen

Dokumenter

DownloadPDF - 584.7 KB